تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج،‌البرز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، واحد بوئین زهرا ، دانشگاه آزاد اسلامی،‌بوئین‌زهرا، ایران.

چکیده

 در سال‌های اخیر بحث ساختار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری این ساختار و عوامل کلان اقتصادی برعملکرد مالی شرکت‌ها بین کشورهای مختلف مطرح گردیده است . تغییرات در میزان رشد تجاری و نیز نتایج حاصل  از آن مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل و خارج از شرکت است. با توجه به جایگاه بورس اوراق بهادار در سیستم مالی کشور‌مان، کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، که تنها داده‌های 110 شرکت کامل بوده که طی سال‌های 1392 الی 1396 به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق ملاک عمل قرار گرفته است. روش پژوهش ، از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و جهت آن پس رویدادی بوده است. جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Excel  و7 Eviews استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با رگرسیون چندگانه انجام شده و یافته‌های تحقیق نمایانگر این است که ساختار سرمایه ( بدهی بلندمدت و بدهی کوتاه‌مدت ) با عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین معیارهای عملکرد کلان اقتصادی ( نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ) با عملکرد مالی (ROA) رابطه مثبت و معناداری دارد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Structure and Macroeconomic Factors on Financial Performance and Values of Companies Listed in TSE

نویسندگان [English]

  • maryam heydarikia 1
  • Mona Yosefi 2
1 Alborz University of Medical Sciences
2 Islamic Azad University, Boyin Zahra Unit
چکیده [English]

In recent years, the discussion of capital structure and the mechanism of the impact of this structure and macroeconomic factors on the financial performance of companies between different countries has been raised. Changes in the growth rate of business as well as the results of it are the basis of many decisions inside and outside the company. Considering the position of the stock exchange in our country's financial system, the efficiency and development of the capital market depends on the activity of the institution in the country. The statistical population of this study is all the companies that have been accepted in Tehran Stock Exchange, which is the data of 110 companies complete in the years 1392 to 1396 as a statistical sample for testing the research hypotheses. The research method was descriptive-correlational in terms of collecting data and in terms of its purpose and its subsequent orientation. For classification and analysis of data, Excel and Eviews 7 have been used. Data analysis with multiple regression analysis. The research findings show that capital structure (long-term debt and short-term debt) has a negative and significant financial performance, and macroeconomic performance metrics (exchange rate, interest rate and inflation ) has a positive and significant relationship with financial performance (ROA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure / Macroeconomic Factors / Financial Performance
احمدپور، احمد، جوان، سعید، (1394)، " بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 7، شماره دوم، شماره پیایی (24)، بهار، صفحات: 32-17.
افلاطونی ، عباس،(1394)،  بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان‎های سیستماتیک و ویژة بازده‌ سهام بر میزان نگهداشت وجه ‌نقد، فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی، دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-21.
افلاطونیان، عباس، (1394) ، تجزیه وتحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران.
پورزمانی، زهرا،خریدار،رضا، (1392)، "تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت " ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،سال ششم، شماره بیستم، صفحات: 89-79.
پورکاظمی، محمد حسین، بیرانوند، امین، دلفان، محبوبه، (1394)، " تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشدار دهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران "، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، پاییز، صفحات: 130-103.
پیرایی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (1388)،" تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران "، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال 9، شماره 1، صفحات: 38-21 .
رهنمای رودپشتی، فریدون، امیر حسینی، زهرا، (1389)، " کاربرد درجه اهرم اقتصادی جهت سنجش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی عملکرد شرکت‌ها "، مجله مطالعات مالی، شماره هفتم، پاییز، صفحات : 137-123.
سپاسی، سحر، عبدلی، لیلا، (1395)، " تاثیرات حضور زنان در هیت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی " ، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 29، بهار، صفحات: 58-39.
سعیدی، پرویز، پقه، عیسی (1390)، " بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بهره با بازده و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره نهم، بهار 1390، صفحات : 124-101.
صامتی، مجید، مرادیان تهرانی، مهناز، (1386)، " بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1383- 1373 "، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 3، پاییز، صفحات: 60-45.
عربصالحی، مهدی، فرهمند، شکوفه، رامتین، محسن، ( 1390)، " بررسی ارتباط بین سیاست‌های بدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، تابستان 90، صفحات : 61-43.
عزیزگرد، سید حسام وقفی، فکوری، محسن، (1393)، " بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی ( ساختار سرمایه ) و معیارهای ارزیابی عملکرد "، پژوهش حسابداری، شماره 15، زمستان 1393، صفحات : 18-1.
علیشاهی، شکور، (1390)، " تحلیل تکنیکال طلای جهانی "، شرکت کارگزاری حافظ.
قدیری مقدم، ابوالفضل، اسدیان، فاطمه، (1389) ، "  بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه ، مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره 5،  صفحات: 176-155.
مهدوی، غلامحسین، حسینی ازان آخازی، مهدی، (1387)، " بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست ؟ "، پژوهشنامه اقتصادی، پیاپی31، شماره 4، زمستان، صفحات: 130-127.
مهرگان، نادر، احمدی قمی، محمد علی، (1394)، " شوک‌های ارزی بازارهای مالی : کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR   ) فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، پاییز، صفحات: 130-103.
مهرگان ،نادر، عاقلی، لطفعلی، اقتصاد سنجی کاربردی (گجراتی)، (1394)، چاپ سوم ، انتشارات نورعلم، تهران.
وکیلی فرد، حمیدرضا، (1388)، " تصمیم‌گیری در مسائل مالی "، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا، فیض آبادی، فرشته، (1395)، "  بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها "، فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1394، صفحات : 113-97.
هاشمی، سیدعباس، صمدی، سعید، سارکیسیان، طاده، (1391)، " بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارة 17، سال پنجم، صفحات: 62-43.
یحیی‌زاده‌فر، محمود، ابونوری، اسمعیل، آبادیان، مریم، (1388)،  بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت قطعات ایران  ، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال دوم، شماره 6 ، صفحات: 115-91.
یحیی‌زاده‌فر، محمود، شمس، شهاب الدین، لاریمی، سید جعفر، ( 1389)،  رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره59، صفحات: 128-113.
 
