رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان دانشگاه آزاداسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، اقتصاد بین‌الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد و مدیریت، واح مبارکه ، دانشگاه ازاد اسلامی، مبارکه، ایران

3 استاد یار، گروه اقتصاد ، واحد خمینی شهرف دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه پیچیدگی صادرات و نرخ رشد صنایع کارخانه‌ای ایران است. به این منظور، از شاخص پیچیدگی صادرات و سایر متغیرهای کنترلی رشد نظیر نرخ ارز واقعی، شاخص تشکیل سرمایه و تعداد شاغلین با تحصیلات دانشگاهی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک و طی دوره زمانی 2016-2004 نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش پنل دیتا و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی صادرات بر رشد صنعتی ایران است. پیشنهاد می‌شود برای دست‌یابی به رشد صنعتی بالا، مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی بنحوی تنظیم و اجرا شود که منجر به تغییر تدریجی ساختار تولید صنعتی به‌طوریکه فعالیت‌های دارای محصولات پیچیده‌تر جایگزین فعالیت‌های دارای پیچیدگی پایین صادراتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Industrial Growth and Its Impact on Export Sophistication

نویسندگان [English]

  • shahin asadi 1
  • farzad karimi 2
  • mostafa rajabi 3
1
2 Associate Professor azad university mobarake: iran
3 assistant professor
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to investigate the relationship between export sophistication and Iran’s industrial growth. To this end, export sophistication and other growth control variables such as real exchange rate, capital formation index and Number of employees with university education were also separated with data up to 2-digit level of ISIC Rev3 over the period 2016–2004. The results of panel estimation model using Generalized Least Squares (EGLS) and Fully Modified Least Squares (FMOLS) show positive and significant effect of export sophistication variable on Iran’s industrial growth. It is suggested that incentives and supportive policies be formulated and implemented to achieve high industrial growth, leading to a gradual change in the structure of industrial production so that activities with more sophisticated products replace the activities of low export sophistication.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Industrial Growth / Export Sophistication / 2
  • Digit Level of ISIC
اسفیدانی، محمد رحیم، استاندارد‌های تجارت الکترونیکی،تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389
اسمندیگاف، توماس جی، قواعد ضروری جهت اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی در عرصه جهانی، ترجمه بخیتار وند، مصطفی ؛ مجله حقوقی، ش 38، تهران، مرکز امور حقوقی بین‌المللی، 1387
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، تهران،سمت، جلد اول، 1377
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، 1384
اصلانی، مظفر، بررسی شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی به‌عنوان ادله‌ی اثبات دعوا در مراجع قضایی ورسمی ایران،سنندج، انتشارات رووناکی، 1396
امامی، حسن؛ حقوق مدنی،تهران، کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، 1376
جاوید نیا، جواد؛جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، 1392
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1389
دشتی، عادل؛ تجارت الکترونیکی، تهران، انتشارات شربیانی، 1397
ستوده تهرانی، حسن؛حقوق تجارت؛ انتشارات دادگستر، 1379
سراج رضایی، علی، قاعده فراغ دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری، بهار، شماره 3 و 4، ص37 الی 67،1385
سرمد سعیدی، سهیل - میرابی، وحیدرضا؛ تجارت الکترونیک، تهران،کیمیا، 1383
سلیمانی، بابک؛ تجارت الکترونیک در تجارت بین‌الملل، بوشهر، انتشارات حله، 1398
شوشتری، مهیاره، اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی،بجنورد، گسترش علوم نوین، 1395
صادقی نشاط، امیر، حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، جاودانه، 1394
عباسی، محمدرضا؛ حقوق مالیات‌ها از منظر حقوق خصوصی، انتشارات نگاه بینه،1390
عبدالهی، محبوبه، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1387
عبدالهی، محبوبه؛دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا،تهران، انتشارات خرسندی،1391
عرب سرخی، ابوذر- غریبی سبیل، مینو- قربانلو، رقیه؛ امنیت در تجارت الکترونیکی،تهران، انتشارات ادیبان روز، 1396
محقق کرکی،علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث،1411
محمدی، ابوالحسن؛ قواعد فقه؛تهران، نشر میزان، 1383
مدیری، ناصر؛ کریمی، اولدوز؛یکپارچگی نرم‌افزار؛ مهرگان قلم، 1396
موسوی، سید صادق، ادعا الغلط واصالۀ الصحه فی العقود، مجله دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، پاییز، شماره 34، 1380
نوروزی، علی؛تجارت الکترونیک و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، تهران، ناقوس، 1398
نوری، سیامک؛ بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش‌های تجارت الکترونیک، اثر ارائه شده در همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران، 1386
پورسلیمی، مجتبی- حاج ملک، مریم، تجارت الکترونیک و امنیت، مشهد، مرندیز، 1396
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،تهران، شرکت سهامی انتشار، جلد اول،1395
کاتوزیان، ناصر؛ مشارکت‌ها- صلح،گنج دانش، 1388
کاشانی، محمود؛ شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره 2، 208الی223، 1365
 
Aaron’Cybercoach’ R. (2013) Easy do it yourself computer speed-up, Lulu,
Dennis, C. (2002) E-Commerce, Susan Woodley
David G.W.Birch (2007), Digigal Identity Management,USA,Gower House
June Jamrich, (2011) p. Computer Concepts,Cengage
Norman, F. (2012) Computer, Network, software, and Hardware Engineering with applications, usa, Leee
Norman F. Schneidewind, (2008) Tutorial On Hardware and Software Reliability, Maintainability and Availability, USA, Wiley
Pelin ,A. (2008) Information Technology, Canada, Thomson Learnig
Shailendra, P. (1992) The Global Issues of Information Technology Management, Idea Group Publishing.
 Wang, M. (2006) The Impact of Information Technology Development” Journal of Law and Technology, vol.15,No3,