برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه الزهرا ، تهران ،‌ایران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

مدل‌های اقتصاد چندمنطقه‌ای که مجموعه‌ای از اقتصادهای منطقه‌ای را به صورت پیوسته به هم ارائه داده و اثرات متقابل بین مناطق را نشان می‌دهند، نیازمند محاسبه صادرات هر منطقه به سایر مناطق و واردات هر منطقه از سایر مناطق هستند. در فرآیند بررسی روابط بین‌منطقه‌ای و اثرات متقابل و ایجاد جدول داده-ستانده چندمنطقه‌ای، حلقه مفقوده برآورد تجارت بین‌منطقه‌ای است. در این مطالعه با هدف برآورد تجارت بین‌منطقه‌ای که برای اولین بار صورت می‌گیرد، کشور به نه منطقه تفکیک و با استفاده از روش Charm، بر پایه آخرین جدول داده-ستانده ملی منتشره (1390)، حجم تجارت بین‌منطقه‌ای کل کشور و مناطق و تجارت هر بخش منطقه با سایر مناطق محاسبه گردید. بر این اساس، حجم کل تجارت بین‌منطقه‌ای کشور، 858,139 میلیارد ریال می‌باشد و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور قرار دارند تجارت بین‌منطقه‌ای بالاتری نسبت به مناطق غیرمرکزی کشور دارند بگونه‌ایکه بالاترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای مربوط به منطقه البرزجنوبی با حجم 173,637 میلیارد ریال و کمترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای مربوط به منطقه آذربایجان با حجم 68,392 میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای در منطقه ساحل‌شمال در بخش کشاورزی، منطقه آذربایجان در بخش صنعت، منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش معدن، منطقه فارس در بخش صنعت، منطقه البرزجنوبی در بخش خدمات، منطقه مرکزی در بخش صنعت، منطقه جنوب‌شرقی در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات بوده است. به‌علاوه تجارت بین المللی مناطق به تفکیک بخش برآورد و با ترکیب نتایج حاصل از برآورد تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، توصیه‌های سیاستی برای هریک از مناطق ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Iran's Multiregional Trade by Charm Method and Gravity Model

نویسندگان [English]

  • Elham Shadabfar 1
  • Fatemeh Bazzazan 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

