بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی


عنوان مقاله [English]

Effects of Government Support and Commercial Policies in Agricultural Sector by Using Policy Analysis Matrix (Case Study Major crops of Fars Province)

نویسندگان [English]

  • seyedmorteza afghe 1
  • faetmeh faghihiyan 2
  • leila abdolizadeh 3
  • mehdi zolfaghari 4
1
2
3
4