تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،‌دانشگاه مازندران،‌بابلسر، ایران .

2 استاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران،‌بابلسر ،‌ایران

چکیده

در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه‌ی کشش‌ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تأثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام‌گرفته، گام بعدی محاسبه‌ی کشش‌های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده‏ است. در این راستا، از داده‌های استان‏های ایران در سال‌های 1383 تا 1393 و به‌منظور برآورد مدل، از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثرگذاری منفی مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد خام بر سهم درآمدی نیروی کار در هر دو گروه موردمطالعه از یافته‌های تحقیق است. اثر منفی نرخ دستمزد بر تقاضای کار و مثبت بودن کشش تولیدی از نتایج دیگر این پژوهش است. هم‏چنین، برای بنگاه‌های کوچک کشش متقاطع نیروی کار و قیمت سرمایه مثبت به ‏دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار، به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Labor Demand Elasticity for Industrial Firms: An application of Fractional Panel Probit

نویسندگان [English]

  • kheizaran Roostaei Shalmani 1
  • Zahra Mila Elmi 2
1 Faculty of Economics and Administrative Sciences/ university of Mazandaran
2 Faculty of Economics and Administrative Sciences/ university of Mazandaran
چکیده [English]

This paper examines the own and cross price elasticities of the labor force demand for two size firms: 10-49 employees and more than 50 employees. Estimation of elasticities is done in two steps: firstly, the effect of some variable will be regressed on labor income share. In second step, by using of previous estimation, own price and substitution elasticities of the labor will be calculated. In this study, for estimation, the Fractional Panel Probit technique has been employed for the period of time from 2004 to 2014 and at the provincial level. The results of estimation for both groups shows a negative relationship between tax, value of raw material and premium paid with labor income share. There is a positive sign for output-employment elasticity. The results show own price elasticity is negative and cross elasticity of capital price and labor demand reveals a substitution effect in small firms. As Iran’s labor market is suffering from labor demand shortage and high unemployment, it is suggested that the economic policymaker should eliminate production barriers, care about increasing production capacity and facilitate the supply of raw materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Demand Elasticity / Labor Income Share / Industrial Firms / Procinces of Iran / Fractional Panel Probit
امینی، علیرضا؛ فلیحی، نعمت (1377)، بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن. مجله‌ی برنامه‌وبودجه، شماره 28 و 29- 104-83.
شهیکی تاش، محمدنبی؛ کریمی، محمدشریف؛ رضایی الهام و کرانی، عبدالرضا (1396)، بررسی سهم درآمدی نیروی کار، مارک آپ قیمت و کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار (مظالعه صنایع کارخانه‌ای)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(3). 24-1.
کازرونی، علیرضا؛ محمدزاده اکبری، لیلا (1381)، بررسی کشش تقاضای نهاده کار در بخش صنعت ایران، پژوهش‌های اقتصادی، 1(5 و 6). 59-41.
علمی، زهرا(میلا)؛ روستایی شلمانی، خیزران (1393). اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری. فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، 4 (14)، 28-11.
نیکلسون، والتر، (1389). نظریه اقتصاد خرد (اصول اساسی و مباحث تکمیلی)، (مترجم محمدمهدی عسکری، چاپ اول). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مولایی، محمد؛ آشتیانی مدیحه (1391). تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال‌های 1387-1358. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، 12(45)، 242-227.
 
