تع یین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(‌,ع)

چکیده

این مقاله با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این بنگاه ها دارد، به بررسی وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران پرداخته است. در این مقاله، نخست درباره مفهوم استقرار تجارت الکترونیکی از جنبه های گوناگون و با رویکردهای مختلف بحث می شود و شاخ صهای متنوعی که در کشورها و مقالات مختلف برای اندازه گیری این استقرار مورد استفاده واقع شده، بررسی م یشود. سپس، با تأکید بر استقرار نر مافزاری و با تکیه بر مطالعات و نظریه های رفتاری، مدل استقرار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران معرفی شده و بر مبنای این مدل، با طبقه بندی بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران براساس پراکندگی جغرافیایی، نوع فعالیت بنگاه و تعداد کارکنان ، نمونه گیری وضعیت استقرار در بنگا ههای صنعتی 10 تا 99 نفره در سرتاسر ایران با استفاده از پرسشنامه انجا مشده و داد ههای حاصله با استفاده از رو شهای آماری تحلیل شده است. سرانجام، نی مرخ وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در این بنگا هها در مباحث قصد بهک‌ارگیری تجارت الکترونیکی، کاربردهای پای های، کاربرد رایانه و ارتباطاتشبکه ای، استقرار اطلاعاتی، استقرار عملیاتی و استقرار اطلاعاتی هم ب هطور کلی و هم ب هطور تفضیلی ارائه شده و مقایس های میان بنگا ههای متعلق به حوز ههای صنعتی گوناگون و نیز مناطق جغرافیایی مختلف از این بابت انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد درحالیک‌ه زمینه های بالقوه برای بهک‌ارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبک های در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Commerce Implementation in Iranian SMEs

نویسنده [English]

  • masood monahedi
چکیده [English]

Small and medium sized enterprises (SMEs) play an important and increasing role in the economy today, and expanding e-commerce in these enterprises can reduce costs and boost their activities. This paper addresses the status of e-commerce implementation in the Iranian industrial SMEs. It begins to examine the concept of e-commerce implementation from various aspects and different approaches. Some indices used to measure e-commerce implementation in different countries and in a number of papers have also been considered. Based on behavioral approaches and with the emphasis on ‘soft’ implementation, a model of e-commerce implementation in the Iranian industrial SMEs has been introduced. The model measures intention to use e-commerce, introductory applications, computer and network communications, informational implementation, transactional implementation, and strategic implementation. A classification of industrial SMEs was made and a selected country-wide sample was surveyed by using a questionnaire, and the data collected was analyzed. Furthermore, the implementation e-commerce profile in the Iranian industrial SMEs was presented, and a comparison among enterprises belonging to various industrial fields, and different geographical regions was drawn. The results show that while the potential grounds for using e-commerce exist in these SMEs, the tendency to use it is less than average, introductory applications are more than average, application of computer and network communications are at about low level, and informational, transactional, and strategic implementation is relatively very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Commerce / SMEs / Information Technology / Implementation / Models