بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

براساس تئوری‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه‌های داخلی زیاد شده و بنگاه‌ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور انجام این بررسی از داده‌های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1]1ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده‌های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به‌طور متوسط در صنایع کاهش می‌دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تأثیر منفی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه‌های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنایع می‌گردد.[1]1. International Standard Industrial Classification
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Import Competition on Research and Development Activities in Iran’s Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • siavash jani 1
  • Samaneh Heidarian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University (PNU), Iran
2 Student of Economic (MA) Payame Noor University
چکیده [English]

 
 
According to economic theory, it is expected that by increasing import, competition for domestic enterprises increase and to maintain market share, they carry out innovative and R&D activities. So, in this study, the effect of import competition on R&D in Iran’s manufacturing industries was investigated. For this purpose, the Data from Iranian manufacturing was used in the form of four-digit ISIC codes for the period of 1994-2013. The results of model estimation based on dynamic panel data by SYSGMM approach showed import increase reduces R&D activities in the industry. Also, despite the fact that profiitebilty of industries has a negative impact on R&D activities, import increase in high-profit industries lead to R&D activities increase. In addition, the results indicate that R&D activates in industries with human capital and large firm is more, and import increase also encourages R&D activities in these industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Import Competition / R&D / Frim Size / Profitability / Iran Manufacturing Industries
جانی، سیاوش (1395)؛»بررسی تأثیرپذیری عملکرد صنایع از سیاست‌های رقابتی با تأکید بر درجه رقابتی آن‌ها (مطالعه موردی صنایع ایران)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، سال اول، شماره اول، 65-76
خدادادکاشی، فرهاد، احمدیان، مجید، شایگانی، بیتا و جانی، سیاوش(1391)؛»بررسی تاثیر‌پذیری صنایع از سیاست‌های حمایتی و آزادسازی تجاری»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره یک، 108-91
خداداد کاشی، فرهاد؛ زراءنژاد، منصور و یوسفی حاجی‌آباد، رضا(1392)؛ «بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 3، شماره 4، 25-1.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و حواج، سحر (1390)؛»بررسی اثر سرریز فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوری» فصلنامه تحقیقات اقتصادی، زمستان1390، شماره 4، 20-1
شهیکی تاش، محمد نبی و نوروزی، علی (1393)؛» محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصارصنایع ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال هشتم، شماره سه، 89-71
قاضی نوری، سپهر و نریمانی، میثم (1395)؛ سیاست‌های فناوری و نوآوری (بر اساس مکتب اقتصادی رقیب) تهران، انتشارات صفار، 232.
کریمی تکانلو، زهرا؛ حقیقت، جعفر، بخشی پور، جواد (1395)؛ «بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 4، 909-927.
کردبچه، حمید، وامامی، سوده السادات (1391)؛ «بررسی ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران» فصلنامه تحقیقات علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، شماره 4، 89-63.
محمدزاده، پرویز؛ سجودی، سکینه و مهدی زاده، یونس(1391)؛ «عوامل مؤثر بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های صنعتی ایران (کاربرد مدل رگرسیون گسسته)» فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره چهارم، 76-65.
 
