بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، مدرس موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در مطالعه حاضر، برای بررسی ارتباط بین سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج و صادرات از رویکرد مدل جاذبه پاندولی استفاده ‌شده است. برخلاف مدل جاذبه سنتی و ایستا که در آن، تنها امکان تأیید یکی از روابط مکملی یا جانشینی وجود دارد، مدل جاذبه پاندولی می‏تواند هردوی ارتباط مکملی و جانشینی بین خروج سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی و صادرات را در قالب یک رابطه پویا و بسته به مرحله توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی، به‌صورت تجربی استنتاج کند. در این راستا، به‌منظور انعکاس مراحل مختلف خروج سرمایه‏گذاری مستقیم و آزمون ارتباط بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات، دو سناریو طراحی و براساس آن، دو مجموعه داده‏ تابلویی انتخاب شده است، به‌گونه‌ای که طرف‏های مقابل هر مجموعه در مراحل متفاوتی از توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی هستند. در یک‌طرف این مجموعه‏ها، کشور درحال‌توسعه ایران و در طرف دیگر 11 کشور توسعه‏یافته با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ ایران (سناریوی اول) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم ایران در خارج، مکمل صادرات ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه و با نسبت بالای صادرات به سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج است. همچنین، نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ کشورهای با درآمد بالا (سناریوی دوم) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم این کشورها در ایران، جانشین صادرات آن‌ها به‌عنوان کشورهایی توسعه‏یافته و با نسبت پایین‌تر صادرات به سرمایه‏گذاری در خارج بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

(Case study: Iran and selected developed countriesDirect Investment and Exports Based on the Pendulum Gravity The Study of Dynamic Relationship Between Outward Foreign Model (Case Study: Iran and Selected Developed Countries)

نویسندگان [English]

  • milad shahrazi 1
  • monavar shabani 2
  • maisam shirkhodaie 3
1 Institute of Golestan higher education
2 University of Mazandaran
3 University of Mazandaran
چکیده [English]

In this study, we have used the pendulum gravity model for exploration of relationship between outward foreign direct investment (OFDI) and exports. Unlike the traditional and static gravity model in which we can only approve one of the complementary or substitute relationships, the pendulum gravity model can conclude both the complementary and substitute relationships, in the form of a dynamic relationship and depending on the development stage of OFDI. In this regard, for reflecting the stages of OFDI undertakings and testing the relationship between OFDI and exports, we have formed two scenarios. Accordingly, we have selected two panel data sets, so that the opposite sides of each set are in different stages of FDI development. In one side, Iran as a developing country, and in the other side, 11 developed and high-income countries are considered. The results of the estimation of export model with origin of Iran (first scenario) demonstrated that Iran’s direct investment in developed countries is a complementary of Iran’s export as a developing country and with high ratio of the export to outward FDI. In addition, the results of the estimation of export model with origin of high-income countries (second scenario) showed that the outward FDI of these countries in Iran substitute their exports as developed countries and with less ratio of the export to OFDI

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pendulum Gravity Model / Outward Foreign Direct Investment / Export / Panel Data
آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه (1391). "برآورد تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی". اقتصاد توسعه و برنامه‎ریزی، 1(1)، صص 94-69.
سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، www.irica.gov.ir
 
Adler, M., & Stevens, G. (1974). The Trade Effects Of Direct Investment. Journal Of Finance, 29(2), pp. 655–676.
Amiti, M., & Wakelin, K. (2003). Investment Liberalization And International Trade. Journal Of International Economics, 61(1), pp. 101–126.
Andersen, O. (1993). On The Internationalization Process Of Firms: A Critical Analysis. Journal Of International Business Studies, 24(2), pp. 209–209.
Arribas, I., & Pérez, F. (2011). A New Interpretation Of The Distance Puzzle Based On Geographic Neutrality. Economic Geography, 87(3), pp. 335–362.
Baldwin, R. E. (1971). Determinants Of The Commodity Structure Of U.S. Trade. American Economic Review, 61(1), pp. 126–146.
Bhaumik, S. K., & Co, C. Y. (2011). China’S Economic Cooperation Related Investment: An Investigation Of Its Direction And Some Implications For Outward Investment. China Economic Review, 22(1), pp. 75–87.
Blonigen, B. A. (2001). In Search Of Substitution Between Foreign Production And Exports. Journal Of International Economics, 53(1), pp. 81–104.
Breinlich, H., & Criscuolo, C. (2011). International Trade In Services: A Portrait Of Importers And Exporters. Journal Of International Economics, 84(2), pp. 188–206.
Buckley, P. J., & Casson, M. (1976). The Future Of The Multinational Enterprise. London: Macmillan Press.
Buckley, P. J., & Casson, M. (1981). The Optimal Timing Of A Foreign Direct Investment. Economic Journal, 91(361), pp. 75–87.
Buckley, P. J., & Pearce, R. D. (1979). Overseas Production And Exporting By The World’S Largest Enterprises: A Study In Sourcing Policy. Journal Of International Business Studies, 10(1), pp. 9–20.
Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P. (2007). The Determinants Of Chinese Outward Foreign Direct Investment. Journal Of International Business Studies, 38(4), pp. 499–518.
Camarero, M., & Tamarit, C. (2004). Estimating The Export And Import Demand For Manufactured Goods: The Role Of Fdi. Review Of World Economics, 140(3), pp. 348–376.
Cassiman, B., & Golovko, E. (2011). Innovation And Internationalization Through Exports. Journal Of International Business Studies, 42(1), pp. 56–75.
Chang, Y.-M., & Gayle, P. G. (2009). Exports Versus Fdi: Do Firms Use Fdi As A Mechanism To Smooth Demand Volatility? Review Of World Economics, 145(3), pp. 447–467.
Cho, K. R., & Padmanabhan, P. (1995). Acquision Versus New Venture: The Choice Of Foreign Establishment Mode By Japanese Firms. Journal Of International Management, 1(3), pp. 255–285.
Culem, C. G. (1988). The Locational Determinants Of Direct Investments Among Industrialized Countries. European Economic Review, 32(4), 885.
Cuyvers, L., Soeng, R., Plasmans, J., & Van Den Bulcke, D. (2011). Determinants Of Foreign Direct Investment In Cambodia. Journal Of Asian Economics, 22(3), pp. 222–23