Multiregional economic models that present a set of regional economies in a continuous manner and show cross-regional interactions require calculating the export of each region to other regions and import of each region from other regions. In the process of survey inter-regional relations and creating multi-regional input-output, the missing link is the estimation of inter-regional trade. In this study Iran was divided into nine regions, and using the CHARM method and Gravity model with the aim of estimation  of regional and inter-regional trade, the total volume of trade between the two regions and the trade of each part of the region was calculated with other regions. Accordingly, the total volume of Iran’s interregional trade is 858.133 billion rials. The interregional trade about regions that are geographically located in the center of the country are higher than the non-central regions of the country, such that the highest volume of interregional trade is related to the Alborz Jonubi region with the volume of 173,637 billion Rials and the smallest volume of interregional trade related to the Azarbayjan area with the volume of 68.392 billion Rials. The largest volume of interregional trade, in the Costal-North area is in the agricultural sector, the Azerbaijan region is in the industrial sector, the Zagros region is in the agricultural sector, the Khuzestan region is in the mining sector, the Fars region is in the industrial sector, the Alborz region is in the service sector, the Central region is in the Industry sector, the South-East region is in the industry sector and in the Khorasan region is in the Service sector. In addition, the international trade of the regions was estimated by sector, and with combining the results of the regional and international trade estimates, policy recommendations were presented for each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiregional Trade / Charm Method / Gravity Model / Interaction Effect / Economic Sectors
بانویی، علی اصغر و دیگران (1396)، روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان). پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای سال بیست و چهارم، دوره جدید شمارة 13 . صفحه 34-1.
بانویی، علی اصغر و فاطمه بزازان (1385)، نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش شده در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران؛ سال هشتم؛ شماره 27. صفحات 114-89 .
بانویی، علی اصغر؛ فاطمه بزازان؛ حجت اله میرزایی و مهدی کرمی (1390)، سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای پیوندهای فضایی؛ مطالعه موردی استان گلستان. پژوهشنامه علوم اقتصادی؛ سال ششم؛ شماره 11 . صفحات 60-35.
زارعی، حامد؛ علی اصغر بانویی و محمد ستاری فر (1389)، تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده بین‌منطقه‌ای در قالب الگوی داده ستانده دو منطقه‌ای (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی با سایر مناطق اقتصاد ملی). دانشگاه علامه طباطبایی.
سوری، علی (1384)، تحلیل داده - ستانده، همدان: نور علم.
شفر ، ویلیام (2011). مدل‌های تاثیرات منطقه‌ای. ترجمه مجید دهقانی زاده. موسسه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ویرجینیای غربی.
مرکز آمار ایران (1393)، حساب‌های ملی- حساب‌های منطقه‌ای،‌ ایران
منتظری محمدرضا و علی اصغر بانویی (1393)، برآورد ضریب اندازه نسبی منطقه درمحاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای (ده منطقه کشور). دانشگاه علامه طباطبایی.
مهاجری، پریسا؛ علی اصغر بانویی، زهره فراست و لیلا مومنی (1395)، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدا، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران. فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)؛ سال چهارم، شماره سوم. ص 40-9.
ولی نژاد ترکمانی، رضا؛ علی اصغر بانویی و محمد جلوداری ممقانی(1388)، ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه؛ مطالعه موردی استان تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)؛ سال سیزدهم؛ شماره دوم. صفحات 59-37.
همایونی فر، مسعود؛ محمد رضا لطفعلی پور ، فرهاد ترحمی و مهدی خداپرست مشهدی (1395)، مقایسه نتایج برآورد جدول داده- ستانده منطقه‌ای با روش‌های CHARM و  AFLQ. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصاد؛ سال 24؛ شماره 77؛ صفحات 138-115.
همایونی فر، مسعود؛ مهدی خداپرست مشهدی، محمد رضا لطفعلی پور و فرهاد ترحمی(1395). مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان از دو روش CHARM و AFLQ. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)؛ دوره 11، شماره 3، پاییز؛ صفحات 26-1.
 