Acemoglu, D. (2002). «Technical Change, Inequality, and the Labor Market». Journal of Economic Literature, 40(1), 7-72.
Adam, A., & Moutos, T. (2014). “Industry-Level Labour Demand Elasticities Across the Eurozone: Will There Be Any Gain After the Pain of Internal Devaluation?”. Bank of Greece, Economic Analysis and Research Department, working paper No 185.
Aguilar, G. and S. Rendon (2008). Matching bias in labor demand estimation. Economics Letters, 100 (2), 297-299.
‌Allen, C. and G. Urga (1999). “Interrelated Factor Demands from Dynamic Cost Functions: An Application to the Non-energy Business Sector of the UK Economy”. Economica, 66 (263), 403-413.
Arellano, M. and S. Bond (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58 (2), 227-297.
Atkinson, S. E. and R. Halvorsen (1984). Parametric Effciency Tests, Economies of Scale, Input Demand in U.S. Electric Power Generation. International Economic Review, 25 (3), 647-662.
Ayala, S. (2012).  Payroll Taxes and Labour Demand: Evidence from Colombian Manufacturing Industry. Departament d Economia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona. Spain, Discussion Paper.
Baicker, K., & Chandra, A. (2006). The labor market effects of rising health insurance premiums. Journal of Labor Economics, 24(3), 609-634.
Beaudry, P., Green, D. A., & Sand, B. M. (2014). In search of labor demand (No. w20568). National Bureau of Economic Research.
Berisha, G., &Shiroka Pula, J. (2015). “Defining Small and Medium Enterprises: a critical review”. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(1).
Berndt, E. R., & Khaled, M. S. (1979). “Parametric productivity measurement and choice among flexible functional forms”. Journal of Political Economy, 87(6), 1220-1245.
Braconier, H. and K. Ekholm (2000). Swedish Multinationals and Competition form High- and Low-Wage Locations. Review of International Economics 8 (3), 448-461.
Boug, P. (1999). The demand for labour and the Lucas critique: Evidence from norwegian manufacturing. Statistisk Sentralbyrå.
Caballero, R. J., & Hammour, M. L. (1998, June). “Jobless Growth: Appropriability, Factor Substitution, and Unemployment”. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 48, 51-94.
Chirinko, R. S., & Mallick, D. (2017). The substitution elasticity, factor shares, and the low-frequency panel model. American Economic Journal: Macroeconomics, 9(4), 225-53.
Conway, P., Meehan, L., & Parham, D. (2015). “Who Benefits from Productivity Growth? The Labour Income Share in New Zealand”. In New Zealand Productivity Commission Working Paper, 2015/1 February.
Döpke, J. 2001.The ‘employment intensity’ of growth in Europe, Kiel Institute of World Economics Kiel Working Paper No. 1021.
Draper, N. and T. Manders (1997). Structural Change in the Demand for Labor. De Economist, 145, 521-546.
Falk, M., & Koebel, B. (2001). A dynamic heterogeneous labour demand model for German manufacturing. Applied Economics, 33(3), 339-348.
Falk, M. and B. Koebel (2004). The impact of office machinery, and computer capital on the demand for heterogeneous labour. Labour Economics, 11 (1), 99-117.
Freier, R., Steiner, V., 2010. “Marginal employment” and the demand for heterogeneous labour: elasticity estimates from a multi-factor labour demand model for Germany. Applied Economics Letters, 17 (12), 1177–1182.
Goldar, B., Pradhan, B. k., & Sharma, A. K. (2014). “Elasticity between Capital and Labor in Major Sectors of the Indian Economy”, Institute of Economic Growth. working paper, No 335.
Gorg, H. and A. Hanley (2005). Labour demand effects of international outsourcing: Evidence from plant-level data. International Review of Economics and Finance. 14 (3), 365-376.
Griffin, P. (1992). “The Impact of Affirmative Action on Labor Demand: A Test of Some Implications of the Le Chatelier Principle”.The Review of Economics and Statistics, 74 (2), 251-260.
Gruber, J., & Krueger, A. B. (1991). The incidence of mandated employer-provided insurance: Lessons from workers’ compensation insurance. Tax Policy and the Economy, 5, 111-143.
Hamermesh, D. S. (1996). “Labor Demand”. Princeton University Press.
Haouas, I. and M. Yagoubi(2007).”Trade Liberalization and Labor-Demand Elasticities: Empirical Evidence from Tunisia”. Applied Economics Letters, 15 (4).
Hasan, R., D. Mitra, and K. V. Ramaswamy (2007). “Trade Reforms, Labor Regulations, And Labor-Demand Elasticities: Empirical Evidence From India”. The Review of Economics and Statistics, 89 (3), 466-481.
Helppie, B., & Macis, M. (2009). The Impact of Non-Wage Benefits on Job Quality and Labor Market Outcomes in the Developing World: What Do We Know?. World Bank. Employment Policy Primer. No, 13.
Lindquist, K.-G. (1995). “The Existence of Factor Substitution in the Primary Aluminum Industry: A Multivariate Error-Correction Approach Using Norwegian Panel Data”. Empirical Economics, 20 (3), 361-383.
Mitra, Devashish, and Jeongeun Shin. 2012. “Import Protection, Exports and Labor-Demand Elasticities: Evidence from Korea.” International Review of Economics and Finance 23: 91–109.
Nam, S. (2012). Multiple fractional response variables with continuous endogenous explanatory variables. MPRA Paper, (42696).
Nissim, J. (1984). The Price Responsiveness of Demand for Labour by Skill: Britsh Mechanical Engineering: 1963-1978. The Economic Journal ,94 (376), 812-825.
Kessler, Lawrence M., and Murat K. Munkin. 2015. Bayesian Estimation of Panel Data Fractional Response Models with Endogeneity: An Application to Standardized Test Rates. Empirical Economics. 49(1): 81–114.
Kölling, A. (2012). Firm size and employment dynamics: Estimations of labor demand elasticities using a fractional panel probit model. Labour, 26(2), 174-207.
Onaran, O. (2008). Jobless Growth in the Central and East European Countries. Eastern European Economics 46 (4), 90-115.
Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (2008). Panel data methods for fractional response variables with an application to test pass rates. Journal of Econometrics, 145(1), 121-133.
Pencavel, J. and B. Holmlund (1988). The Determination of Wages, Employment, and Work Hours in an Economy with Centralised Wage-Setting: Sweden, 1950-1983. The Economic Journal, 98 (393), 1105-1126.
Peichl, A. and S. Siegloch (2012). Accounting for Labor demand effects in structural labor supply models. Labour Economics, 19 (1), 129-138.
Rutkowski, J., & Walewski, M. (2007). Taxation of labor. Fiscal Policy and Economic Growth, Lessons for Eastern Europe and Central Asia. World Bank.
Schneider, D. (2011). “The labor share: A review of theory and evidence”, (No. 2011-069). SFB 649 discussion paper.
Saens, R., Lobos, G., & Rivera, E. (2008). “Agricultural Labor Demand in Chile: a Cointegration Approach”. Chilean Journal of Agricultural Research, 68(4), 391-400.
Shiferaw, A., & Hailu, D. (2016). Job creation and trade in manufactures: industry-level analysis across countries. IZA Journal of Labor & Development, 5(1), 3
Symmons, J. and R. Layard (1984). Neoclassical Demand for Labour Functions for Six Major Economies. The Economic Journal, 94 (376), 788-799.
Young, A. T. (2013). US elasticities of substitution and factor augmentation at the industry level. Macroeconomic Dynamics, 17(4), 861-897.