بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدسف تهران، ایران

3 مدرس مدعو گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس ،‌تهران ، ایران

چکیده

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تبیین رابطه بین مؤلفه‌های زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکت‌های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی– پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران شرکت‌های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. ابزار گردآوری داده‌ها استفاده از پرسش‌نامه استاندارد است که روایی آن توسط معیارروایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام شد و روایی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شد. داده‌های جمع آوری شده با روش معادله‌ یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم آفزار SmartPLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های زنجیره تأمین پایدار و عملکرد زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های تدارکات پایدار و طراحی پایدار زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه های توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable Supply Chain and Environmental and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • mohammad reza tavakoli dehaghani 1
  • SHADI SHAHVERDIYANI 2
  • HOJATOLAH MOSAPUR 3
1 Ministry of Culture and Islamic Guidance
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is to identify and explain the relationship between the components of sustainable supply chain and environmental performance and financial performance of the companies producing chemical fertilizers in Alborz province. The present study in terms of the purpose is practical and in terms of data collection methods is descriptive – survey and also in terms of type is correlation. The study sample included all managers of companies producing chemical fertilizers in Alborz province. Data were collected using a standard questionnaire that its validity was conducted by the measure of hidden variables convergent validity and its validity was confirmed. The reliability of the questionnaire was determined by using compound Cronbach's alpha test. Collected data was analyzed using structural equation model and using the Smart PLS software. Results of the examination of hypotheses indicate that there is a significant relationship between components of sustainable supply chain and environmental performance. Also there is a significant relationship between components of sustainable procurement and sustainable design of supply chain and financial performance, but there is no significant relationship between the components of sustainable distribution and investment improvement in sustainable supply chain and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain / Environmental Performance / Financial Performance
امینی‌فر، زهرا و مجید اعرابی (1294)؛ «مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ضرورت بررسی آن»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
غضنفری، مهدی و مهدی فتح اله (1385)؛ نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین، تهران: دانشگاه علم و صنعت.
الفت، لعیا و اسماعیل مزروعی نصرآبادی (1393)؛ «مدلی جهت اندازه‌‌‌‌‌گیری پایداری زنجیره تأمین، مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، ش. 33، صص 46-29.
قاسمی، آ.؛ آقایی، ع. و ر. سروری (1392)؛ «مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدل سازی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت، اصفهان، صص 241-234.
Almajali, A. Alamro, S. and Y. Al-Soub (2012);“Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange”, Journal of Management Research, no.4(2), pp.266-289.
Bagozzi, R. P., & C. Fornell (1982); “Theoretical Concepts, Measurements, and Meaning”, In Fornell, C. (Ed.) A Second Generation of Multivariate Analysis (24-38). vol. 1. New York. NY. Praeger.
Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & S. Seuring (2014); “Quantitative Models for Sustainable Supply Chain Management: Developments and Directions”. European Journal of Operational Research, no.233(2), pp.299–312.
Burma, Zehra, Alakoc (2014); “Human Resource Management and Its Importance for Today’s Organizations”, International Journal of Education and Social Science, vol. 1, no. 2, pp. 85-94.
Catrer, C. R. & Rogers, D. S. (2008); “A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, no.38(5), pp.360-387.
Chi n, W. W. (2003); “Issues and Opinions on Structural Equation Modeling”, MIS Quarterly, no.22(1), pp.7-16.
Chithambaranathan, P.; Subramanian, N.; Gunasekaran, A. and P.K. Palaniappan (2015); “Service Supply Chain Environmental Performance Evaluation Using Grey Based Hybrid Mcdm Approach”, Int. J. Prod. Econ, no.166, pp.163–176.
Closs, D.J., Speier, C. & N. J. Meacham (2011); “Sustainability To Support End-To-End Value Chains: The Role of Supply Chain Management”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol.39, issue 1, pp.101–116.
Elkington, J. (1997); Cannibals With Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century.
Esfahbodi, Ali; Yufeng Zhang, Glyn Watson  (2016); “Sustainable Supply Chain Management in Emerging Economies: Trade-Offs between Environmental and Cost Performance”, Intern. Journal of Production Economics, no.02.
Gunasekaran, A., Patel, C. and R.E. McGaughey (2004); “A Framework for Supply Chain Performance Measurement”, International Journal of Production Economics, vol. 87, no. 3, pp. 333-47.
Haake, H. and S. Seuring (2009); “Sustainable Procurement of Minor Items - Exploring Limits To Sustainability”, Sustainable Development, no.17(5), pp.284-294.
Harjoto, Maretno A. (2011); “Corporate Governance and CSR Nexus”, Journal of Business Ethics, no.100 (1), pp.45-67.
Hirigoyen, Gérard and Thierry Poulain-Rehm (2015); “Relationships between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: What is the Causality?”, Journal of Business & Management, vol. 4, issue.1, pp.18-43.
Hulland, J. (1999); “Use of Partial Least Squares (Pls) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies”, Strategic Management Journal, vol. 20, no. 2, pp.195-204.
Li, S.-T. and L.Y. Shue et al. (2006); “Enabling Customer Relationship Management in ISP Services Through Mining Usage Patterns”, Expert Systems with Applications, no.30, pp.621-632.
Medarevic, Sabina (2012); “Environmental Corporate Social Responsibility and the Carbon Economy: A Case for CSR, the Triple Bottom Line and Obliquity”, Corporate Governance eJournal, pp. 6-10.
Mendoza, A. and J.A. Ventura (2012); “Analytical Models for Supplier Selection and Order Quantity Allocation”; Applied Mathematical Modeling, vol. 36(8), pp. 3826-3835.
Pipatprapa, Anirut, Hsiang-Hsi Huang and Ching-Hsu Huang (2016); “A Novel Environmental Performance Evaluation of Thailand’s Food Industry Using Structural Equation Modeling and Fuzzy Analytic Hierarchy Techniques”, Sustainability, 8, 246; 1-16, doi:10.3390.
Seuring, S. and M. Muller (2008); “From a Literature Review To a Conceptual Framework for Sustainable Supply Chain Management”, Journal of Cleaner Production, no.16(15), pp.1699-1710.
Teo, T.; Tsai, L.T. and C.C. Yang (2013); “Applying Structural Equation Modeling (Sem) in Educational Research: An Introduction”. In Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice; Sense Publishers: The Netherlands, 2013; Volume 7, pp. 1–21.
Trowbridge, H. (2003); “Do Green Supply Chains Lead to Competitiveness and Economic Performance?”, International Journal of Operations & Production Management, vol. 25, issue 9, pp.898 – 916.
Wang, J.; Ding, D.; Liu, O. and M.A. Li (2016); “Synthetic Method for Knowledge Management Performance Evaluation Based on Triangular Fuzzy Number and Group Support Systems”, Appl. Soft Comp, no. 39, pp.11–20.
Wittstruck D. and F. Teuteberg (2012); “Understanding the Success Factors of Sustainable Supply Chain Management: Empirical Evidence from the Electrics and Electronics Industry”. Wiley Online Library, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 19, pp. 141-158.
Wolf, J. (2011); “Sustainable Supply Chain Management Integration: A Qualitative Analysis of the German Manufacturing Industry”, Journal of Business Ethics, no.102, pp.221-235.
Wu, Zhaohui and Mark Pagell (2011); “Balancing Priorities: Decision-making in Sustainable Supply Chain Management”, Journal of Operations Management, vol.29, issue 6, pp. 577–590.
Zhu, Q., Sarkis, J. and K. Lai (2008); “Confirmation of a Measurement Model for Green Supply Chain Management Practices Implementation”, International Journal of Production Economics, no.111, pp.261-73.