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R. and Howitt, p. (2005);” Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship”, The Quarterly Journal of Economics, 701-728
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, p.and prantl, S.(2009);” The Effects  of  Entry on Incumbent Innovation and Productivity”, The Review of Economics and Statistics, 91(1),pp.20-32
Aghion,P.,Bechtold,S., Cassar,L. and Herz,H.(2014);”The Causal Effects of Competition on Innovation: Experimental Evidence”, Working paper
Alder, S.(2010);”Competition and innovation: does the distance to the technology frontier matter?”University of Zürich, Institute for Empirical Research in Economics, Working Paper No. 493
Arrow,K.(1962);Economic Welfare and The Allocation of Resources for Inventions,The Rate of Direction Incentive Activity,ed.R.Nelson.Princeton Universty Press,609-626
Arrelano, M., & Bond, S.(1991);”Some tests of specification in panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economics and Statistics, 58: 277-297.
Arrelano, M., & Bover, O.(1995);”Another look at the instrumental variables estimation of error components models”, Journal of Econometrics, 68: 29-51.
Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Ben Yahmed, S., & Dougherty, S.(2012);”Import Competition, Domestic Regulation and Firm-Level Productivity Growth in the OECD”, OECD Economic Department Workink Paper.
Bloom, N., Draca, M. and Van Reenen,J. (2008);“Trade induced technical change?The impact of Chinese imports on IT and Innovation”,www.Stanford.edu/nbloom/TITC.pdf.
Bond, S.(2002);”Dynamic panel models: a guide to micro data methods and practice. Institute for Fiscal Studies”, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and Practice) Working Paper. CWPO9/02.
Bugamelli, M., Fabiani, S., & Sette, E.(2010);”The Pro-Competitive Effect of Imports from China: an Analysis of Firm-Level Price Data”, Banca d’Italia. No 737
Chen, C. and. Steinwender, C.(2016);” Import Competition, Heterogeneous Preferences of Managers and Productivity. Mimeo
Ding, S., Puyang, S. and Jiang, W.(2016);”The effect of import competition on firm productivity and innovation: Does the distance to technology frontier matter?”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics ,78, 197-227.
Dasgupta, P., Stiglitz, J.(1980);”Uncertainty,Industrial Structure and The Speed of  R&D”, The Bell Journal of Economics, 11 (1), 1-28
Falk,M.,(2006);“What Drives Business Research and Development (R&D) Intensity across Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Countries?”, Applied Economics, 38(5), 533–547.
Fudenberg, D, Gilbert, R, Stiglitz, J, Tirole, J.(1983);”Preemption,leapfrogging and competition in patent races”, European Economic Review. 22(1) 3-31.
Gorodnichenko,Y., Svejnar,J. & Terrell,K.(2008);”Globalization and Innovation in Emerging Markets”, IZA Discussion Paper No. 3299
Gilbert, R. J.& Newbery, D. M. G.(1982);”Preemptive Patenting and The Persistence of Monopoly”, American Economic Review, 72 ( 3)
Koch, P.and Hauknes, j. (2005), “On innovation in the public sector”, publin research project, 20, 17-20.
Lacovone,L. and Keller,w., Rauch,F.(2010);“Import Competition and Domestic Response:New Evidence from Mexio, www.freit.org/ WorkingPapers/ Papers/Firm Level Trade /FREIT213.pdf
Lu. Y and Ng, T. (2010),“Do imports spur incremental innovation?”, China Economic Review, 2012, 23(4), 819-832
Melitz, M. J, & Trefler, D.(2012);”Gains from Trade when Firms Matter”,The Journal of Economic Perspectives, 26 (2), 91-118
Melitz, M. J., and  Ottaviano, G. I. P.(2008). “Market Size, Trade, and Productivity.”, Review of Economic Studies,75(1): 295–316
Mishra, V. (2007);”The Derminants of R&D Expenditurer of Firms Evidence from a Cross-Section of Indian Frims”, Economic Papers, 26,. 237-248.
Petropoulos,G.(2015);”The Relationship Between Competition and Innovation:How Important are Firms’ Financial, Toulouse School of Economics,Constraints?”, Work in progress
Polder, M. and Veldhuizen, E.(2012);”Innovation and competition in the Netherlands: testing the inverted U for  industries and firms”, Journal of Industry, Competition and Trade, 12 (1-2): 67-91.
Peneder, M. & Wörter,M.(2013);”Competition, R&D and Innovation: Testing the Inverted-U in a Simultaneous System” ,WIFO Working Papers, No. 448
Romer, D.(1987);”Growth Based on  Increasing  Returns  due  to  Specialization”, American Economic Economic Review, 77(2), 56-62.
Ross, T.(1988);”Movements Towards Free Trade and Domestic Maket Performance Wite Imperfect Competition”,Canadian Journal of Economics, XXI,no. 507-524.
Schumpeter, JA.(1934);”The Theory of Economic Development”, Harvard University Press Cambridge, MA.
Schmidt, K.(1997):“Managerial incentives and product market competition”, Review of Economic Studies, LXIV (2), 191-213.
Sung, T.K.and Calsson, B.(2007);“Network Effect, Technological Oppprtunity,and Innovation: Evidence from the Korean Manufacturing Ffrim”, Asia journal of Technology Innovation, 51(1), 91-10.
Tirole,J.(1990),The Theory of Industrial Organization, Massachusetts Institute of Tecnology
Yan,A.B.,Roberts, M.j.and Yi. Xu, D.(2009);“R&d Investment,Exporting and the Evolution of Frim Productivity”, American Economic Review, 98(2), 451-45
Van der Wiel H.(2010); Competition and innovation:together a tricky rollercoaster for productivity. Tilburg University, Tilburg.
Xu,R. and Gong, K.(2017);”Does Import Competition Induce R&D Reallocation? Evidence from the U.S”, IMF Working Paper, WP/17/253