تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

توسعه رفاه بشری، بدون شک یکی از مهمترین چالش‌های توسعه اقتصادی است. به همین منظور، در دهه‌های گذشته، بسیاری کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی و به ویژه کاهش موانع تجاری حرکت کرده‌اند. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثرات رفاهی ناشی از آزادسازی تعرفه مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات رفاهی بر اساس تغییرات معادل هیکس (EV) اندازه‌گیری شد. داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 به دست آمده که بر اساس آن پارامترهای مدل کالیبره گردید. سه سناریو مورد آزمون قرار گرفت: کاهش نرخ تعرفه در 1) بخش کشاورزی 2) بخش‌های غیرکشاورزی و 3) همه بخش‌ها. نتایج همه سناریوها بیانگر بهبود کل رفاه اقتصادی نسبت به سال پایه می‌باشد. تغییرات معادل هیکس در سه سناریو 1، 2 و 3 با کاهش 100 درصدی تعرفه به ترتیب معادل 65، 3047 و 3112 میلیارد ریال افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CGE Analysis of the Welfare Effects of Tariff Liberalization in Iran: the Hicksian Equivalent Variation (EV)

نویسندگان [English]

  • ameneh zoghipour 1
  • mansor zibaei 2
چکیده [English]

The promotion of human welfare is undoubtedly one of the greatest challenges of economic development. To this end, the last decade saw several developing countries embracing globalization and in particular, significantly lowering barriers to trade. This paper employs a computable general equilibrium (CGE) model to investigate the welfare impact of tariff liberalization. The Hicksian Equivalent Variation (EV) captures the welfare change. Needed data were obtained from the social accounting matrix of year 2001 in which parameters of model were calibrated accordingly. Three scenarios were examined: import tariff rate reduction on 1) agricultural sector, 2) non-agricultural sectors, and 3) all sectors. All scenarios result in overall economy-wide welfare with respect to the base. The EV increased by nearly 65, 3047, and 3112 billion rials in scenarios 1, 2 and 3 respectively with 100% reductions on import tariffs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WELFARE / LIBERALIZATION / HICKSIAN EQUIVALENT VARIATION / COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM