بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت‌مدرس

2 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می‌باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه‌ها، علی‌الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری، منطقه‌ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می‌باشد. لذا در این مقاله به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واردات ایران پرداخته شده است که باتوجه به مباحث هم‌جمعی[1] بین متغیر‌های اقتصادی، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیع شده  (ARDL)[2]، استفاده گردید. در این تحقیق پس از بررسی جامع مبانی نظری تابع واردات و مرور مطالعات گذشته در ایران و جهان، ساختار بازرگانی خارجی ایران طی سال‌های (1386-1350)،  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این مطالعات،  نوع و میزان اثرگذاری عواملی چون قیمت‌های نسبی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر یک از توابع واردات ، بررسی گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیر با وقفه (واردات دوره قبل) برای هر سه تابع معنی‌دار بوده و بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است (تایید تئوری انتظارات مصرفی) و کمترین تاثیر را بر کالاهای سرمایه‌ای دارد. کشش قیمتی تقاضای واردات برای کالاهای واسطه‌ای بیشترین و برای کالاهای مصرفی کمترین مقدار را دارا است و در نهایت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همینطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارند. همچنین وجود رابطه همجمعی میان متغیرها تایید شد و روابط بلندمدت و الگوی ECM [3] برای هر یک از توابع محاسبه گردید.[1]. Co-Integration.


[2]. Auto- regressive Distributed Lag.


[3]. Error Correction  Model.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right of Reselling the Goods (Comparative Study)

نویسندگان [English]

  • hashem sepanlo 1
  • ali ghanbari 2
1
2
چکیده [English]

One of the non-judicial sanctions which have been foreseen in some legal systems for protecting the sellers rights in the event of violating the obligations by the buyer is the resale of goods. The requirements of creating this right, and the manner of its applying is different in various legal systems. But, its main substance is the sellers right without recourse to the court. The important issue in this respect, is deciding about the acquired profits resulted from resale. It belongs to the seller in American and English laws. But, according to the UN Convention on International Sale of Goods, it belongs to the buyer. In Iranian law, there is no place for the resale rule and, resale of goods by the seller before rescinding the contract is considered possession in the third parties property and, it will be subject to the regulations of unauthorized transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RESALE / SANCTION / PROFIT RESULTED FROM RESALE / RECINDING