دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 1-205 
2. لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول

صفحه 35-58

بهرام تقی پور؛ امیر حسینی جلیلیان