طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نقش روزافزون آمار و اطلاعات بهعنوان پیشنیاز کلیه تصمیمگیریها، سیاستگذاریها و برنامهریزیها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیتهای آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزشهای عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابکسازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس میشود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته میباشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه دادهبنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهومسازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافتهها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Model for Agility in Official statistics Supply Chain Based on the Public Value Approach

نویسندگان [English]

  • zahra Sadehvand 1
  • gholamreza jandaghi 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
  • ADEL AZAR 4
1 PhD. student, Faculty of Management and Accounting, college of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, college of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, college of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing importance and role of statistics and information as a prerequisite of all decision-making, policy-making and planning activities is evident for everyone. This role in the information age is so obvious that managing countries without sufficient, accurate, and timely need statistics will not be possible. Since all members of a society in any social role, in one way or another, statistical activities so paying due attention to public values is essential for establishing an efficient and effective system for producing and publishing/disseminating statistics. Therefore, designing and explaining a model for creating an agile supply chain for official statistics in the country, based on the public values approach seems also necessary.
The present study applies a mixed approach in which the qualitative part of the research is based on the Systematic Plan Grounded Theory and in the quantitative part, the Structural Equation Modeling Approach is used to prove the designed model. The statistical population of the study in the qualitative part, was composed of the experts of the Iranian National Statistical System (INSS) and in the quantitative part, the population of the study was all management levels of the INSS. In this study, the conceptual model was conceptualized into21 sub-categories and 6 main categories. Moreover, in the quantitative part, in order to confirm the conceptual model of the research using a researcher-made questionnaire, 143 questionnaires were distributed collected and analyzed using structural equation modeling technique. The results of the study show that by fitting 0.531 for GOF, the fitting of the model was appropriate and consequently the validity of research model is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Supply Chain / Public Value / Structural Equation Modeling /
  • Official Statistics / Grounded Theory
آذر، عادل، غلامزاده، رسول و مهدی قنواتی، (1396)،مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت کاربرد نرم‌افزار Smart PLS، انتشارات نگاه دانش.
بازرگان، عباس،(1391)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران نشر دیدار.
تیزرو، علی، آذر، عادل، انوری رستمی، علی اصغر وعباس مقبل باعرض،(1389)»طراحی مدل زنجیره تامین چابک _ رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری، مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن»، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
جعفر نژاد،احمد، شهائی،ب،1389، مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، انتشارات کتاب نشر مهربان، چاپ اول.
حسین آبادی، علیرضا،(1395)، نظریه مدیریت آمار، تهران جادوی قلم، چاپ اول.
دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی و عادل آذر، (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفار.
دانایی فرد، حسن، (1395)، «نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال، آینده»،تهران،  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، جلد دوم.
داوری، علی، رضازاده، آرش،(1396)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
رجبیون، مهدی، آذر،عادل، داود دانش جعفری، رحیم ممبینی، محسن نجفی‌خواه و محمد رضا خراشادی‌زاده،(1394)،»طراحی نظام آمار رسمی ج.ا.ا»، رساله دکتری در مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی، (1391)،روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشرآگاه، تهران.
قوام، عبد العلی (1371)بی اعتمادی و نظام سیاسی، جامعه سالم، سال دوم، شماره6 مهرماه.
فوکردی، رحیم، الفت، لعیا، حسین رحمان سرشت و جهانیار بامداد صوفی، (1390)، «مدلی برای تبیین روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تامین محصولات غذایی، مورد مطالعه: بخش محصولات غذایی شرکت خدماتی- کالای شهروند»، رساله دکتری در مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
میر سپاسی، ناصر، فرشچی، شبنم(1391)، چابک‌سازی بانک‌ها و تهیه ابزاری برای سنجش میزان چابکی سازمانی در بانک‌های دولتی ایران(سنجش میزان آمادگی بانک صادرات ایران)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، ویژه‌نامه شماره11،96-24.
مومنی،م. و قیومی،ع.،(1386)، تحلیل داده‌های آماری با استفاده از spss، تهران: انتشارات کتاب نو.
 
Babbie E. (2002) The Basics of Social Research, 2nd ed. ed. Belmont, Calif, London: Wadsworth/Thomson Learning.
Bollen.k and R. Lennox, (1991), “Conventional Wisdom on Measurement: A Structural Equation Perspective,” Psychological Bulletin (110:2), pp. 305-314.
Bouckaert and van de Walle, (2001), Government Performance and Trust in Government, Public Management Institute, K.U. Leuven Van Evenstraat 2A. EGPA Annual Conference, Vaasa, Finland.
Diamantopoulos, A., Riefler, P., Roth, K.p. (2008).Advancing formative measurement models. Journal of Business Research (61), pp.1203-1218.
Fornell, C., &Larcker, D.F. (1981).Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.Journal of Marketing Research, 18(3), pp.328-388.
Henseler, J. and Fassott, G. (2010), “Testing moderating effects in PLS path models: an illustration of available procedures”, in Esposito Vinzi, V., Chin, W.W., Henseler, J. and Wang, H. (Eds), Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications, Springer, Berlin, pp. 713-735.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in Strategic Management Research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Moore, M.H.)1995(.Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Moore, Mark H, (2010), Creating Public Value, Harvard University Press, USA.
Namrata Sharma, B. S. Sahay, Ravi Shankar & P. R. S. Sarma, (2017): Supply Chain agility: review, classification and synthesis, International Journal of Logistics Research and Applications 20 (6), 532-559.
O’Flynn, J (2007). “From New Public Management to PublicValue Paradigmatic Change and Managerial Implications”. Australian Journal of Public Administration, 66(3), 353-366.
Rivard, S. & Huff, S.L. (1988).Factor of success for end-user computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-570.
Roulston, .K, (2010), Considering Quality in Qualitative Interviewing, Qualitative Research, vol.10 (2)199-228.
Strauss, A. and Corbin, L (1990). Basics of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA. Sage.
Swafford. PM, Ghosh. S and Murthy NN.,(2006)”A framework for assessing valuechain agility», International Journal of Operations & Production Management 26(2)pp. 118-140.