تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بهرهبرداری از تصویر و آثار ستارگان (چهرهها) در تبلیغات تجاری، از مؤثرترین ابزارهای تبلیغ به شمار میرود. اکثر شرکتهای تبلیغی از این شیوه تبلیغ برای معرفی محصولات استفاده میکنند. ستارگان نیز تمایل زیادی به انعقاد قرارداد تبلیغی با شرکتهای یادشده دارند، زیرا درآمد حاصل از این نوع قراردادها قابل توجه است. در این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت قرارداد تبلیغی، مخاطرات آن و اهرمهای حمایتی در مقابل مخاطرات مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. با بررسیهای بهعمل آمده ماهیت این نوع قراردادها در مقایسه با انواع قراردادهای مشابه، در قالب ماده 10 قانون مدنی، و بهعنوان یک عقد نامعین قابل توصیف میباشد. اگرچه استفاده از تصویر ستارگان در جلب مصرفکنندگان به خرید محصولات تأثیر بهسزایی دارد، با اینحال، شرکتها در معرض این خطر هستند که ستارگان با مشارکت در فعالیتهای غیراخلاقی، وجهه آنها را خدشهدار نمایند، و تأثیر منفی بر دیدگاه مصرفکنندگان داشته باشند. از اینرو، شرکتهای تبلیغی به منظور حمایت از سرمایه و شهرت خود، از شروطی مانند شروط اخلاقی، شرط کلابک یا وجه التزام استفاده میکنند. همچنین ستارگان متقابلاً با این خطر مواجه هستند که شرکتها با انجام اقدامات غیراخلاقی وجهه آنها را در دید عموم تغییر دهند. از اینرو، ستارگان در تلاش هستند تا شرط متقابل اخلاقی را در قرارداد درج نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Legal Nature, Descriptions and Hazards of Endorsement Contracts with Celebrities

نویسندگان [English]

  • faizolah jafari 1
  • Mehrnaz Mokhtari 2
1
2 Bu-ali sina univercity
چکیده [English]

Exploitation of celebrities’ image in commercial advertisement is one of the most influential tools in identifying products to consumer. Most of the endorsement companies use this kind of advertising for identifying products. Celebrities have a great tendency to conclude endorsement contract with companies, since obtaining revenue from this contracts is higher than other contracts. Nature of this contracts in comparison to other similar contracts are described in the form of article10 of civil code. Although exploitation of celebrities’ image has a great impact on consumers’ attention to buy products, companies are at risk that celebrities’ engaging in unethical activities can damage their fame, and have a negative impact on consumers’ view. As a result, endorsement companies use clauses like moral clauses, claw-back clauses or liquidated damage to protect their capital and fame. Also, celebrities are facing the danger that companies will change consumers’ view by engaging in unethical activities. As a result, celebrities are trying to specify reverse moral clause in their contracts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endorsement Contract / Celebrities / Advertisement / Image Rights / Popularity
امامی، اسدالله. (1390)، حقوق مالکیت صنعتی، چ. 1، تهران: نشر میزان
انصاری، مهدی. (1384)، قرارداد بین‌المللی لیسانس تکنولوژی (ورقه اختراع، علایم تجاری و دانش فنی)، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 44
جعفری، فیض‌الله. مختاری، مهرناز. (1395)، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 2
حکمت‌نیا، محمود. خوشنویس، امرالله. (1388)، مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش، حقوق اسلامی، سال 6، شماره 23
رهبری، ابراهیم، لجم اورک، حسن. (1395)، تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش، حقوق خصوصی، دوره 13، شماره 1
عراقی، عزت الله.(1393)، حقوق کار، انتشارات سمت، چاپ سوم
صادقی، حسین.(1387)، نگاهی به جایگاه و آثار حقوقی قرارداد کار در ایران، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 9
صفایی، سید حسین. (1394)، قواعد عمومی قراردادها، چ. 21، تهران: نشر میزان
قبولی درافشان، سید محمد هادی. بختیاروند، مصطفی. خوانساری، سمانه. (1397)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 48، شماره 1
کاتوزیان، امیرناصر.(1390)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار
مختاری، مهرناز. (1395)، جایگاه حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا
میرحسینی، سید حسن. (1391)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چ. 3، تهران: نشر میزان
 
Admin, Epstein. (2002), Sports Law, Cengage Learning, 1st edition
Andrew Zarriello. (2015), A Call to the Bullpen: Alternatives to the Morality Clause as Endorsement Companies’ Main Protection Against Athletic Scanda, Boston College Law Review, Volume 56, Issue 1
Angelo, Ortiz. (2009), Are Celebrity Endorsements Good Or Bad For Sponsor? Lulu.com, 2nd edition
Auerbach, Daniel. (2005), Moral Clauses as Corporate Protection in Athlete Endorsement Contracts, DePaul Journal of Sports Law & Contemporary Problems, Volume 3, Issue 1
Bradley R. Smith. (2005), Treating Professional Athletes Like Wall Street Executives: The Potential For Clawback Provisions in Sports Contracts, Temple Law Review, Vol. 87
Caroline, Epstein. (2015), Morals Clauses: Past, Present and Future, New York University, Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, Volume5
European Commission (Directorate-General for Education and Culture), Study on sports agent in European union, 2009, available at: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/study-sports-agents-in-eu.pdf
Garrett Broshuis. (2012), Deterring Opportunism Through Clawbacks: Lessons for Executive Compensation from Minor League Baseball, Saint Louis University School of Law, Vol. 57:185
John McLellan Partner, Morals Clauses in Endorsement Contracts, Head of Commercial and Media & Entertainment Groups, available at: https://www.haldanes.com/lawyers/john-mclellan/
Manning Gilbert Warren III. (2010), Equitable Clawback: An Essay on Restoration of Executive Compensation, University of Pennsylvania Journal of Business Law, Vol. 12:4
Mark, Kesten. (2012), Reputation Insurance: Why Negotiating for Moral Reciprocity Should Emerge As a Much Needed Source Of Protection For The Employee, Cornell HR Review
Mark Conrad. (2011), The Business of Sports: a Primer for Journalists, Routledge,2ed edition
Martin J. Greenberg, Philip Thompson. Morals Clauses in College Coaching Contracts, available at: https://law.marquette.edu/assets/sports-law/pdf/Greenberg.9115.pdf
Ola, Svensson. (2010), The Unconscionability Doctrine in U.S. Contract Law, thesis, Faculty Of Law, Lund University
Porcher L. Taylor III, Fernando M, Pinguelo & Timothy D. Cedron. (2010), The Reverse-Morals Clause: The Unique Way to Save Talent’s Reputation and Money in a New Era of Corporate Crimes and Scandals, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal
Roman Mittal. (2011), Licensing Intellectual Property: Law & Management, Satyam Law International,1st edition
Sandin, David, Widmark, Patrik. (2005), Celebrity Endorsement, Motives and Risks, Thesis, Lulea University of Technology
Stephen F. R. (2011). Handbook on international sports Law, Edward Elgar, 2edition