لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه

چکیده

غیر تجارتی قلمداد نمودن معاملات غیر‌منقول در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق قدیم فرانسه دارد. قانونگذار ما در سال 1311 هجری شمسی به تاسی از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه  چنین قاعده‌ای را در ماده چهار قانون تجارت پیش‌بینی نمود. در حقوق قدیم فرانسه وجود چنین قاعده‌ای علل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی داشته که به طور سنتی وضع شده است ، لکن از سال 1967 میلادی قانونگذار فرانسوی از این قاعده عدول نموده و فرقی بین اموال منقول و غیر‌منقول قائل نشده است و امروزه نیز در حقوق آن کشور معاملات اموال غیر‌منقول تجارتی تلقی می‌شود مشروط بر این که  به قصد ساخت و ساز نباشد در حالیکه در حقوق ما درست عکس این قاعده وجود دارد. تصویب و حفظ چنین قاعده‌ای در حقوق ما خصوصا در حال حاضر فاقد هر گونه توجیه منطقی اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی است، در این مقاله با ذکر نظر موافقان و مخالفان، وضع و استمرار چنین قاعده‌ای مورد نقد واقع گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Need for Commercial Consideration of Immoveable Trades

نویسندگان [English]

  • bahram taghipour 1
  • amir hossieni jalilian 2
2 notary
چکیده [English]

The non-commercial consideration of immovable trades in our business law has its roots in old French business law. In 1932, our legislator predicted such legislation in Article 4 of business law following French 1807 business law. The existence of such legislation in old French law goes back to traditional rules in its society along with its economic and political status. Thus, in 1967 French legislator removed such law and has not been distinguishing between movable and immovable properties ever since. Today in France, movable property trades are considered commercial if they are not intended for real estate business while there is an absolute opposite rule in our law. The adoption of such rule in our law, especially at present time, lacks any economic, social, and legal reasoning.. In this paper, in addition to study French law, our  legislation of such rule (Iranian law) is criticized while both supporting and opposing views are considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property / Immovable / Commercial Transactions / Business Practices / French Law
اخلاقی، بهروز، ( 1388)،«نقدی بر لایحه اصلاح قانون تجارت»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 35 و 36 جدید،صص34-23.
اسکینی، ربیعا، (1377)، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، چاپ اول،جلددوم، تهران، انتشارات سمت.
اسکینی، ربیعا، (1392)، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و ساماندهی فعالیت تجاری)، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات سمت.
تقی پور، بهرام،(1393) "اعسار از هزینه دادرسی، اطاله دادرسی و تاجر(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)" برگزیده در همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی در سال 1393
حاجی‏پور شوشتری، عبدالحمید؛ حاجی‏پور شوشتری، امیر،(1390) حقوق تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات یادواره اسدی.
حسنی، حسن، (1389)، حقوق تجارت، جلد اول، تهران؛ انتشارات میزان.
خزاعی، حسین، (1391)، مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‏المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
رودیجانی، محمد مجتبی، (1392)، حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده، چاپ سوم، تهران، انتشارات کتاب آوا.
ستوده تهرانی، حسن، (1392)، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ سی‏ و چهارم، تهران، انتشارات دادگستر.
صقری، منصور، (1343)، حقوق تجارت، جلد اول،  چاپ اول، تهران.
عبادی، محمدعلی، (1392)، حقوق تجارت، چاپ سی و سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
عبدی‏پور فرد، ابراهیم، (1393)، حقوق تجارت (تجار و معاملات تجارتی) چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
عرفانی، محمود، (1393)،  حقوق تجارت به زبان ساده، چاپ پانزدهم، تهران انتشارات میزان.
عرفانی، محمود، (1389)، مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
عرفانی، محمود، (1392)، حقوق تجارت ،جلد اول، چاپ سوم،تهران،انتشارات جنگل جاودانه.
عیسائی تفرشی، محمد، (1387)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
گلین مقدم، عیسی،(1389)«لزوم تجاری شناخته شدن معاملات غیرمنقول توسط قانون‏گذار»، راه وکالت، سال دوم، شماره4.
 
Bell J., Boyrons S. And Whittaker S., (1998), Principles Of French  Law, Oxford  University  Press, P.1.
Blaise J.-B. Et Desgores R., (2015), Droit Des Affaires (Commerçants, Concurrence, Distribution), 8E  Édition,L. G. D.
Bruno, Petit, (2012), Droit Commercial, 5Edition, Lexisnexis.P.2 N°3.
Coquery N., «Les faillites boutiquières sous l'Ancien Régime», 2008, Revue française de gestion8/2008 (n° 188-189), p. 341-358.
Menjucq M., (2003), Droit Des Affaires (Le Commerçant, Les Actes De Commerce, Le Fonds De Commerce, Le Bail Commercial, Les Contrats Commerciaux), 3E Édition, Gulino Éditeur.
Piedelièvre  S., (2013), Droit Commercial (Actes  De  Commerce, Commerçants, Fonds De Commerce, Concurrence, Consommation), 9E Édition, Dalloz