تحلیل تطبیقی نوآوری‌های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور ،ص.پ.4697-19395،تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری،‌حقوق خصوصی ،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور،ص پ.4697-19395تهران،ایران

چکیده

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تصویب رسید. این کنوانسیون که به‌واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می‌‌شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی‌های کنوانسیون‌های تدوین‌شدة سابق به‌وجود آمده و ضمن جلوگیری‌ از افراط‌گری‌های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن‌را حفظ و تلاش کرده است که نقایص کنوانسیون «بروکسل» را برطرف نماید. از این رو می‌توان گفت کوشش این کنوانسیون برای جمع منافع فرستندگان و متصدیان حمل بوده است تا مورد قبول هر دو طرف قراردادهای حمل قرار گیرد. بی‌تردید از جملة مزیت‌های کنوانسیون رتردام در قیاس با مقررات اسلاف خود، نوآوری‌های متناسب با ضرورت‌های صنعت حمل و نقل دریایی و مقتضیات تجاری است. کنوانسیون رتردام با برگزیدن شیوة حمل «درب به درب» کالا، پیش‌بینی «اسناد الکترونیکی حمل» و تأسیس نهاد «قراردادهای حجمی»، گام‌های مؤثری را در تحول حمل دریایی کالا برداشته است که هرکدام بخشی از نقایص کنوانسیون‌های بروکسل (مقررات لاهه)و هامبورگ را مرتفع می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of “Rotterdam Rules” (2009) Innovations in Carriage of Goods by Sea in Comparison With “Hague Rules” (1924) and “Hamburg Rules” (1978)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Tghizaadeh 1
  • Afshin Ahmadi 2
1 Private Law Department, Payame Noor University of Tehran
2 Private Law Department,
چکیده [English]

On December 11, 2008, the United Nations adopted the “Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”, more colloquially known as the “Rotterdam Rules” for the city which hosted the convention’s signing ceremony on September 23, 2009. Definitely, one of the advantages of Rotterdam Rules in comparison with the former rules is providing new innovation with new requirements of industry and commerce. Rotterdam Rules also by adopting the “Door to Door” mode for carriage of goods, promoting the Electronic Transport Record, embedding the “Volume Contracts” and providing “Joint and Several Liability” between carriers and performing parties have opened new horizons in the carriage of goods by sea. Rotterdam Rules in spite of avoiding the excesses of “Hamburg Rules” retained its strength points and has tried to eliminate the defects of “Hague Rules”. Therefore, it can be said that this convention has caused a balanced approach among the benefits of shippers and carriers for providing the general fortuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotterdam Convention (Rules) / Volume Contracts / Door to Door Carriag /
  • Electronic Transport Record / Joint and Several Liability
احمدی، افشین (1392)؛ حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت بر اساس کنوانسیون رتردام 2009، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.
احمدی، افشین (1395)؛ حقوق حمل و نقل دریایی با تأکید بر کنوانسیون رتردام 2009، تهران، بهنامی.
السان، مصطفی و امینی، وحید (1393)؛ «مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی»، فصلنامة پژوهشنامه بازرگانی، دورة 18، شمارة 71، صص 35-64.
 
امیری، غلامحسین و همکاران (1375)؛ نقش کرایه در حمل و نقل بین‌المللی، تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
تقی‌زاده، ابراهیم (1389)؛ حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، مجد.
تقی‌زاده، ابراهیم و احمدی، افشین (1394)؛ «بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 6، شمارة 2، صص 443-467.
دمرچیلی، محمد (1383)؛ مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، رسالة دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
سعیدی، طاهره (1391)؛ بررسی تطبیقی وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل بر اساس کنوانسیون‌های روتردام و هامبورگ، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
سیمایی صراف، حسین و یاری، میثم (1390)؛ «قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال 28، شمارة 45، صص 105-138.
شیروی، عبدالحسین (1389)؛ حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، سمت.
صفایی، سید حسین، و رحیمی، حبیب‌اله (1395)؛ مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران، سمت.
فیضی چکاب، غلام‌نبی و آذرمهر، مهسا (1394)؛ «گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب و همزیستی آن با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل»؛ فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، دورة سوم، شمارة 8، صص 137-174.
کاتوزیان، ناصر (1386)؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قرارداد‌های حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا (2009)؛ مترجم: محسن میر‌محمد‌صادقی، تهران، جنگل و کمیتة ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1391.
هاشمی‌زاده، سید علیرضا (1378)؛ مسئولیت متصدی حمل دریایی در قبال کالا بر اساس کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ» 1978، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق.
 
