قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

2 دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

چکیده
ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applicability of “ National Treatment" in WTO Regulations over Iranian Tendering Act

نویسندگان [English]

  • Raheleh Seyed morteza hosseiny 1
  • Hamid Baqerzade 2
1 Assistant professor /Faculty of Law and Political Sciences of kharazmi university
2 Attorney at Law/ Teacher at Tehran University
چکیده [English]

By Iranian “Tendering Act” and its directives, there are many discrepancies between Iranian tenderer and foreign ones in selecting and evaluating processes and preparing the long and short lists in Iranian legislation.
It is an invetible necessity for Iran to look into the “GATT”, “GATS” and “Public Procurement Agreement” before joining WTO. Mentioned documents and current practical judgements which have been declared by international resolution tribunals have stated many regulations to isolate any kind of discriminations for member states, although many exclusions have been determined by the “PPA” which considering the “sovereign acts” of the government.
However the object of the purchase has to be considered by Iranian “Tendering Act”, in “PPA” regime the subject of the purchase is essential. Subsequently in Iran some corporations have to promulgate a tender while they are acting practically as a private trader.
As the result of the research, although it is possible to suspend some of obligations in short term for developing aims by referring to practical process which has been taken by China in joining process, there are two ways in front of the Iran in long term; do not join to the “PPA” or apply some corrections in “Tendering Act” which may deem to some internal and financial developments in case of collaborating to “WTO”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Tendering Act / GAT / GATS / Public Procurement Law / Foreign Tenderes
اسکات، گالچر (پاییز و زمستان 1387)؛ «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی»، مترجم: مسعود کمالی اردکانی، مجله حقوقی بین‌المللی، ش. 39.
باقرزاده،  حمید (1392)؛  حقوق مناقصات: مبانی و ماهیت، میزان، جلد اول.
راشدی، مهریار و حسن سواری (پاییز 1393)؛ «ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، ش.87.
رحیمی، بدر و اصغر مبارک (بهمن و اسفند 1388)؛ «بررسی تجربیات کشورهای منتخب در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی»، بررسی‌های بازرگانی، ش. 39.
شیروی، عبدالحسین (پاییز 1385)؛ «مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی»؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، ش.3.
صادقی، محسن و سمیرا سلیمان‌زاده (بهار 1394)؛ «جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه مقررات بازار اوراق بهادار»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 19، ش.1.
صادقی، محسن و بهنام غفاری فارسانی (1390)؛ «مغایرت‌های مقررات حمل‌ونقل ریلی با اصول سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه حقوق، ش. 40، دوره 3.
فاتح، علی (پاییز و زمستان 1386)؛ «ارزیابی قوانین و مقررات ایران در زمینه معاملات دولتی در پرتو موافقت‌نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، ش. 6 و 7.
AB, (20 May 1996); United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline,WT/DS 2/AB/R.
Aggi, Kamal and Sara Nesse (2008); “National Treatment at the WTO: The Roles of Product and Country Heterogeneity”, International Economic Review, vol. 49, no. 4.
Anderson, Robert D. and Anna Caroline Müller (2017); The Revised WTO Agreement on Government Procurement (Gpa): Key Design Features and Significance for Global Trade and Developmen, World Trade Organization Economic Research and Statistics Division.
Anselm, Kamperman Sanders (2014); The Principle of National Treatment in International Economic Law, European Intellectual Property Institutes Network series.
Anthony Lavers (2010); Public Procurement Law, King’s College London.
Bhattasali, Deepak, Li, Shantong and William J. Martin (2004); China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies (Trade and Development),   World Bank, Washington DC.
Carlos A. Magariños, Long Yongtu and Francisco C. Sercovich (2002); China in the WTO: The Birth of a New Catching-Up Strategy, springer.
David Thomas (2009); “Contract Challenge Tender Awards with Notable Success”, Construction Law Review, vol.4, no.2.
Directive of The European Parliament and the Council on Public Procurement, 2014/24/EU and Repealing Directive 2004/18/EC, (2014), Official Journal of the European Union, L 94/65.
GATT Panel Report, Norway – Procurement of Toll Collection Equipment for the City of Trondheim, GPR.DS2/R (May 13, 1992).
GATT Panel Report on US – Superfund, in WTO Dispute Settlement Reports, (2005), vol.xiii, Cambridge University Press.
Gene M. Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis (2012); The Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden.
Government Procurement Law and Policy (2010); The Law Library of Congress, Global Legal Research Center.
Hilf, Power (2001); “Rules and Principles Which Orientation for WTO/GATT Law?”, Journal of International Economic Law, vol.4, issue 1.
JG. Chen and KW. Tang (2005); “Construction Project Tendering in China”, Hong Kong Surveyor, vol. 16.
Michael, Tre Bilock, Robert, Howse and Eliason Antonia (2015); The Regulation of International Trade, Fourth Edition, London and New York, Routledge Taylor&Francis Group.
Newcomb, Andrew and Lluis Paradell (2009); Law and Practice of Investment Treaties: Standard of Treatment, Netherland, Kluwer Law International.
Panel Report of WTO, Korea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163/R (June 19, 2000).
Panael Report on US—FSC (Foreign Sales Corporations), 2006.
Philip Scott (2011); “Principlees of Tendering and Contracting”, Journal of Supply Chain Management, vol.47.
Ryan, Teksten (2001);   A Comparative Analysis of Gats and Gatt: A Trade in Services Departure From GATT’s MFN Principle and The Affect on National Treatment and Market Access, Legal and Institutional Aspects of International Trade.
Sue, Arrowsmith, Robert D., Anderson (2011); The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press.
Sykes, Alan O. (2001); “Efficient Protection”, Through WTO Rulemaking. Available at: http://www.ksg.harvard.edu/cbg/trade/sykes.htm
UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011). Availableat:http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.htm
Van den, Bossche and Peter Zdouc Werner (2013); The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases and Materials, Cambridge, 3rd Edition.
Yong-Shik (2016); Reclaiming Development In The World Trading System, Cambridge University Press.
World Trade Organization (Author) (2005); A Handbook on the GATS Agreement: A WTO Secretariat Publication Corporate, Cambridge University Press.