نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌علوم تحقیقات ،‌دانشگاه آزاد ، تهران، ایران

3 گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران

4 استادیار ، گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد. قرارداد عدم افشای اسرار تجاری که در وهله اول کارکرد جلوگیری از افشای اسرار تجاری را داشته و در وهله دوم انعقاد آن اثبات تعهد به رازداری را از سوی زیان دیده آسانتر نموده و با پیش‌بینی ضمانت اجراهای قراردادی چون وجه التزام جبران خسارت را به نحو بهتری تضمین می‌کند جایگاه و اهمیت خاصی پیدا کرده است به گونه‌ای که می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی پیشینی و قراردادی یاد کرد.با این حال اینکه قرارداد مذکور تا چه اندازه می‌تواند ابزارحمایتی مناسبی از دارنده اسرار تجاری به حساب آید مورد سوال و دغدغه بازرگانان است.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با اشاره به مزایا، کارکرد، ضمانت اجراها و آثار این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث با تکیه بر نمونه قرارداد محرمانگی اتاق بازرگانی بین‌المللی به این نتیجه رهنمون شدیم که هرچند مزایای استفاده از این قرارداد به عنوان یک استاندارد حمایتی از دارنده، غیر قابل انکار است اما نمی‌توان به عنوان یک ابزار تضمینی به آن اتکا کرد بلکه لازم است به این قرارداد به عنوان یک اهرم حمایتی حداقلی نگاه شده و از روش‌های دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Glance at Non-disclosure Contact with Emphsis on ICC Instance Contract

نویسندگان [English]

  • Abbas karimi 1
  • roholla bakhtjoo 2
  • mohsen sadeghi 3
  • parviz savrai 4
1 faculty of law,university of tehran
2 faculty of law,taft azad university-yazd
3 faculty of law,university of tehran
4 faculty of law,shahid beheshti university
چکیده [English]

The trade secretes is very important for the owner of secretes specially for the traders.  Non-disclosure contract of trade secrets is used to prevent disclosure of trade secrets and, conducting it makes it easier to prove commitment to secrecy by the loser and predicting contract performance guarantee such as indemnity, compensation is guaranteed in the better way, so it has taken a special place and importance so that it can be considered as the most important predictive and contractual support tool. However, to what extent the contract can be considered as an appropriate protective tool for the holder of trade secrets is questioned and worried by traders. In this descriptive-analytical research , the advantages, application, performance guarantee and the effects of this contract on the parties and the second parties relying on the instance contract of international chamber of commerce we concluded that although the advantages of using this contract as a protective standard for the owner is undeniable, but one can’t rely on it as a guarantee tool , rather it is necessary to view this contract as a minimum protective lever and other approaches is used as a complementary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Secrets / Non-Disclosure Contract / Instance Confidential Contract (ICC) / Iran Law
اتاق بازرگانی بین‌المللی(کمیته ایرانی)، نمونه توافقنامه محرمانگی ICC به همراه نمونه شرط محرمانگی  ICC (1396)، ترجمه محسن ایزانلو، چاپ اول، تهران:نشر جنگل
بختیاروند، مصطفی، آقا محمد، اکرم(1395)، قرارداد حفظ محرمانگی:راهکاری مطمئن برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکری، فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، ش 48
بشیری، عباس و مریم پور رحیم (1390)، اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیکی ایران، چاپ اول تهران: انتشارات جاودانه
-جان براون، آدامس (1376)، تحلیل حقوق قراردادها ترجمه مجید پوراستاد، ج 1، تهران : انتشارات مدین.
-حکیمی، ندا (1387)، بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشاء اسرار تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
-رهبری، ابراهیم(1388)، حقوق اسرار تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت
- شهنیایی، احمد (1390)، حمایت‌های حقوقی از دانش فنی و آثار آن، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 4
-صادقی، محسن (1385)، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
-صادقی مقدم، محمدحسن و سید محمد طباطبائی نژاد (1391)، نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره 2.
-هداوند، مهدی (1384)، اسرار تجاری در ایالات متحده، مجله دادگستر، شماره 17
 
Auerbach , Robert (2006) , Non – Disclosure Agreements Check List , Aa: www. Market Zealand .com / auerbach ,Ad:2017/11/23
Brenan , Loring (2001) , Financing Intellectual Property Under Federal Law , Law Journal ,Vol 23
Byrne , Noel (2005) , Licensing Technology , Jordan Publishing Limited , Bristol .
Defend Trade Secrets Act 2016 Aa:https://www.congress.gov/bill/114th-congress(2015-2016),Ad:2018/03/12
Edward , Paulion (2003), The Complete Idiots Guide to Starting  Your Own Business , USA
Icc Model Confidentiality Agreement (2006), ICC Services Publications Department:Aa:www.iccbooks.com.Ad:2018/01/25
Kuwayti , Kenneth & Wilson , Bryan and Andreu  , Christian (2016), The Defend Trade Secrets Act : Some Practical Consideration , aa: http: media 2 .mofo . com.Ad:2017/12/08
Mahoney,RT et al(2007),Field-of-Use Licencing in Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation,A Handbook of Best Practices,MIHR Oxford,U.k ,Aa:http://www.ipHandbook.org,Ad:2018/02/15
Stim, Richard (2002), License Your Invention, Nolo, 3rd edition
Uniform Trade Secrets Act 1979 with 1985 Amendments.Aa:www.uniformlaws.org/shared/docs/trade secrets/utsa-final-.pdf ,Ad:2018/03/18