شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌‌های راهبردی فروش و اتخاذ راهبردهای ناشی از آن می‌تواند فعالان صنعت خرده‌فروشی را در کسب مزیت رقابتی یاری نموده و سبب تعالی آنان گردد. از این رو در مطالعه حاضر به منظور تسهیل در گزینش راهبردهای مناسب فروش و پیش‌بینی پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی آنان در این حوزه، به ارائه‌ی مدلی جامع با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از مدل ارائه شده، درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی متناسب با برنامه‌های راهبردی فروش فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Vensim DSS صورت پذیرفته و یافته‌های پژوهش حاضر موید آن است که متناسب با راهبردهای تدوین شده‌ برای صنعت خرده‌فروشی، این صنعت در بهترین حالت قادر خواهد بود تا پایان سال 1401 تنها به درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود در سطح تقریبی 62 درصد دست یابد. بدین منظور 5 سناریو برای ارتقاء درجه‌ی تحقق‌پذیری سود در این صنعت ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی موید این موضوع است که این سناریوها می‌توانند تا پایان دوره‌ی مورد بررسی درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود این صنعت را به صورت تقریبی از 5/67 درصد تا 5/80 درصد ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Profitability Model in Retail Industry Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Hooman Pashootanizadeh 1
  • Parvaneh Fadaei Mehr 2
1 Ph.D. Student in Systems Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MSc. in Public Administration, Department of Urban and Rural Development, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Identifying the right strategy can help the retail industry activists to gain competitive advantage and to improve them. Therefore, in order to solve the issues related to selection of appropriate sales strategies and predict the consequences of their implementation in this area, this study uses system dynamics approach to present a comprehensive model. In this regard, wit using the proposed model, the degree of profitability in the retail industry has been investigated in accordance with sales strategic plans of activists in this industry. The simulation was done using Vensim DSS software and the findings of this study confirm that the retail industry in accordance with developed strategies will be able to access 62% of profitability level by the end of the 2022. For this purpose, 5 scenarios have been presented to promote the degree of profitability of this industry. The results of simulation confirm that these scenarios can improved the degree of profitability in this industry to approximately 67.5% to 80.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics / Retail Industry / Strategy
احمدپور، احمد و ابراهیم‌پور، مجتبی. (1390)، بررسی اثر شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره نوزدهم، شماره 66، صص 14-1.
بهمنی، علی، آقایی، رضا و آقایی، میلاد. (1395)، بررسی وضعیت صنعت خرده‌فروشی (مورد مطالعه: تاکید بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران)، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره چهاردهم، شماره 77، صص 67-55.
دهقان، حسین و عبدلی بیدهندی، رضا. (1394). مطالعه اثرات چابکی زنجیره تامین بر سودآوری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی شرکت ماموت)، فصلنامه مدیریت فردا، دوره سیزدهم، شماره 45، صص 168-153.
دهقانی سریزدی، محمد، اولیا، محمدصالح، کیانی، بهداد و نقندریان، کاظم، (1387)، تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستم‌های دینامیکی، علوم مدیریت ایران، دوره سوم، شماره 12، صص 82-65.
ذگردی، سید حسام‌الدین و ضروری، فرنیا. (1397). قیمت‌گذاری پویا در زنجیره‌ی تامین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی، فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 1-34، شماره 2/2، صص 31-42.
سعیدمحمدی، زهره و کاظمی، ابوالفضل. (1396). ارائه مدلی جهت هماهنگی در قیمت‌گذاری و مشارکت در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن تخفیف با استفاده از نظریه بازی‌ها، فصلنامه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره بیست و هشتم، شماره 1، صص 117-102.
سلطانی ساوجی، سیدحسام. (1397). بررسی تاثیر تامین مالی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت: تقویت کارایی زنجیره عرضه و افزایش سودآوری، همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان.
غفاری آشتیانی، پیمان و اسکندری مهرآبادی، علی رضا. (1390). ارزیابی رابطه بین ویژگی‌های برنامه وفاداری، رضایت از فروشگاه و وفاداری به فروشگاه (مطالعه موردی: فروشگاه رفاه اراک)، فصلنامه مدیریت بازاریابی، دوره ششم، شماره 10، صص 45-27.
فرخی، محمد امین و راستی برزکی، مرتضی. (1394). قیمت‌گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن رقابت تولیدکنندگان در تصاحب بازار در سیستم تولید بر اساس سفارش با استفاده از نظریه بازی، دو فصلنامه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، دوره سوم، شماره 6، صص 219-207.
مقدس، زهره، صدیق بهزادی، شادان، واعظ قاسمی، محسن و علوی، محمد. (1397). ارزیابی کارایی در زنجیره تامین سه مرحله‌ای با خروجی‌های برگشت داده با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه مدیریت کسب و کار، دوره دهم، شماره 39، صص 171-155.
منصوری، فرزانه و عباس‌نژاد، طیبه. (1397). طراحی زنجیره تامین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری، دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش، دوره دوم، شماره 7، صص 52-34.
منصوری، فرزانه، عباس‌نژاد، طیبه و عسکرپور، حمیدرضا. (1396). طراحی شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت، فصلنامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره دوم، شماره 1، صص 206-179.
