عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی


عنوان مقاله [English]

Failure of performance caused by the promisees act or omission and Its effect on promissors liability (A comparative study in international sale of goods convention-vienna 1980- and Iranian law)

نویسندگان [English]

  • fakhredin asghariaghmashhadi 1
  • prinaz jalilpour 2
1
2