تحلیل حقوقی رویه شرکت های نرم افزاری در فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرط دریافت قطعات سخت‌افزاری و ادغام نرم‌افزارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشایر، عضو هیأت علمی گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

2 کارشاناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

شرکت‌های نرم‌افزاری گاهی فروش نرم‌افزار رایانه‌ای را به دریافت قطعات سخت‌افزاری مشروط می‌کنند یا هنگام طراحی محصول، نرم‌افزار رایانه‌ای را با نرم‌افزار و سخت‌افزار مکمل ادغام می‌کنند. سخت‌افزار و نرم‌افزار مکمل باید از لحاظ کارکردی سازگار باشند. ماهیت خاص نرم‌افزار رایانه‌ای منجر به ایجاد آثار شبکه‌ای و صرفه‌جویی‌های حاصل از تولید انبوه در صنعت نرم‌افزار می‌شود. شرط یادشده از دو دیدگاه سوء‌استفاده از حق‌مؤلف و ضدانحصار قابل بررسی است. اکثر دعاوی سوءاستفاده از حق‌مؤلف نرم‌افزار رایانه‌ای زمانی مطرح می‌شود که مجوز بهره‌برداری از یک نرم‌افزار به صورتی به نرم‌افزار و سخت‌افزار مکمل وابسته شود که امکان خرید جداگانه این محصولات وجود نداشته باشد. هرگاه محصولات متمایز به هم وابسته شوند و مجوزدهنده دارای قدرت بازار قابل توجه در بازار محصول خلق‌شده باشد چنین شرطی قوانین ضدانحصار آمریکا را نقض می‌کند. این شرط دارای آثار رقابتی متفاوتی است و بسته به مورد، نحوه برخورد با آن در حقوق آمریکا متفاوت است. حقوق رقابت ایران تا حدودی به این شرط پرداخته است ولی نقایصی دارد که باید برطرف شود. از نظر حقوق مالکیت ادبی و هنری، در مقررات مربوط احکامی راجع به سازگاری وجود دارد اما به موضوع سوء‌استفاده از حق پرداخته نشده که پیشنهاد می‌شود احکام آن به‌روشنی بیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Analysis of Software Companies' Practice of Selling Software on Condition of Acquirinf Hardware Components and Software Integration

نویسندگان [English]

  • mostafa bakhtiarvand 1
  • Zeinab Farhadkhani 2
1 department of intellectual property law, university of Qom
2 IP Law Department, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In some cases, software companies condition the sale of computer software on acquiring hardware components or integrate computer softWare with complementary software and hardware when designing products. Complementary software and hardware must be interoperable in terms of functionality. The specific nature of computer software causes network effects and mass production savings in software industry. The majority of software right abuse arises when the developer conditions licensing a software on the complementary software and hardware that makes it impossible to buy these products independently. Such condition in license agreements of computer software violates U.S antitrust laws provided that the developer has tied independent products and the seller has essential market power in the created products market. This condition has different competitive effects. In the Iranian law, the Act on the implementation of article 44 of the constitution which has stated the basic rules of competition, has not dealt with the issue perfectly and there are provisions in the Act on computer software developers and its by-law on interoperability. Given the absence of independent studies in this field, analysis of rules can lead to clarification of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Integration / hardware / Abuse of Right / Market Power / Interoperability
السان، مصطفی، دریس، خلود، نجفی‌زاده، لیلا (بهار و تابستان1395)، "باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات‌متحده"، دوفصلنامه دانشنامه حقوق  اقتصادی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و سوم، شمارة9، صفحات 38-21.
بهرامی احمدی (1395)؛ سوء استفاده از حق: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، چ 4، اطلاعات.
بختیاروند، مصطفی. زینب فرهادخانی(تابستان/1396)؛" باهم‌فروشی در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از مالکیت فکری:رهیافت حقوق رقابت"، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره دوم، صفحات 26 -1.
حبیبا،سعید. محمد هادی میرشمسی (بهار و تابستان/1388)؛"جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)"،حقوق خصوصی،سال6، شماره 14،صفحات 69-25.
حسن پور، محمد مهدی(1390)؛ حق اختراع و حقوق رقابت :نظریات، سیاست ها و رویه‌های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع،رساله دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی .
رجبی، عبداله.سید حسین حسینی(بهار وتابستان/1395 )؛" سازگاری برنامه‌های رایانه‌ای و اثر حقوقی آن"، حقوق خصوصی،. دوره 13، شماره 1، صفحات 114-89.
شاکری، زهرا(تابستان /1394)؛" استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!" فصنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2 ، صفحات 223-207.
عبدی پور، ابراهیم(تابستان / 1388)؛" سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط"، حقوق اسلامی (فقه و حقوق)،سال ششم،شماره21، صص 155-125.
محمدی،پژمان (پاییز/1387)؛"ماهیت و اثر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق مؤلف"،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره 12،شماره3، صفحات 191-145.
 معینی، حامد. سعیده قاسمی‌پور(1391)؛" دکترین سوءاستفاده از حق در مالکیت ادبی و هنری" فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه‌نامه حقوق مالکیت فکری، صفحات 208-108.
 
