دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 1-202 
3. سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


6. بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران

صفحه 153-176

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ زهرا آذری