تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدرس دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

صادرات با فناوری بالا هرچند سهم اندکی از صادرات غیرنفتی دارد، لیکن سهم آن از 1.6 درصد در سال 1390 به 0.6 در سال 1396 کاهش یافت. این کالاها در زمره کالاهای باارزش افزوده بالا بوده که می‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نمایند. لذا بررسی دلایل افت و سطح پایین صادرات این اقلام و راه‌کارهای افزایش آنها، هدف این مقاله می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده‌ها پیمایشی، و از دید روش، ترکیبی (کمی و کیفی) و در دو فاز صورت گرفته است. در فاز کیفی با به کارگیری روش تحلیل مضمون، معیارهای زیربنایی موثر بر صادرات کالاهای با فناوری بالا، شناسایی و دسته‌بندی شد. به‌این ترتیب که با چهارده نفر از خبرگان در حوزه توسعه صادرات در صنعت هایتک، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و مهم‌ترین معیارها استخراج گردید. برای شناسایی و غربال زیر معیارهای موثر بر توسعه صادرات کالاهای هایتک از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در فاز دوم پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین شرکت‌های دانش‌بنیان، مدل به‌دست آمده با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با نرم‌افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم‌افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که "سیاست‌های تشویق و توسعه صادرات" و "تسهیل تجاری" دارای بالاترین تاثیر و "دسترسی بازار" دارای کمترین تاثیر بر توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا است. بنابرین عوامل طرف عرضه از عوامل طرف تقاضا از اهمیت بالاتری برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating a Model for Export Development of Iran’s High-Tech Industries

نویسندگان [English]

  • نوروزپور Nourouzpour 1
  • Abdolhamid Ebrahimi 2
  • Hasan Valibeigi 3
  • Hosein Didehkhani 4
1 , Ph.D Candidate in Azad University, Aliabad Katoul branch, Iran
2 Abdolhamid Ebrahimi, Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
3 , Assistant Professor, Institute of Trade Studies & Researches, Tehran, Iran.
4 Department of industrial engineering, Islamic Azad Univeristy
چکیده [English]

Although high-tech export has a small share of non-oil exports, however it's share has decreased from 1.6% in 1390 to 0.6% in 1396. These goods are among high value-added products which can significantly help the economic development of the country. Therefore, the present study aims to investigate the causes of the mentioned issue  and the strategies for addressing that. Considering the research objective, this is an applied study conducted using a mixed method (quantitative and qualitative) in two phases. The data were collected by means of survey. In the qualitative phase, the fundamental criteria affecting the export of high-tech goods were identified and classified using a theme analysis method. A total of 14 experts in the area of export development in high-tech industry were interviewed and the most important criteria were extracted. In order to identify and screen the sub-criteria affecting the export development of high-tech goods, Fuzzy Delphi Method (FDM) was used. In the second phase of the research, the questionnaires were distributed among knowledge-based companies and the obtained results were tested using the Structural Equation Modeling (SEM). In the qualitative and quantitative phases, the data were analyzed using MAXQDA and SMARTPLS software, respectively. The results of the research indicate that “export promotion and development policies’’ and “trade facilitation” have the highest influence and “market access” has the lowest influence on the export development of high-tech products. Therefore, the supply-side factors are more important than the demand-side factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Development / Non
  • oil Export / High
