تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران؛ ایران

چکیده

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمهها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا میکند. تدوین بهینه این مقررات میتواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرفکننده جبران خسارت نماید. این امر میتواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینههای اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان میدهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایستهای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرفکنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمهها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمهها، صرفاً هزینههای اجتماعی را بالا میبرد. برای این منظور میتوان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسبوکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرفکنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیههای صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسبوکار و حافظ منافع آن محسوب میشود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیهها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرفکننده و کسبوکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Business’s Violations (The Subject of Chapter Eight of the Guild System Act)

نویسندگان [English]

  • mojtaba ghasemi 1
  • seyed alireza shokuhyan 2
  • ali Taghizadeh kelidbari 3
1 assistant professor of Shahid Beheshti University/ Faculty of Law.
2 legal advisor
3 Legal Advisor
چکیده [English]

The eighth chapter of the Guild System Act (violations and penalties), plays a very important role in the regulation of small and medium businesses. An optimal act can increase the likelihood of compromise between parties and better compensate consumer, in addition to deterring potential violators from committing the offense. This can lead to a fair distribution of wealth and lower social cost. Examination of these regulations shows that the Guild System Act has not have proper procedure in detecting, investigating and imposing the necessary enforcement. Due to the low value of business litigation, likelihood of consumer complaint is very low. Therefore, on the one hand, fines should be increased to cover this deficiency and on the other hand, it should increase the likelihood of litigation; because the excessive increase in penalties, only increases social costs. For this purpose, instruments such as class action and punitive damages can be used. The process of dealing with business violations also faces serious difficulties. On the one hand, consumer’s argument for filing complaint are limited and on the other hand, they have to file their complaint first with union. An institution that is itself a supporter of business and safeguards its interests and is not entitled to receive any money for its action. Therefore, the law should explicitly require unions to refer the case to the handler authority if a business’s violation be proved- though compromised between the consumer and business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis of Law / Violations / The Guild System Act / Efficiency
اردبیلی، محمدعلی (1392)، حقوق جزای عمومی، جلد1، چاپ سی‌ام، تهران: نشر میزان، ص45.
آقایی، کامران و برومند بارده، نوید (1396)، تحلیل حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره11، ص140.
الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1393)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی: واکنش در برابر جرم، جلد دوم، تهران: نشر میزان، ص‌ص 199 و 219.
امینی، منصور و شکوهیان، سیدعلیرضا (1398)، تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض قرارداد (اجرای اجباری عین تعهد)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره1، ص‌ص 22-19.
انصاری، مهدی (1390)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران: جاودانه، جنگل، ص‌ص 398 و 399.
بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
پیکا، جرج (1390)، جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص‌ص 21 و 22.
خشنودی، رضا؛ شکوهیان، سیدعلیرضا و علی‌پور، رضا (1397)، محدودیت‌های خسارات قابل جبران در حقوق رقابت، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، سال هفتم، شماره اول، ص30.
خشنودی، رضا؛ علی‌پور، رضا و شکوهیان، سیدعلیرضا (1396)، مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در حقوق رقابت، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره 99، ص‌ص 133-130.
دادگر، یدالله و نظری، روح الله (1395)، بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی، تحقیقات حقوقی، شماره73، ص65.
داراب‌پور، مهراب و سلطانی احمدآباد، سعید (1394)، فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره52، ص67.
رستمی‌غازانی، امید (1396)، آیین دادرسی تعزیرات حکومتی، تهران: میزان، ص‌ص 164 و 165.
زارعی، محمدحسین و شکوهیان، سیدعلیرضا (1395)، «نقش نهادهای خصوصی در تنظیم بازار؛ با رویکردی انتقادی به قوانین برنامه، حقوق اقتصادی در سیاست‌گذاری عمومی(مجموعه مقالات نخستین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج‌ساله از منظر حقوق اقتصادی)، تهران: نشر میزان، ص‌ص 168-166.
سن، میریام (1397)، تنظیم بازار بدون مداخله دولت (شناخت تغییرات نهادی)، ترجمه سیدعلیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان و حیدر سلامی، تهران: انتشارات مجد، ص‌ص 117 و 118.
سیملر، فیلیپ (1377)، راه‌حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها، ترجمه دکتر عباس قاسمی حامد، تحقیقات حقوقی، شماره24-23.
شمس، عرفان (1394)، خودتنظیمی (مبانی و مدل‌ها)، تهران: انتشارات خرسندی، ص‌ص 172-169.
صادقی، حسین و طارم‌سری، مسعود (1387)، علل نقض قراردادها در اقتصاد ایران و تعیین هزینه‌های اجتماعی آن، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ص‌ص 139 و 140.
فار، مایکل (1396)، تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی (بخش نخست: قواعد مسئولیت کارا)، ترجمه سیدعلیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ص‌ص 56 و 57.
کریمی، عباس (1362)، شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها، پژوهش‌های حقوقی، دوره1، شماره 1.
کوتر، رابرت و یولن، تامس (1391)، حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامده اخوان‌هزاوه، انتشارات نور علم، ص‌ص 525 و 526.
ماسنانی، ملیحه؛ محسنی، سعید و قبولی درافشان، سید محمدمهدی (1395)، رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبارکردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره7، شماره1.
محقق‌داماد، سیدمصطفی (1394)، قواعد فقه4: بخش جزایی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ص15.
نعیمی، سیدمرتضی (1396)، بیشینه‌سازی ثروت به مثابه معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره47، شماره4، ص726.
نوبهار، رحیم (1392)، جستاری در مبانی تقسیم‌بندی حد-تعزیر در فقه کیفری اسلام، تحقیقات حقوقی، شماره63، ص228.
نوربها، رضا (1390)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، ص354.
 
