تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، اقتصاد بین‌الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، میارکه، ایران

3 استادیار،‌گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه‌ای1[1] کشورهای درحال توسعه به‌واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده ‌است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه‌های تعیین‌کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می‌باشد. برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2017 - 1996 نمونه‌ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته[2](EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده[3](FMOLS) استفاده شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه‌ای می‌شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی‌باشد. لذا اولویت‌ کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه‌ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.
 
 
[1]1. کالاهای واسطه‌­ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می­‌باشند، اما این محصولات به‌نوبه خود در دیگر فعالیت‌های تولیدی به‌عنوان نهاده به کار می‌­روند.
 
[2]. Estimat Generalized Least Squares
 
[3]. Fully Modified Least Squares (FMOLS)
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Structure on the Export of Intermediate Goods of Developing Countries

نویسندگان [English]

  • gholamreza rezaee 1
  • farzad karimi 2
  • sayyed mohammad reza davoodi 3
1 0
2
3 department of management
چکیده [English]

In the last two decades, trade in intermediate goods and services in developing  countries has been growing due to their connection to global value chains. On the other hand, many of these countries should take steps to develop institutional structures, especially in the field of international trade. The mail objective of this study is to investigate the importance and impact of the institutional factor on the export of intermediate goods of developing countries within the framework of the gravity model. The average governance index of the World Bank and its determinants include the rule of law, the effectiveness of government, the quality of regulation, political stability and absence of violence, corruption control and Voice and accountability are used as proxies for institutional structure. To estimate the model of panel data for the years 1996–2017, the Estimated Generalized Least Squares (EGLS) and Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) methods were applied. The results  show that enhancing the good governance in those countries, increases their  participation in the global export of intermediate goods. However, good governance  in the destination countries does not affect the export of developing countries.  Therefore, the priority of developing countries inenhancing the export of intermediate
goods by improving good governance, must be to providing a platform for government effectiveness, quality regulation and the rule of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports / Good Governance / Developing Countries / Intermediary Goods
آقاصفری، حنانه؛امینی‌زاده، میلاد؛کرباسی، علیرضا (1398). بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری، فصلنامه پژوهش‌های رشد توسعه اقتصادی، شماره 35
بهرامی, ج.، حسن پورکارسالاری، ی. (بهار 1396). پیچیدگی صادرات غیر نفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای درحال توسعه. پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 82، بهار
شریفی رنانی، حسین، و ملا اسمعیلی دهشیری، حسن (1392). اثر نهادها بر صادرات غیر نفتی در کشورهای منتخب عضو اوپک.فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 8(32)، 193-215.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ دهقانی احمدآباد، هانی؛  میرزابابازاده، سهیلا(1388). تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای اسلامی عضو گروه D8 ، اقتصاد و تجارت نوین تابستان و پاییز، شماره 17 و 18
کیمیایی، فاطمه، و ارباب افضلی، محمد (1395). تأثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش‌بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(13)، 95-114.
 
Baron, R., & Garrett, J. (2017). Trade and Environment Interactions:Governance Issues. 35th Round Table on Sustainable Development at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) OECD.
Gani, A., & Prasad, B. (2008). The relationship between institutional quality and trade in Pacific Island countries. Journal of International Trade Law and Policy 7(2), 123-138.
Handley, K., & Lim~ao, N. (2017). Policy uncertainty, trade and welfare: Theory and evidence for China and the US. American Economic Review, 2731-2783.
Marciano, A. (2019). Ronald H. Coase (1910-2013) Palgrave Macmillan UK: The Palgrave Companion to LSE Economics(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02306814/document)
Martínez-Zarzoso, I., & Márquez‐Ramos, L. (2018). Exports and governance: Is the Middle East and North Africa region different? The World Economy , 143-174.
Berkowitz, D., Moenius, J., & Pistor , K. (2006) Trade, Law and Product Complexity. Review of Economics and Statistics, 363-373.
Bown, C., & Keynes, S. (2017). Trade talks episode 6: Uncertainty and trade deals-not good. Interview to Nuno Lim~ao, released Oct 04. Peterson Institute for International Economics.
Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, 4(16), 386-405.
Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law & Economics, 1-44.
Dutraive , V. (2009). Economic Development and Institutions. Regulation Review: Capitalism, Institutions, Powers. Issue 6 (2e).
Ernst, D., & Hart, D. (2007). Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap. Atlanta Conference on Science, Technology and Innovation Policy. (ص. 1-4) Georgia Tech (10.1109/ACSTIP.2007.4472890).
Francois, J., & Manchin , M. (2007). Institutions, Infrastructure, and Trade. Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe (UCL) Economics Working Paper .
Greif , A. (1992). Institutions and International Trade: Lessons from the Commercial Revolution. American Economic Review, 128-133.
Katz, J. (1987). Domestic technology generation in LDCs: A review of research findings findings. Technology generation in Latin American manufacturing industries (London, Macmillan) .
Kaufmann, D., Kraay, A., & Lob , P. (2002) Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01. World Bank Policy Research Working Paper.
Levchenko, A. (2007). Institutional Quality and International Trade. The Review of Economic Studies, 791-819.
Meyer , K. (2001). Institutions, Transaction Costs and Entry Mode in Eastern Europe. Journal of International Business Studies, 357-367.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Ostrom: Cambridge University.
Ochieng , D. (2015). The Effect of Institutions on Trade Flows in East African Community. Nairobi: Unpublished Masters Thesis (University of Nairobi)
Salazar-Xirinachs, J. M., Nübler, I., & Kozul-Wright, R. (2014). Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development. Geneva: International Labour Office.
Salvatore , D. (2013). International Economics (11th Ed.) Massachusetts - USA: John Wiley and Sons Inc. .
Shirley, M. (2008). Institutions and Development: Advances in New Institutional Analysis. Cheltenham: Edward Elgar.
Sila, M. (2016). Analysis of Governance and Export Performance in the EAC. University of Nairobi(http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/98684)
World Bank. (2017). Global Value Chains Development Report 2017. Washington DC: The World Bank.
World Bank. (2019). Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World. Washington, D.C.: World Bank Group: World Bank.
Worldbank. (2019). The World Integrated Trade Solution (WITS) software. The Worldbank.