  • Tech Industry
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول. (1398). کمترین مربعات جزئی، انتشارات نگاه دانش.صص 112-98
براتی، مرتضی. زین العابه‌اینی، اکبر. (1396). بررسی شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران.مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین. مرکز پژوهش‌های مجلس.27-1
بلیکی، نورمن. (1385). طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
تاجیک، مهدی . اصغرزاده، شیدا. البرز، بنفشه. باباقادری، آزاده سپهری،اردلان. امجدیان، فاطمه. 1389. آشنایی با اصول بازاریابی محصولات برتر.. ایران بان
ثاقب، حسن. (1384). بررسی آثار ایستای موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو D8 بر جریانات تجاری و رفاه مصرف‌کنندگان در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.صص.90-79
حسنقلی پور،طهمورث. متوسلی، محمود.محمدی، شاپور. حسینی، فرشید،1389، تاثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق. نشریه مدیریت بازرگانی،صص. 21-40.
داوری، علی؛ و رضازاده،‌ آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی. صص.75-70
رضازاده،بهرام. آسیابان، مینا. (1397). بررسی تاثیر جهت‌گیری استراتژیک بر توسعه محصولات صادراتی، مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی،صص 113-95
سازمان توسعه تجارت ایران، (1391). بررسی عملکرد کالاهای غیرنفتی
سالدنا، جانی، گیویان، عبداله، (1395). راهنمای کد‌گذاری برای پژوهش‌های کیفی، گیویان، علمی فرهنگی.صص.186-180
سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران.(1397). موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، ابلاغ شده هیأت محترم وزیران 1390.
سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصولات با فناوری بالا .(1393).، معاونت علمی و فناوری.
شاه آبادی ابوالفضل، ثمری هانیه. (1396).،عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. صص. 122-85
صالحی، محمدرضا. (1395).، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات پسته در ایران، همایش بین‌المللی اُفق‌های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، صص.77-68
طهماسبی، حمزه،(1397). بررسی عوامل موثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل بررسی‌های بازرگانی، شماره 90 و 91، صص.56-53
علمی، محمد (1384). جوایز و کمک‌های صادراتی دولت. تهران: نشر قانون.صص78-70
قاضی‌نوری، سیدسروش. سرکیسیان، آلفرد. علیزاده، پریسا (1388). دولت و کارآفرینی تکنولوژیک: مقدمه‌ای بر سیاست‌های حمایت از شرکت‌های تازه تاسیس تکنولوژی محور، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. 
کریمی دستجردی، داوود. مختارزاده،نیما. یزدانی،حمیدرضا (1389). بررسی تاثیر انتقال فناوری بر عملکرد رقابتی بنگاه: مورد کاوی شرکت‌های قطعه ساز ایرانی تولید‌کننده قطعات خودرو تندر 90، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4، صص 114-111.
لطیفی، سمیه؛ راحلی، حسین؛ یادی، حسین؛ سعدی، حشمت. (1397). شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی، مهندسی بیوسیستم ایران، مقاله 11، دوره 49، شماره 1، صص 107-120.
متوسلی، محمود. (1397). راهبردهای تجاری و توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات دومین همایش سالانه سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل.صص98-70.
 مشبکی . اصغر، خادمی . علی اکبر. (1391). نقش برنامه‌های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد بنگاه‌ها، بهبود مدیریت، سال ششم .شماره 3،صص. 135-98.
مقانکی محمد رضا، دینی بهروز.(1394). مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری، بررسی‌های بازرگانی، شماره 75، بهمن و اسفند (1394). صص.47-45
مهرگان نادر، دهقانپور محمدرضا، (1389). صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل موثر بر آن، سیاست علم و فناوری، صص.83-69
نهاوندیان. محمد، سیف. مراد، آل‌اسحاق. یحیی، (1395). ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران،پژوهشنامه بازرگانی، شماره 68، پاییز (1392). صص. 31-1.
ولی بیگی، حسن، رضایی، مهدی، (1393). عوامل موثر بر صادرات با فناوری بالا، بررسی‌های بازرگانی، شماره 72.صص.69-53
ولی بیگی، حسن، سیاست‌های تشویقی توسعه صادرات صنایع با فناوری بالا در کشورهای منتخب،(1388). بررسی‌های بازرگانی، شماره 37.صص.37-9
 