Banouei A. A., P. Mohajeri, S. Kavoosi and N. Sadeghi (2015)."Assessing the Accuracies of the Sectoral Multipliers using the FLQ and CHARM Methods: Case Study of Gilan Province, Iran". 24th IIOA Conference in SEOUL, Korea.
Boero, Riccardo; Brian K. Edwards & Michael K. Rivera (2017). Regional input–output tables and trade flows: an integrated and interregional non-survey approach. Regional Studies.
Court, D, R. Jockson (2015)."Toward consistent cross- hauling estimation for input-output regionalization". University of West Virginia: Regional Research Institute. working paper.
Deng, X; Y Wang; F Wu & T Zhang Zhihui Li (2014). Integrated River Basin Management: Practice Guideline for the IO Table Compilation and CGE Modeling. Springer.
Filgueiras Gisalda C.; Carlos R. Azzoni; Carlos Alberto Gonçalves Júnior and Joaquim J.M. Guilhoto (2015). The Socio-Economic Importance and Interdependence of the Metropolitan Regions of Belém and Manaus in Brazil: An Input-Output Analysis . 23rd International Input-Output Conference , Mexico City.
Flegg, A.; Y. Hawng and T. Tohmo (2014). «Cross-hauling and regional Input- output tables:the case of the province of Hubei, China". University of the West England: Faculty of Business and law.
Flegg, A.; Y. Hawng and T. Tohmo (2014). «Cross-Hauling and Regional Input-Output Tables: Can CHARM Make Adequate Adjustments for Cross-Hauling?". 24th IIOA Conference in Seoul, Korea.
Flegg, A. and T. Tohmo (2013). «A comment on Tobias Kronenbergs, construction of regional input-output tables using non-survey methods: the role of cross-hauling". International Regional Science Review. No. 36. Pp. 235-257.
Flegg, A.T. and T. Tohmo (2016) Estimating Regional Input Coefficients and Multipliers: The Use of FLQ is Not a Gamble. Regional Studies, Volume 50, Issue 2.
Hewings Geoffrey J.D. and Jan Oosterhaven (2015)."Interregional input–output modeling: spillover effects, feedback loops and intra-industry trade". 23rd International Input-Output Conference Mexico City, Mexico.
Ihara, T. (1979). An economic analysis of interregional commodity flows. Environment and Planning A, 11(10), 1115–1128.
Isard, W. and D. F. Bramhall (1960). «Gravity, potential and spatial interaction models". In: W. Isard, Methods of Regional Analysis. Cambridge, Mass: MIT Press, 493-568.
Isard, W. (1998). «Gravity and spatial interaction models". In: Walter Isard et al., Methods of Interregional and regional analysis, pp. 243-280. Ashgate Publishing Limited.
Kronenberg, Tobias (2009). Construction of Regional Input-Output Tables Using Nonsurvey Methods, The Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review, Volume 32, Number 1, 40–64.
Lahr, M.L. (1993) A Review of the Literature Supporting the Hybrid Approach to Constructing Regional Input–Output Models. Economic Systems Research, 5, 277–293.
Llano, C. (2004) The Inter-regional Trade in the Context of a Multirregional Input–output Model for Spain. Estudios de Economı´a Aplicada, 22, 1–34.
Miller, Ronald Eugene & Peter D. Blair(2009) . Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Business & Economics.
Nijkamp P.(ed.) (1986). Handbook of Regional and Urben Economics. Regional Economic , vol1.
Oosterhaven, Jan (2005). Spatial Interpolation and Disaggregation of Multipliers. Geographical Analysis 37 ; 69–84.
Polenske, K.R. (1995). Leotief’s Spatial Economic Analysis. Structural Change and Economic Dynamics, No.6, PP.309-318.
Richardson, H.W. (1985). Input-Output and Economic Base Multipliers: Looking Backward and Forward. Journal of Regional Science, Vol.25, No.4, PP. 607-661.
Sargento, A. (2006). «Empirical Examination of the Gravity Model in Two Different Contexts: Estimation and Explanation". Paper presented at the International Conference on Regional and Urban Modelling, Brussels, June 1-2, 2006.
Sargento, A. (2007). «Empirical Examination of the Gravity Model in Two Different Contexts: Estimation and Explanation". Jahrbuch fur Regional wissenschaft, 27 (2): 103-127.
Sargento, Ana Lúcia Marto (2009). Regional Input-Output Tables and Models; Interregional trade estimation and input-output modelling based on total use rectangular tables .
Sargento, Ana Lúcia Marto, Pedro Nogueira Ramos and Geoffrey J.D. Hewings (2012). «Inter-Regional Trade Flow Estimation Through Non-Survey Models: An Empirical Assessment. Economic Systems Research, Vol.24(2), pp. 173-193.
Sen, A. and Smith, T. (1995). «Gravity Models of Spatial Interaction Behavior", Springer-Verlag, Berlin.
Szabo, Norbert(2015).Methods for regionalizing input-output tables. MTA-PTE Innovation and Economic Growth Research Group. REGIONAL STATISTICS, VOL 5, No1: 44–65
Tohmo, T. (2004) New Developments in the Use of Location Quotients to Estimate Regional Input–Output Coefficients and Multipliers. Regional Studies, 38, 43–54.
Többen, Johannes & Tobias Heinrich Kronenberg(2015). Construction Of Multi-Regional Input–Output Tables Using The Charm Method. Economic Systems Research, Vol. 27, No. 4. P 487-507.
Yücer, Ayçıl; Jean-Marc Siroën and Joaquim Guilhoto (2010). «Gravity Models, Interregional Input-Output and Trade in Value Added. A New Approach Applied to Brazilian Internal and International Trade".