رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه حقوقی تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تبانی میان بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند حاوی تطابق اراده بنگاه‌ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب‌وکار بنگاه‌ها وجود دارد. این شیوه‌ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می‌شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه‌ تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل‌دهنده‌ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concerted Practice in Competition Law (Comparative Study in Iranian and EU Law)

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • Morteza Dindar 2
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Collusion between economic enterprises can be realized as a contract or an agreement. In addition, it is possible to realize collusion by expressing the intentions of the parties or by exchanging information regardings the business of the enterprises. This mode of behavior of competitors is termed “concerted practice.” Competition law not only needs to deal with contracts, but also needs to create a mechanism to deal with such arrangements, in order to be able to support the competition. the main question of the present research is whether the realization of concerted practice is subject to the disclosure of the intentions of the enterprises and the communication between them? The hypothesis is that without revealing the intentions and the connectivity between enterprise, the concerted practice is not realized. The research method is analytical and is based on library research; In the analysis of the above mentioned question, the iranian law and the European Union law have also been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information / Communication / Coordination / Co
  • operation / Disclosure of Intentions
آقایی، بهمن(1382). فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، انتشارات گنج دانش.
رشوند بوکانی، مهدی(1390). حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه‌ی اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
شمس، مشیت اله نوروزی(پاییز 1389). تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه‌ی اروپا و ایران، فصلنامه‌ پژوهشنامه بازرگانی، شماره‌ 56، صص 87-117.
عمید، حسن(1389). فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات راه رشد.
غفاری فارسانی، بهنام(1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران، انتشارت میزان.
قدک، عبدالرسول (سال تحصیلی 90-1389). تقریرات درس حقوق رقابت، دوره‌ کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
معین، محمد(1386). فرهنگ فارسی، ج اول، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
میر محمد صادقی(1392). حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست ویکم، تهران، انتشارات میزان.
وکیلی مقدم، محمد حسین (1389). توافقات ضد رقابت تجاری، تهران، انتشارات کتاب همگان باهمکاری نشر میزان.
 
Albors - Llorens, Albertina (2002). EC Competition Law and Policy, Devon, Willan Publishing.
Black, Oliver (2005). Conceptual Foundations of Antitrust, New York, Cambridge University Press.
Dabbah, Maher. M (2004).  EC and UK Competition Law: Commentary, Cases and Materials, New York, Cambridge University Press .
Faull, Jonathan &  Nipkay, Ali, The EC Law of Competition, Oxford,Oxford University Press, 2nd Ed ,2007.
Goyder, DG(2003). EC Competition Law, 4th Ed,Oxford ,Oxford University Press.
Jones, Alison & Sufrin, Brenda (2016).  EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 6th  Ed, Oxford,  Oxford University Press.
Kaplow ,Louis(2011). On the Meaning of Horizontal Agreements in Competition Law , 99 California Law Review, No.3,pp.683-818
Lorenz, Moritz (2013).  An Introduction to EU Competition Law, New York ,Cambridge University Press.
Marco Colino, Sandra (2011). Competition Law of the EU and UK,7th Ed, New York ,Oxford University Press.
Phlips, Louis(1995). Competition Policy:A Game-Theoretic Perspective,Cambridge, Cambridge University Press.
Rodger ,Barry J. & MacCulloch, Angus (2015). Competition Law and Policy in the EU and UK, 5th  Ed, New York, Routledge-Cavendish.
Smith,Adam(1976). An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations,R.H Campbell et al. eds. Oxford, Clarendon Press.
Van Bael,Ivo & Bellis, Jean-Francois (2010). Competition Law of the European Community, 5th  Ed,The Hague, Kluwer Law International.
Vaughan, David & Lee,Sarah & Kennelly, Brian &Riches,Philip (2006).  EU Competition Law: General Principles, Oxford, Oxford University Press.
VerLoren van Themaat ,Weijer & Reude, Berend (2018). European Competition Law: A Case Commentary, 2nd Ed, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited.
Wish, Richard & Bailey, David (2015). Competition Law, 8th Ed, Oxford, Oxford University Press.