برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

4 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 کارشناس وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Energy Subsidy Targeting on Commodity Price Index

نویسندگان [English]

  • zorar permeh 1
  • behnam maleki 2
  • aliasghar banouei 3
  • yaghob andayesh 4
  • mahdi karami 5
1
2
3
4 Shahid Chamran University of Ahvaz
5
چکیده [English]

countries embracing globalization and in particular, significantly lowering barriers to trade. This paper employs a computable general equilibrium (CGE) model to investigate the welfare impact of tariff liberalization. The Hicksian Equivalent Variation (EV) captures the welfare change. Needed data were obtained from the social accounting matrix of year 2001 in which parameters of model were calibrated accordingly. Three scenarios were examined: import tariff rate reduction on 1) agricultural sector, 2) non-agricultural sectors, and 3) all sectors. All scenarios result in overall economy-wide welfare with respect to the base. The EV increased by nearly 65, 3047, and 3112 billion rials in scenarios 1, 2 and 3 respectively with 100% reductions on import tariffs.JEL Classification: I31 ،R13 ،F13 ،C68. Estimation of Energy Subsidy Targeting on Commodity Price Index Zoroar Permeh, M.A. Behnam Maleki, M.A. Ali –Asghar Banooi, Ph.D. Yaqob Andayesh, M.A. Mehdi Karmi, M.A. Energy / Subsidy / Social Accounting Matrix / Price Index / Families Life Cost The energy subsidy has a remarkable share of GDP (about 10 percent) in Iranian economy, and its reducing affects inflation which its estimation can help policymakers to make the best decision. Thus, this study employs the social accounting matrix in order to study about the inflation effected by increasing the prices of energy. The importance of this method is that we can estimate the exceptional and psychological effects of inflation by regarding the families life cost indicators as much as price indicators in different product sectors. The estimated inflation which is resulted by adjusted prices will be 36.8 percent. Since the amount of energy subsidies and their effects has become a critical problem in Iranian economy, Iranian government, like other countries, must prepare an improved, complete and systematic program regarding financial limitation, a suitable social security system and the improvement of energy consumption function in production and transportation sectors.