برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد.گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

فرآیند ادغام و همگرایی کشورها طی دو دهه گذشته به سمتی حرکت نموده که کشورها باید به این فرآیند بپیوندند و لازمه این مهم شناخت نقاط قوت و ضعف در دوران گذار به سمت یکپارچکی تجاری است. بر این اساس ضرورت دارد پدیده یکپارچگی تجاری به درستی تببین شود و عوامل موثر بر آن با دقت ارزیابی شود تا زمینههای دستیابی به بالاترین درجات یکپارچکی حاصل شود. از جمله این عوامل میتوان به کششهای جانشینی، پیچیدگی اقتصادی، اثرات مرزی و سایر عوامل اشاره داشت. بنابراین برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاستهای تجاری به ویژه مباحث مربوط به یکپارچگیهای تجاری است. در این مطالعه کششهای جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1371 برآورد شده است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "تولید مالتا و ماءالشعیر" و "تولید مواد شیمیایی اساسی بهجز کود و ترکیبات ازت" و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "دباغی و تکمیل چرم" و "تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بهجز کشتی" هستند. لازم به ذکر است در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Substitution Elasticities of Import of Manufacturing Industries Using Micro Data

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Mina Sadeghi 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The process of integration and convergence of countries over the past two decades has moved in the direction that countries must be forced to join this process, and this requires recognizing the strengths and weaknesses during the transition to trade integration. Accordingly, it is necessary to properly explain the phenomenon of trade integration and the factors affecting it in order to achieve the highest levels of integration. These factors include elasticity of substitotion, economic complexity, border effects, and other factors. Therefore, estimating the imported products elasticity of substitotion is a key parameter for analyzing trade policies, especially those related to trade integration. In this study, the Armington substitution elasticities were estimated for 103 industries in the period 1992-2017. According to the results; the industries with the highest positive elasticities of substitution, are the “manufacture of malt liquors and malt” and the “manufacture of basic chemicals, except fertilizers and nitrogen compounds” and industries with the lowest positive substitution elasticity are, respectively “tanning and dressing of leather” and “building and repairing of pleasure and sporting boats except ships”. Accordingly, in industries with positive substitution elasticity, it is possible to replace foreign goods with domestically produced goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armington Elasticity of Substitution / Manufacturing Industries / Disaggregated Data / Panel Data Models
بختیاری، صادق، سالم، بهنام، (1387)، اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخش‌های صنعتی ایران، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 31، صص 28 - 15.
پناهی حسین، سجودی، سکینه، مرندیان حق، مه‌نساء، (1395)، برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران، تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره‌ی 4، صص 800-777.
پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه بازرگانی خارجی، سال‌های مختلف.
پورتال مرکز آمار ایران.
شعبان زاده، مهدی، محمودی، ابوالفضل، اسفنجاری کناری، (1394)، بررسی اثر انتقال قیمت‌های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 29، شماره 1، صص 67-55.
کفایی، سید محمدعلی و میری، ندا، (1390)، تخمین کشش‌های جانشینی آرمینگتون برای کالاهای منتخب، مجله پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال یازدهم، شماره 3، صص 46-27.
لیانی، قاسم، قربانیان، عفت، بخشوده، محمد، (1394)، بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 29، شماره 4، صص 344 - 334.
یوسفی متقاعد، هانیه، مقدسی، رضا (1392)، بررسی انتقال قیمت‌های جهانی به بازار داخلی برخی از محصولات کشاورزی (گندم، جو و برنج)، کاربرد روش حداکثرسازی آنتروپی، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 5، شماره 1، صص 99-81
 
Armington, Paul S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. IMF Staff Papers, 16(1), 159-178.
Bergstrand, Jeffrey, Larch, Mario and Yotov, Yoto, (2015), Economic integration agreements, border effects, and distance elasticities in the gravity equation, European Economic Review, 78(C), 307-327.
Broda, C., Weinstein, D.E. 2006. Globalization and the gains from variety. Quarterly Journal of Economics, 121(2), 541-585.
Chen, Natalie and Novy, Dennis, (2011). Gravity, trade integration, and heterogeneity across industries, Journal of International Economics, 85, 206-221.
Cheng, H. S. 1959. Statistical Estimates of Elasticities and Propensities in International Trade. IMF Staff Papers, 7(1), 58-107.
Feenstra, Robert C, Luck. Philip, Obstfeld. Maurice & Russ. Katheryn, (2014). In Search of the Armington Elasticity. Working Paper
Ghodsi, Mehdi and Stehre, Robert, (2019), Non-Tariff Measures NTMs in the Presence of Global Value Chains, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Ghodsi, M., Grübler, J.Stehrer, R. (2016). Import demand elasticities revisited. Vienna Institute for International Economic Studies.
Goldstein, Morris and Mohsin S. Khan. (1985). Income and Price Effects in Foreign Trade.” In Ronald W. Jones and Peter B. Kenen, eds., Handbook of International Economics, vol. 2. Amsterdam: North-Holland.
Helpman, E. (1984). A simple theory of international trade with multinational corporations. The Journal of Political Economy, 92(3), 451-471.
Helpman, Elhanan and Paul R. Krugman. (1985). Market Structure and Foreign Trade. Cambridge, MIT Press.
Imbs, J., Méjean, I., (2009). Elasticity Optimism. CEPR Discussion Paper 7177.
Imbs, Jean and Isabelle Méjean. (2013). Elasticity Optimism. Manuscript, HEC Lausanne.
Imbs, Jean and Isabelle Méjean. (2016). Trade Elasticity’s. Review of International Economics, 21(X), 00-00, DOI:10.1111/roie.12270
Kapuscinski Cezary A., and Peter G. Warr (2004). Estimation of Armington Elasticities: an application to the Philippines; Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
Leamer, Edward E. and Robert M. Stern. (1970). Quantitative International Economics. Boston, Allyn and Bacon.
Magee, Stephen P. (1975). Prices, Incomes, and Foreign Trade. In Peter B. Kenen, ed., International Trade and Finance: Frontiers for Research. New York, Cambridge University Press.
Marquez, Jaime. (2002). Estimating Trade Elasticities. Boston, Kluwer Academic Publishers.
Orcutt, Guy H. (1950). Measurement of Elasticities in International Trade. Review of Economics and Statistics, 32(2), 117-132.
Redding, Stephen and Anthony J. Venables, (2000). Economic Geography and International Inequality. Center for Economic Policy Research, Discussion paper no. 2568.
Shiells, Clinton R., Robert M. Stern and Alan V. Deardorff, (1986). Estimates of the Elasticities of Substitution between Imports and Home Goods for the United States. Weltwirtschaftliches Archive, 122(3), 497-519.
Stern, Robert M., Jonathan Francis, and Bruce Schumacher, (1976). Price Elasticitities in International Trade: An Annotated Bibliography. London, Macmillan Press.