Ayres, I., and Braithwaite, J. (1992), Responsive Regulation: Transcending Deregulation Debate, New York: Oxford University Press, pp. 35, 36.
Baldwin, Robert; Cave, Martin and Lodge, Martin (2012), Understanding Regulation, Oxford University Press, p.3.
Becker, Gary S. (1974), Crime and Punishment: An Economic Approach, in Essays in the Economics of Crime and Punishment, Gary S. Becker and William M. Landes (eds.), National Bureau of Economic Researc, p.43.
Bowles, Roger; Faure, Michael and Garoupa, Nuno (2000), Economic Analysis of the Removal of Illegal Gains, International Review of Law and Economics, 20, pp. 538, 547.
Dnes, Antony W. (2000), The Economics of Crime, in The Economic Dimensions of Crime, Nigel G. Fielding, Alan Clarke and Robert Witt (eds.), Macmillan Press, pp. 71,72.
Erp, Judith van (2008), Reputational Sanctions in Private and Public Regulation, Erasmus Law Review, Vol.1, No.5.
Fishman, James (1991), Enforcement of Securities Laws Violations in the United Kingdom, International Tax and Business Law, Vol.131.
Gunningham, N and Grabosky, P. (1998), Smart Regulation, Oxford.
Harrington, W (1998), Enforcement Leverage When Penalties are Restricted, Journal of Public Economics, Vol. 37, pp.49-52.
Kaplow, Louis (1992), The Optimal Probability and Magnitude of Fines for Acts that Definitely are Undesirable, International Review of Law and Economics, Vol.12, Iss.1, p.5.
Knapp, Martin (1997), Economic Evaluation and Interventions for Children and Adolescents with Mental Health Problems, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol.38, Iss.1, p.11.
OECD (2014), OECD Best Practice for Regulatory Policy: Regulatory Enforcement and Inspections, pp.33-35.
Ogus, A. (1994), Regulation: Legal Form and Economic Theory, Oxford: Clarendon Press, p.222.
Owen, David G. (1994), A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform, Villanova Law Review, Vol.39, pp.392, 393.
Polinsky, A. Mitchell; Shavell, Steven (2007); Handbook of Law and Economics, Vol.1. North-Holland: Elsevier, p.166.
Polinsky, A. Mitchell and Shavell, Steven (2009), Punitive Damages, in Tort Law and Economics (Encyclopedia of Law and Economics), Michael Faure (ed.), Edward Elgar, p.229.
Posner, Richard (1986), Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer, pp.205 , 207.
Posner, Richard (2003), Economic Analysis of Law, New York: Aspen, pp.13,14.
Rodriguez, Roberto (2002), Regulatory Enforcement With Discretionary Fining and Litigation, Bulletin of Economic Research, Vol.54, Iss.2, p.106.
Shavell, Steven (2007), Economic Analysis of Accident Law, Harvard University Press, p.127.
Sjogren, Hans and Skogh, Goran (2004), New Perspective on Economic Crime, Edward Elgar, pp. 52,53.
Welsh, Brandon C; Farrington, David P. and Sherman, Lawrence (2001), Costs and Benefits of Preventing Crime, Westview Press, p.5.
World Bank (2004), Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Band and Oxford University Press, pp. 92, 93.