تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تفت-یزد

2 گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می‌شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک‌تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل‌های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام‌های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می‌سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش‌ها وراه حل‌های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت‌جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می‌تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ‌کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه‌های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modern Changes of Legal Protection from Trade Secrets in New EU(2016) Through Comparative Study in Iran Law

نویسندگان [English]

  • roholla bakhtjoo 1
  • Abbas karimi 2
1 faculty of law,taft azad university-yazd
2 faculty of law,university of tehran
چکیده [English]

Trade secrets are very important for the owner of trade secrets particularly for the traders. Confidential information is important for competition, research and development and protection of science exchange between the business and encouraging the innovation and creating the new science. Nevertheless, perhaps because of their nature, strong and effective support has not existed for the trade secrets and it is seen in the present Europe rules according to the European authors’ admission particularly because of variety of the national rules and different reaction of the EU member countries. The new directive with the aim of equalization of the trade secrets  regulations and  making closer the rules of member countries in order to create a sufficient and stable system defining the trade secrets and legal and illegal cases of education. Using and revealing of trade secrets and prediction of the protective measures and amendatory solutions and compensation system and protection of the trade secrets, some effective step has been taken in judgment procedure. Descriptive- analytical analysis of the directive regulations and adapting it with Iran law reveal that its general rules and principles especially in determining the determinant criterion of damage rates applied to the owner and necessity to observe proportion principle in taking the practices and compensation solutions and creating restriction for individuals’ accessibility to the minutes and the presented documents during judgment procedure, it should not be incompatible with  the essentials and principles of our law system and it can be used to develop and straighten the protective system of the trade secrets, but considering this matter that the mentioned directive is a minimum and coordinator rule, need for complementary regulations especially using non-disclosure  agreement and non-compete agreements is absolutely felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Secret / EU Directive Approved in 2016 / Principles of Proportionality / Iran E- Commerce Act / Compensation
رهبری، ابراهیم ( 1388)، حقوق اسرار تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت
صادقی، محسن (1385)، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فرخی، رحمت ا...، محمد حسن رمضانی قوام آبادی و سعیده قاسم زمانی، (زمستان 94)، نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوق اتحادیه اروپا، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 49
موافقت نامه جنبه‌های تجاری راجع به حقوق مالکیت فکری (تریپس)
مهاجری، علی، (1389)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات فکرسازان
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- Burnet ,Edward et al (2006) “Arbitration Law in America: A Critical Assessment”, England, Cambridge University Press.
- Directive 2016/943 EU of the European parliament and of the Council on the Protection of undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secret) Against Unlawful Acquisition, Use and Disclosure (Text with EEA Relevance)
- Directive 2014/23EU of The European Parliament and of the Council on the Award of Concession Contracts .
- Directive 2014/24 EU of the European Parliament and of the Council on Public Procurement and Repealing.
-Kastler, Holger&McLean, Sue&Schonig Wolfgang and  Wilson, Bryan (2016), “Harmonization for Trade Secret in Europe and New us Trade Secrets Law Gets the  Green light- what Do These Changes Mean for Companies in Germany, the UK and the Us?aa: https: //media2.mofo.com/.../160527harmonizationtradesecrets.pdf,last visited: 2017/05 /05
-Mastroianni, Roberto and Luiss Guido,Carli(2014-2015) ,“The Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Useand Disclosure: Reasons, Explanation and Controversies of the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council .
-Morrison, David and Michael Svenneving(2002), “the Public Interest the Media and Privacy”,aa: www.bbc . co. uk/guide lines/ editorguidlines/ assets /public interest /pdf: p10,last visited: 2017/04/11
-Rindell, Joanna ( 2016), Protecting Trade Secrets in Litigation- the Impact of Article 9 of the/Eu Trade Secret Directive Especially on Finish Law, university of Turku, Studies in Law and Information Society, master’s thesis, Facultyof Law
-Rose, christens (2006), The commercial Litigator’s Job: A Survival Guide, USA, American Bar Association