Apostolopoulos , Haris(Summer/ 2006);" The Copyright Misuse Doctrine On Computer Software: A Redundant Doctrine Of U. S. Copyright Law Or A Necessary Addition To E. U. Copyright Law?”, The John Marshall Journal Of Information Technology & Privacy Law , Volume 24, Issue 4, ,Pp 571-610.
Azer, Sandy (2013);”A Three-Tiered Public Policy Approach To Copyright Misuse In The Context Of Tying Arrangements”,  Fordham Law Review, Volume 82 , Issue 1, Pp81-125.
Balto, David A. ; Brendan J. Coffman.(January/ 2012);”Using Antitrust Enforcement Prudently In High-Tech Markets : The Flaws Of A Potential Antitrust Case Against Google”.
Bauer, Joseph P(2006);” Refusals To Deal With Competitors By Owners Of Patents And Copyrights: Reflections On The Image Technical And Xerox Decisions”, Depaul Law Review , Volume 55, Pp 1211-1246.
Belvis , Glen P. (March /1987);”Computer, Coryright And Tying Agreements: An Argument For The Abandonment Of The Presumption Of Market Power”,Boston College Law Review , Volume 28, Issue 2 , Number 2 , ,Pp265-296.
Choi, Jay Pil. (2004);”Antitrust Analysis Of Tying Arrangements”, Cesifo Working Papers , No. 1336.
Corones, Stephen. (2003);”Technological Tying In The Computer Industry: When Does It Contravene Section 46 Of The Trade Practices Act?”,  Technology Law And Justice Journal, Volume 3 , No 1, Pp 47-74.
Derdenger, Timothy. (May/ 2011);” Technological Tying and the Intensity of Competition: An Empirical Analysis of the Video Game Industry”, Tepper School of  Business, Carnegie Mellon University .
Dorton, Kathleen A.(Winter /2008);”Intellectual Property Tying Arrangements: Has The Market Power Presumption Reached The End Of Its Rope”, Depaul Law Review, Volume 57, Issue 2,Pp539-570.
Economides, Nicholas(April/ 2003);”The Microsoft Antitrust Case A Case Study For MBA Students”.
First ,Harry(2006);”Microsoft And The Evolution Of The Intellectual Property Concept”, Wisconsin Law Review,Pp1369-1432.
Frattaroli, Sarita (2010);”Dodging The Bullet Again: Microsoft Iii’s Reformulation Of The Foremost Technological Tying Doctrine”, Boston University Law Review, Volume 90 , Pp 1909 – 1936.
Frischmann, Brett ; Dan Moylan(2000);” The Evolving Common Law Doctrine Of Copyright Misuse: A Unified Theory And Its Application To Software”, Berkeley Technology Law Journal, Volume 15 , Issue 3,Pp865-931.
Gelfand, David I. .Linden Bernhardt.(November / 2017);”Vertical Restraints: Evolution From Per Se To Rule Of Reason Analysis”, Aba Antitrust Section Fall Forum.
Heiner, David A.(Winter/2005);” Assessing Tying Claims in the Context of Software Integration: A Suggested Framework for Applying the Rule of Reason Analysis”,  The University of Chicago Law Review, Volume 72, Number 1, pp. 123-146.
Hovenkamp, Herbert J.(Aug/ 2017);” Antitrust And The Design Of Production” ,University Of Pennsylvania Law School Penn Law: Legal Scholarship Repository Faculty Scholarship.
Jacobson, Jonathan ;Scott Sher ;Edward Holman(2010);”Predatory Innovation: An Analysis Of Allied Orthopedic V. Tyco In The Context Of Section 2 Jurisprudence”, Loyola Consumer Law Review , Volume 23.
Katz, Ariel( June /2005);” Intellectual Property,Antitrust, And The Presumption Of Market Power:Making Sense Of Alleged Nonsense “, Draft.
Langus ,Gregor; Damien Neven & Gareth Shier(2013);” Assessing The Economic Impacts Of Adapting Certain Limitations And Exceptions To Copyright And Related Rights In The EU”, European Commission:Charles River Associates.
Paredes, Troy(1994);” Copyright Misuse Tying: Will Courts Stop Misusing Misuse “, Berkeley Technology Law Journal , Volume 9, Issue 2, Pp271-336.
Ponsoldt, James F.  ; Christohper D. David.(Winter/ 2007);” Comparison Between U. S. And E. U. Antitrust Treatment Of Tying Claims Against Microsoft: When Should The Bundling Of Computer Software Be Permitted”, Northwestern Journal Of International Law & Business, Volume 27, Issue 2, ,Pp 421-452.
Rubinstein, Michael E (2011);” Extending Copyright Misuse To An Affirmative Cause Of Action”,  Akron Intellectual Property Journal,Pp 111-136.
Sagi ,Guy(2014);” A Comprehensive Economic And Legal Analysis Of Tying Arrangements”, Seattle University Law Review, Volume 38.
Sidak, J. Gregory(2001)” An Antitrust Rule For Software Integration”, Yale Journal On Regulation, Volume 18.
U. S. Department of Justice and the Federal Trade Commission(January /2017);” Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”.
Weinstein, Samuel Noah (May/ 2002);” Bundles of Trouble: The Possibilities for a New Separate-Product Test in Technology Tying Cases “, California Law Review, Vol. 90, No. 3, , pp. 903-957.
 Yu,Qiang. Supervisor: S.C.G. Van Den Bogaert, T.R. Ottervanger(2017);”Market Power And Competition Law In The Software Industry”, Doctoral Thesis, Faculty  of Law, University Leiden.
Zgripcea, Roxana Florena.Supervisors: Prof. Dr. Saskia Lavrijssen& Prof. Olia Kanevskaia(2017);” The Tying Practice In The EU And The US: Apple Another Microsoft?”, Tilburg University Master Thesis, Program: International And European Law ,Defence Date: 26.06.