A/CN.9/WG.III/WP.34, Transport Law: Preparation of a draft instrument on the carriage of goods [by sea] - Proposal by the United States of America,  [on line]. Available:  http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V03/869/05/PDF/V0386905.pdf?OpenElement  visited on: 2015/09/02
Adamsson, Joakim (2011); The Rotterdam Rules, A Transport Convention For The Future?, Master thesis in Maritime Law, Faculty of Law, Lund University, Autumn semester.
Bergami, Roberto (2010); «The Rotterdam Rules and Negotiable Electronic Transport Documents in Letter of Credit Business»    [on line]. Available:    http://www.kmice.cms.net.my/.../Paper/PG296_301.pdf      Visited On: 2016/05/21
Berlingieri, Francesco (2011); The History of the Rotterdam Rules, Chapter 1, The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, An Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg.
Berlingieri, Francesco (2012); «An Analysis of Two Recent Commentaries Of The Rotterdam Rules» Il Diritto Marittimo: Quarterly Journal of Italian and Foreign Doctrine Jurisprudence and Legislation, Roma.
Conrado, Iara Costa (2011); Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: a critical analysis of the liability of the MTO, Master thesis in Maritime Law, Faculty of Law, Lund University, Spring semester.
Finnern, Christian (2007); The ‘Pay To Be Paid’ Rule, Ship Owner’s Bankruptcy And Direct Actions Against P&I Clubs, Master of Laws in Shipping Law, Faculty of Law, University of Cape Town, September.
Girvin, Stephen (2012); «Evidentiary Aspects of Transport Documents and Electronic Transport Records under the Rotterdam Rules» European Journal of Commercial Contract Law.
Gorton, Lars, «Volume Contracts of Affreightment – Some Features and Principles» [on line]. Available: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/46-3.pdf68       visited on: 2016/02/14
Högberg, Malin (2013); Secondary failure during a multimodal transport under the Rotterdam Rules, Master thesis, Faculty of Law, University of Oslo.
Honka, Hannu (2009); CMI - Colloquium on the Rotterdam Rules, Scope Of Application, Freedom Of Contract, CMI Yearbook, Annuaire.
Hooper, Chester D (2009); «Forum Selection and Arbitration in the Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, or the Definition of Fora Conventions Set Forth in the Rotterdam Rules» Texas International Law Journal, Volume 44 Number3.
Hooper, Chester D, and De Orchis, Vincent M (2008); «Report of MLA Delegates to UNCITRAL Working Group III» Vienna, January,   [on line].  Available:  http://www.mlaus.org/archives/library/1232.doc visited on: 2016/03/02
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp      visited on: 2016/01/11
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html     visited on: 2016/01/11
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, (1924) (Hague Rules).
Isaacs, Marc D, Cofman, Alan S,‌ «The Rotterdam Rules & “Wet” Multimodal Shipping»Important Concepts for Lawyers,   [on line]. Available: http://www.cmla.org/...The%20Rotterdam%20Rules...20Isaacs.Cofman.pdf     visited on: 2015/09/11
Jasenko, Marin, «The Rotterdam rules - An Overview of their Key Provisions»   [on line]. Available: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/THE_ROTTERDAM_RULES_AN_OVERVIEW_OF_THEIR_KEY_PROVISIONS.pdf visited on: 2016/08/21
Lannan, Kate (2009); Overview of the Convention, The UNCITRAL Perspective, CMI Yearbook, Annuaire.
Maloof, Davidt, & James, Jacqueline M (2009); «U.N.’s New Compensation Treaty: Should United States Ratify It? » New York Law Journal, Volume 241, No. 4, Wednesday, January.
Mukherjee, Proshanto K, Basu Bal, Abhinayan (2009); «A Legal and Economic Analysis of the Volume Contract Concept under the Rotterdam Rules: Selected Issues in Perspective» Journal of Maritime Law and Commerce, Volume 40, Pages 579-607.
Myburgh, Paul (2000); «Uniformity or unilateralism in the law of carriage of goods by sea? » Victoria University of Wellington Law Review, v.31, no.2, May.
Nikaki, Theodora & Soyer, Bariş (2012); «A New International Regime for Carriage of Goods by Sea: Contemporary, Certain; Inclusive AND Efficient, or Just Another One for the Shelves? » Berkeley Journal of International Law, Volume 30, Issue 2, Article 2.
Protocol to Amend Hague-Visby Rules (1968).
Rafenomanjato, Noro Michelle (2013); «Volume Contracts Under the Rotterdam Rules:  One Step Forward or Two Steps Backward? »  Neptunus, e. revue, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 19.    [on line]. Available: http://www.cdmo.univnantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?.... Visited on: 2015/12/23
Ramburg, Jan, by: Yuzhou, Si, and others (2010); «The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier» [on line]. Available:    http://http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Fina........../Colloquium.pdf   Visited on: 2016/10/23
Richmond, Duncan (2010); Third Party Claims Against P&I Clubs And The “Pay To Be Paid” Rule, Faculty of Law, Lund University, Semester Four.
Thomas,D. Rhidian (2010); «Special Liability Regimes Under The International Conventions For The Carriage of Goods By Sea – Dangerous Cargo And Deck Cargo» Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (2008), (Rotterdam Rules).
United Nations Conventions on the Carriage of Goods by Sea, (1978) (Hamburg Rules).
Zhou, Binling (2014); Carrier’s Obligations and Liabilities in International Sea Carriage: A Comparative Study of the Nordic Maritime Codes, Chinese Maritime Code and Rotterdam Rules, International Master’s Degree Program in International Business Law, Faculty of Law, University of Helsinki, 19 May.