کلیدواژه‌ها = صادرات/ نظریه فضای محصول/ شاخص چگالی / صنایع غذایی / داده‌های پانلی / تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی
ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

دوره 27، شماره 105، دی 1401، صفحه 25-52

10.22034/ijts.2022.554856.3655

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی؛ سید محمدرضا داودی