اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور‌های در حال توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور‌ها  از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیر‌‌های مورد بحث، بهره‌وری کل عوامل تولید است. فاوا می‌تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره‌وری کل موثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهره‌وری کل با استفاده از شاخص‌های ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربری و سرریز در 34 کشور‌ همگن با استفاده از روش داده‌های تلفیقی در دوره‌ زمانی 2003-1995 ارزیابی شده است.
نتایج نشان می‌دهد سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس‌انداز تاثیر مثبت و معنادار بر بهره‌وری کل دارند. متوسط کشش بهره‌وری نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پس‌انداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب 03/0، 01/0 و 03/0 است. یافته‌ها نشان می‌دهد انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهره‌وری کل می‌شود؛ یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهره‌وری کل 15/0 درصد افزایش می‌دهد. فاوا از نظر زیرساخت، کاربری و سرریز داخلی بر بهره‌وری کل تاثیر مثبت دارد. متوسط کشش بهره‌وری کل نسبت به زیرساخت و کاربری به ترتیب 065/0 و 025/0 بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری می‌تواند بهره‌وری کل را بیش از 09/0 درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Information and Communication Technology (ICT) on the Total Factor Productivity (TFP) in Selected Developing Countries

نویسنده [English]

  • mahmod mahmodzadeh
چکیده [English]

Analysis of ICT impacts on the economic performance has been started since 1990s. Researches have found that ICT have remarkable effect on TFP in both developed and some of developing countries. The aim of this paper is to investigate the impacts of ICT on the TFP in 37 developing countries using Panel Data method in the period of 1995-2003. This paper uses three types of variables for ICT; fixed line phone penetration, network index and ICT capital stock (ICT infrastructure), internet penetration and ICT-use index (ICT usage), and ICT expenditure (spillover effect) to estimate the benefits of ICT.
Findings indicate fixed line phone and internet penetration, network index, ICT-use index, ICT capital stock over total capital stock, human capital; saving rate and trade openness have positive effect on the TFP in developing countries. The elasticity of TFP relative to infrastructure and usage is 0.065 and 0.025 respectively. In other words, one percent improvement in infrastructure, usage and ICT expenditure can increase TFP more than 0.09 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT / TFP / DEVELOPING COUNTRIES