تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از سازوکار داوری جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل به‌دلیل مزایای بیشمار آن به امری معمول و متداول تبدیل شده است. از طرف دیگر ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجاری امری غیرقابل‌اجتناب بوده و در صورتی‌که یکی از اصحاب داوری مشمول احکام ورشکستگی قرار گیرد موضوعات حقوقی بدیعی بروز می‌نماید زیرا داوری ماهیتی ارادی و ورشکستگی ماهیتی آمره و سرزمینی داشته و در اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و حتی قواعد موضوعه داخلی اکثر کشورها قواعد مشخصی در مواجهه با این موضوع مشاهده نمی‌شود. وضعیت اعتبار توافق داوری، اهلیت ورشکسته جهت تداوم داوری، حقوق اشخاص ثالث، کیفیت اعمال قاعده منع تعقیب انفرادی دعاوی توسط بستانکاران و شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی در فرض ورشکستگی اصحاب داوری از جمله موضوعات قابل بررسی در این مقوله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cross Border Insolvency on International Commercial Arbitration with Emphasis on Iranian Law

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD SAJJAD TAVASOLI 1
  • AMIR SADEGHINESHAT 2
1 tehran university
2 PROFFESOR
چکیده [English]

The use of arbitration mechanism to resolve disputes in international trade has become routine as a result of its numerous benefits. The bankruptcy of businessmen and business companies is unavoidable and in assumption of an arbitration agreement, newfound legal issues arise because arbitration is in essence voluntary, while bankruptcy has an imperative and territorial nature and there are no clear rules neither in international documents and conventions, nor domestic laws of most countries. The status of validity of the arbitration agreement, the status of insolvent’s capacity for continuing arbitration, the legal status of third parties, the principle of prohibition of individual actions by creditors, recognition and enforcement of international arbitration awards in assumption of each arbitration parties insolvency, are some of issues to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Border Insolvency / International Commercial Arbitration / Recognition and Enforcement of International Commercial Arbitration Awards / Capacity of Insolvent / Validity of Aarbitration
افتخاری، جواد (1379) حقوق تجارت 4 نظری و کاربردی، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ اول، تهران، ققنوس
الماسی،نجاد علی و شمس، احسان( 1396) قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره 19
باقری، محمود و توسلی، محمد سجاد (1392) بررسی مسائل ورشکستگی بانکهای چند ملیتی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49
جنیدی، لعیا (1376) قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر
خزایی، حسین (1377) شناسایی و اجرای احکام داور بین‌المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39
رضایی، علی و امیری، میلاد (1396) انتقال موافقنامه داوری، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم شماره سوم
شمس، عبداله و بطحایی، سید فرهاد(1394) ماهیت حقوقی داوری، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 70،
عیسایی تفرشی، محمد و شهبازی نیا، مرتضی و رمضانی آکردی، حبیب، (1394) قاعده تعلیق یا توقف خود به خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا و ایران )فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال 4، شماره 12
کاویانی، کوروش (1391) حقوق ورشکستگی، چاپ اول، تهران، میزان
 
Baizeau, Domitille (2009) Arbitration and Insolvency: Issues of Applicable Law in Christoph Müller and Antonio Rigozzi (eds.), New Developments in International Commercial Arbitration (Zurich/Basel/Geneva, Schulthess,)
Black, H. C (1990), Black’s Law Dictionary, 6th Edition, U.S.A., West Publishing Co.
Borris/C Hennecke, R. (2012) New York Convention - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958 - Commentary, hereinafter ‘NYC Commentary’, Wolff Ed., CH Beck Hart Nomos (Co-publishers)
Dalhuisen(2010) Transnational Comparative Commercial, Financial and TradeLaw, Vol. 1, Hart Pub.
Boisséson, M.  (1990)  Le Droit français de l’arbitrage , Paris: GLN Joly Editions.
Dalhuisen(2012) ‘Arbitration in International Finance’, in Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, Vol. II, Almedina
Gaillard, Emmanuel and Savage, John (Eds.)(1999) Fouchard Gaillard Goldman onInternational Arbitration ,The Hague/Boston/London, Kluwer Law International
Jarvin, S., Y. Derain, J-J. Arnaldez, D. Hascher(2011) International Arbitration and International Commercial Law: Synergy Convergence, and Evolution : Liber Amicorum Eric Bergsten. Kluwer Law International .
 Lazic, Vesna (1999) Arbitration And Insolvency Proceedings: Claims Of Ordinary Bankruptcy Creditors, Ejcl, vol. 3.3
Mantilla-Serrano, Fernando(1995) International Arbitration and Insolvency Proceedings, Arb.Int’l, Vol.11, No. 1,
Moss, G. I.F. Fletcher, S. Isaacs(2009) The EC Regulation on Insolvency Proceedings - A Commentary and Annotated Guide 2nd edition , Oxford University Press.
Nascimento Correia , Alexandra(2013) International Commercial Arbitration: A Portuguese Perspective, Master In Laws Dissertation Advanced Ll.M. International Business Law
 Poudret Jean-François , Besson Sébastien (2007) Comparative Law of International Arbitration, London .Sweet & Maxwell
Van Houtte, H. (1995)  Law of International Trade (London: Sweet & Maxwell
Virgos M. & E. Schmit,(1996) Report on the Convention on Insolvency Proceedings, 6500/1/96, REV 1 DRS 8 .
Westbrook Jay Lawrence (2011) International Arbitration and Multinational Insolvency 29 Penn St. Int’l L. Rev. 635
Wood, P.R. (2007) Principles of International Insolvency 2nd ed. (London: Sweet &Maxwell