Babatunde Lawal Akeem, Edwin Terer K., Monica Wanjiru to Kiyanjui and Adisa Matthew Kayode,( 2014) , Effects of Capital Structure on Firm›s Performance: Empirical Study of Manufacturing Companies in Nigeria, Journal of Finance and Investment Analysis,ISSN: 2241-0998 (print version), 2241-0996 (online), Scienpress Ltd, 2014, vol. 3, no.4, 2014, 39-57.
Eita J.H. and Jordan A.C. (2010). A Causality Analysis between Financial Development and Economic Growth for EMU Countries. European Financial Management, 10 (2), 295-319.
Jubaedah, Ivan Yulivan (2015), the Influence of Capital Structure and Macroeconomic Factor on Financial Performance and its Implications on Firm Value (An Empirical Study in Textile and Textile›s Products Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX)), I J A B E R, Vol. 13, No. 7 (2015): 5869-5898.
Mahfuzah Salim, Raj Yadav, Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies, International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science 2012, (ICIBSoS 2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 (2012) 156 – 166.
Matthew Adeolu Abata, Stephen Oseko Migiro, (2016) , Nigeria capital structure and firm performance in companies listed, Journal of Economics and Behavioral Studies (ISSN: 2220-6140), Vol. 8, No. 3, pp. 54-74, June 2016.
Mehregan Nader, Ezati Morteza and Asgharpour Hossein, (2006), “Investigating of Casuality Relation between Interest Rate and Inflation Using Panel Data” Economic Research Quarterly, Vol. 6, No. 3, PP.12-36.
Oinoa, I, Ukaegbub, B, (2015), “ The impact of profitability on capital structure and speed of adjustment: An empirical examination of selected firms in Nigerian Stock Exchange“, Contents lists available at ScienceDirect Research in International Business and Finance journal homepage: www.elsevier.com/locate/ribaf, 111-121.
Rindu Rika Gamayuni, (2015), “ The Effect Of Intangible Asset, Financial Performance And Financial Policies On The Firm Value”, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH Voume 4, Issue 01, January 2015 Issn 2277-8616.