Ahmed, Z. U., Mohamed, O., Johnson, J. P., & Meng, L. Y. (2002). Export Promotion Programs of Malaysian Firms: an International Marketing Perspective. Journal of Business Research, 55 (10), 831-843.
Astakhova, E. V., Reshetnyak, E. I., & Ilchenko, V. V. (2019, June). The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production Development. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 272, No. 3, p. 032218). IOP Publishing.
Ayob, A. H., & Freixanet, J. (2014). Insights into Public Export Promotion Programs in an Emerging Economy: The Case of Malaysian SMEs. Evaluation and Program Planning, 46, 38-46.
Belloc, M., & Di Maio, M. (2011). Survey of the Literature on Successful Strategies and Practices for Export Promotion by Developing Countries
Berry, L. Cooper, W. & Martha C. (2015). Effect of E-Commerce on Export Growth. International Journal of Business and Management Tomorrow, 2 (2)
Bilkey, W. J. (1978). An Attempted Integration of the Literature on the Export Behavior of Firms. Journal of International Business Studies, 9 (1), 33-46.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the Best Main Battle Tank using Fuzzy Decision Theory with Linguistic Criteria Evaluation. European Journal of Operational Research, 142 (1), 174-186.
 Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research, 295 (2), 295-33.
Collective Learning in Europe. Aldershot, VT:. Ashgate: Aldershot, VT.
Doner, R. F., Noble, G. W., & Ravenhill, J. (2007). Industrial Competitiveness of the Auto Parts Industries in Four Large Asian Countries: The Role of Government Policy in a Challenging International Environment. The World Bank.
Durmuşoğlu, S. S., Apfelthaler, G., Nayir, D. Z., Alvarez, R., & Mughan, T. (2012). The Effect of Government-Designed Export Promotion Service use on Small and Medium-Sized Enterprise Goal Achievement: A Multidimensional View of Export Performance. Industrial Marketing Management, 41(4), 680-691.
Fornell, C. & , Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models With Unobservable and Measuring Error. Journal of High TechnologyManagement Reasearch39-50.
Gençtürk, E. F., & Kotabe, M. (2001). The Effect of Export Assistance Program usage on Export Performance: a Contingency Explanation. Journal of International Marketing, 9 (2), 51-72.
Griffith, D. A., & Czinkota, M. R. (2012). Release the Constraints: Solving the Problems of Export Financing in Troublesome Times. Business Horizons, 55(3), 251-260.
Hausmann, R., & Rodrik, D. A. Velasco, 2005. Growth Diagnostics”. Mimeo, Harvard University.
Henseler. J. and Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit Indices for Partial Least Squares Path Modeling. Computational Statistics. 28 (2), 565-580.
Henseler. J. and Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit Indices for Partial Least Squares Path Modeling. Computational Statistics. 28 (2), 565-580.
Hesse, H. (2006). Export Diversification and Economic Growth. World Bank, Washington, DC.
Hu, Y., & Zheng, X. (2019, February). Analysis of Export Technology Complexity Structure of High-tech Manufacturing Industry in China and the US. In 2018 International Symposium on Social Science and Management Innovation (SSMI 2018). Atlantis Press
Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20 (2), 195-204.
Hummels, D., & Klenow, P. J. (2005). The Variety and Quality of a Nation’s Exports. American Economic Review, 704-723.
Innovation and Culture (TIK)
ITC PRESS (2011); “Export Strategy Design Sector: Service Sector”, Guidelines for Strategy-Makers Keeble, D. , & Wilkinson, F. (2000). High-technology Clusters, Networking and Kneller, R.&Pisu, M. (2007). Research Paper Series. University of Nottingham, Leverhulme Centre.
Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer Optimization and its Applications, ISSN 1931-6828.
Keeble, D., & Wilkinson, F. (2000). High-Technology Clusters, Networking and
Kotabe, M., & Czinkota, M. R. (1992). State Government Promotion of Manufacturing Exports: A Gap Analysis. Journal of International Business Studies, 23 (4), 637-658.
Lall, S. (2000). Export Performance and Competitiveness in the Philippines (No. qehwps49). Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Legzian, M; Mortazavi, s and Bakhshi, F. (2017), “Qualitative Study of the Views of Higher Education Experts on the Service Marketing in the Public Sector”, Journal of Consumer Behavior Studies, Vol. 3, No. 3, pp. 89-117 (in Persian)
Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., Palihawadana, D., & Spyropoulou, S. (2007). An Analytical Review of the Factors Stimulating Smaller Firms to Export: Implications for Policy-Makers. International Marketing Review, 24 (6), 735-770.
Leonidou, L. C., Palihawadana, D., & Theodosiou, M. (2011). National Export-Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance. Journal of International Marketing, 19 (2), 1-29.
Leonidou, L. C., Palihawadana, D., & Theodosiou, M. (2011). National Export-Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance. Journal of International Marketing, 19 (2), 1-29.
Morgan, R. E., & Katsikeas, C. S. (1997). Obstacles to Export Initiation and Expansion. Omega, 25 (6), 677-690.
Murthy, D.N.P. & Kumar, K.Ravi (2013). The Relationship Between Information Technology and E-Commerce on Dairy Exports. Journal of Basic and Applied Scientific Research 2 (6).
Neelankavil, J. P., & Alaganar, V. T. (2003). Strategic Resource Commitment of High-technology Firms: an International Comparison. Journal of Business Research, 56 (6), 493-502.
Panchenko, Y., & Voychak, M. Y. K. O. L. A. (2016). State Support of the High-Tech Exports: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine. International Economic Policy, (2), 98-122.
Sandu, S. , & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and Innovation on High-Tech Export. Procedia Economics and Finance, 15, 80-90.
Scienze (www.worldbank.org)
Seringhaus, F. H., & Rosson, P. J. (1994). International Trade Fairs and Foreign Market Involvement: Review and Research Direction. International Business Review, 3 (3), 311-329
Seyoum, B. (2004). The Role of Factor Conditions in High-Technology Exports: An Empirical Examination. The Journal of High Technology Management Research, 15(1), 145-162.
Srholec, M. (2005). High-Tech Exports from Developing Countries:A Symptom of
Techakanont, K. (2011). Thailand Automotive Parts Industry.BRC Research Report, No.5, Bangkok Research Center, IDE-JETRO, Bangkok
Technology Spurts or Statistical Illusion? University of Oslo: Centre for Technology,
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. -M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48 (1), 159-205.
Usman, M. (2017). Impact of High-Tech Exports on Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. Journal on Innovation and Sustainability, 8 (1), 91-105
Usman, M. (2019). Relationship Between R&D Investment and High-Tech Exports: Empirical Study From Pakistan. Journal on Innovation and Sustainability, 10 (1), 110-123.
Wang, Z.X. and Wang, Y.Y., (2014). Evaluation of the Provincial Competitiveness of the Chinese High-Tech Industry using an Improved TOPSIS Method. Expert Systems with Applications, 41(6), pp.2824-2831.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 177-195.
Wilkinson, T. (2006). Entrepreneurial Climate and U. S. State Foreign Trade Offices as Predictors of Export Success. Journal of Small Business Management, 44 (1), 99-113.
Wu, Chih-Hung; Fang, Wen-Chang. (2011), Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the Fuzzy Delphi Method for Developing Critical Competences of Electronic Commerce Professional Managers; Qual Quant, Vol. 45, PP. 751-768