موسوی حقیقی، محمد هاشم، خلیفه، مجتبی، صفایی، بهزاد و صابری، حامد. (1395). شبیه‏سازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره چهارم، شماره 4، صص 98-79.
موسوی حقیقی، محمد هاشم و ستوده، فیروزه. (1392). شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره چهارم، شماره 14، صص 52-35.
مدهوشی، مهرداد، قادیکلایی، عبدالحمیدصفایی و نعمتی، یاسر. (1396). تاثیر برنامه‌ریزی فروش و عملیات بر عملکرد کلی زنجیره تامین: مطالعه موردی صنعت فرمینگ، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، دوره دهم، شماره 4، صص 106-73.
یوسف، عطیه و پیشوایی، میرسلمان. (1396). بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره تامین جهانی، فصلنامه مدیریت فردا، دوره شانزدهم، شماره 53، صص 348-313.
 
Amidu, M. (2007). Determinants of Capital Structure of Banks in Ghana: An Empirical Approach, Baltic Journal of Management, 2(1): 67-79.
Bugerta, N. & Lasch, R. (2019). Effectiveness of Responsive Pricing in the Face of Supply Chain Disruptions, Computers & Industrial Engineering, 124: 304-315.
Chen, K. & Zhang, P. (2011). Disruption Management for a Dominant Retailer with Constant Demand-Stimulating Service Cost, Computers & Industrial Engineering, 61(4): 936-946.
Chopra, S. & Meindel, P. (2007). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations, New York: Prenticehall.
Dongchuan, X., Hong, C. & Lai, W. (2015). How to Coordinate Integrated Supply Chain When Demand and Cost Disruptions Occur Simultaneously, Management Science & Engineering, 9: 14-18.
Größler, A., Löpsinger, T., Stotz, M. & Woner, H. (2008). Analyzing Price and Product Strategies with a Comprehensive System Dynamics Model - A Case Study From The Capital Goods Industry, Journal of Business Research, 61(11): 1136-1142.
Hou, J., Zeng, A.Z. & Zhao, L. (2010). Coordination with a Backup Supplier Through Buy-Back Contract Under Supply Disruption, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(6): 881-895.
HU, B., Feng, Y. & Chen, X. (2018). Optimization and Coordination of Supply Chains Under the Retailer’s Profit Margin Constraint, Computers & Industrial Engineering, 126: 569-577.
Kianfar, K. (2019). Maximizing Profit in a Supply Chain by Considering Advertising and Price Elasticity of Demand, Computers & Industrial Engineering, 135: 265-274.
Kreng, V.B.Wang, B.J. (2013). An Innovation Diffusion of Successive Generations by System Dynamics-An Empirical Study of Nike Golf Company, Technological Forecasting & Social Change, 80(1): 77-87.
Lee, S., Han, W. & Park, Y. (2015). Measuring the Functional Dynamics of Product-Service System: A System Dynamics Approach, Computers & Industrial Engineering, 80: 159-170.
Liu, Z., Gao, R., Zhou, C. & Ma, N. (2019). Two-Period Pricing and Strategy Choice for a Supply Chain with Dual Uncertain Information Under Different Profit Risk Levels, Computers & Industrial Engineering, 136: 173-186.
Park, J.E. & Deitz, G.D. (2006). The Effect of Working Relationship Quality on Salesperson Performance & Job Satisfaction: Adaptive Selling Behavior in Korean Automobile Sales Representative, Journal of Business Research, 59(2): 121-130.
Qi, X., Bard, J.F. & Yu, G. (2004) Supply Chain Coordination with Demand Disruptions, Omega, 32(4): 301-312.
Sarmah, S.P., Acharya, D. & Goyal, S.K., (2006) Buyer Vendor Coordination Models in Supply Chain Management, European Journal of Operational Research, 175(1): 1-15.
Segoro, W. (2013). The Influence of Perceived Service Quality, Mooring Factor, and Relationship Quality on Customer Satisfaction and Loyalty, Social & Behavioral Services, 81: 306-310.
Sterman. J. (2000). Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. New York, McGraw-Hill Ppublication.
Wang, J., Zhou, Z. & Yu. M. (2019). Pricing Models in a Sustainable Supply Chain with Capacity Constraint, Journal of Cleaner Production, 222: 57-76.
Xiao, T. & Qi, X. (2008). Price Competition, Cost and Demand Disruptions and Coordination of a Supply Chain with One Manufacturer and Two Competing Retailers, Omega, 36(5): 741-753.
Xu, M., Qi, X., Yu, G. & Zhang, H. (2006). Coordinating Dyadic Supply Chain When Production Costs are Disrupted, IIE Transactions, 38(9): 765-775.
Zhang, J., Chiang, W.Y.K. & Liang, L. (2014). Strategic Pricing with Reference Effects in a Competitive Supply Chain, Omega, 44: 126-135
Zhu, A.X. (2013). Dynamic Replenishment, Production and Pricing Decisions in the Face of Supply Disruption and Random Price-Sensitive Demand, International Journal of Production Economics, 146(2): 612-619.