بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی- جاده‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهارن مرکز

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تقاضای بنزین و گازوییل و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1345 تا 1383 با استفاده از روش‌های تخمین الگوی VAR‌ و آزمون علیت گرنجر و آزمون هم‌انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطا است. نتایج حاصل حاکی از یک رابطه بلند مدت بین مصرف سالیانه بنزین و تولید ناخالص داخلی است که اثر مصرف بنزین بر روی تولید ناخالص داخلی منفی است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان‌ می‌دهد که بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف بنزین توسط تولید ناخالص داخلی توضیح داده می‌شود. در حالیکه با حضور متغیر گازوییل، بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف گازوییل توسط خود این متغیر توضیح داده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در کوتاه‌مدت نشان‌دهنده یک رابطه علی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت مصرف بنزین می‌باشد اما هیچ گونه رابطه علی دو طرفه‌ای بین مصرف سالیانه گازوییل و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر را تایید می‌کند. بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف سالیانه بنزین و مصرف سالیانه گازوییل براساس آزمون یوهانسن در بلندمدت رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Investigation of the Relation between Economic Growth and Gasoline and Gas Oil Demand in Iran's Transportation System (Ground-Rout)

نویسندگان [English]

  • abasali abonori 1
  • atiye hamedani 2
1
2
چکیده [English]

This article aims to investigate the relationship between fuel demand and economic growth in the period of 1966-2005 using the Vector Auto Regressive (VAR) methods and Granger causality test and Vector Error Correction estimation (VEC) and Johansen Cointegration test. The results suggest a long term relation between gasoline annual consumption and gross domestic product (GDP). The results of variance decomposition show that GDP has the highest impact on itself and the gasoline consumption variation is mainly defined by the GDP. Incorporating gas oil annual consumption, the results of variance decomposition show that GDP has the highest impact on itself and the gas oil annual consumption variation is mainly defined by GDP. The results of estimation incorporating gas oil annual consumption to the model show that that GDP has the highest impact on itself and the gas oil annual consumption variation is mainly defined by itself. The Granger causality test runs one-way from GDP to gasoline annual consumption and not the other way but it does not show any relationship between GDP and gas oil annual consumption. The results of VEC estimation confirm the results of granger causality test. The Johansen Cointegration test shows a relation between GDP and gasoline and gas oil annual consumption in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FUEL DEMAND / ECONOMIC GROWTH / VAR MODEL / GRANGER CAUSALITY TEST / JOHANSEN COINTEGRATION TEST