واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

مطابق با ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی پیاده سازی ابزارهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی در ایران است. جدیترین نوع ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در جهان قراردادهای هوشمند هستند که از سال 2016 وارد نظام حقوقی آمریکا و پس از آن در دیگر کشور های توسعه یافته به کارگرفته شده اند. قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که در یک بستر عمومی نامتمرکز منعقد، سپس مالکیت عوضین در آنها به صورت خودکار به طرفین معامله منتقل و در نهایت در بستر بلاک چین ثبت و عرضه می شوند. احراز اهلیت متعاملین در قراردادهای هوشمند نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دو مرحله پیش از معامله و هنگام آن مطرح می گردد. افراد برای انعقاد این عقد باید نسبت به اخذ مجوز استفاده از امضای دیجیتالی و تملک ارزهای مجازی اقدام نمایند. مجوزهای بیان شده در صورتی به آنان تعلق می گیرد که اهلیت آنها برای معامله از سوی مراجع صالح تایید گردد به گونه ای که اگر فردی فاقد اهلیت بوده یا اهلیت وی بعدها زایل شود، چنین مجوزی به وی تعلق نگرفته یا باطل می شود. این شرایط در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی معاملات خود را توسط سازمان های مستقل نامتمرکز منعقد نماید نیز باید رعایت گردد. در شرایط خاص امکان کشف اهلیت طرف معامله از طریق اوراکل ها نیز موجود است. این تحقیق با بررسی مکانیسم انعقاد و عملکرد قراردادهای هوشمند به دنبال بیان چگونگی احراز اهلیت این قراردادها در نظام حقوقی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of the qualities of distinguishing capacity of parties in the implementing of Smart contracts in the legal system of Iran

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • Mahdi Naser 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, University of Judicial sciences and Administrative Services
2 university of judicial sciences and administrative services
چکیده [English]

In accordance with Article 79 of the Electronic Commerce Act, adopted in 1382, the Ministry of Industry, Mine and Commerce is committed to implementing e-commerce related tools in Iran.The most sophisticated electronic devices used in the world are smart contracts that entered the US legal system from 2016 onwards, and then used in other developed countries.Smart Contracts take place in a decentralized ledger environment, then the property owners are automatically transferred to the parties to the transaction and ultimately registered in the Blockchain.Acquiring partie's capacity in smart contracts is about real and legal persons in two stages before and during the transaction.Individuals must make use of digital signatures and virtual currency ownership to conclude this contract. Authorized licenses will be awarded to them if their tenants are approved by the competent authorities for the transaction, so that if such person is not registered or his / her affiliation goes away later, such authorization will not be assigned to him / her or canceled.This condition must also be complied with if the individual or legal person concludes his or her transactions by Decentralized Autonomous Organizations. In certain circumstances, there is also the possibility of discovering the trading side through Oracle. This research examines the mechanism of concluding and operating smart contracts by explaining how these contracts are recognized in Iran's legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Capacity"
 • "Smart Contracts"
 • "Digital Signature"
 • "Digital Cryptocurrencies"
 • "Decentralized Autonomous Organizations"
 • اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت، شرکت های تجاری،جلد اول، چاپ بیست و یکم،تهران، انتشارات سمت، 1394
 • شهیدی،مهدی،‌حقوق مدنی 3، تعهدات ،چاپ نوزدهم،تهران، انتشارات مجد، 1394
 • شیروی،عبدالحسین،محمدی مرتضی،« تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند»،نامه مفید، دوره 15، شماره 73، 1388
 • صفایی،سید حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، چاپ شانزدهم،تهران، انتشارات میزان، 1392
 • صفایی سید حسین،قاسم زاده، سید مرتضی،اشخاص و محجورین، چاپ بیست و یکم،تهران، انتشارات سمت، 1394
 • طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات سمت، 1391
 • فرحناکیان،فرشید،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،چاپ هشتم،تهران، انتشارات میزان، 1395
 • کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، چاپ سیزدهم،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1394
 • کاویانی،کوروش،حقوق شرکت های تجاری، ،چاپ چهارم،تهران، انتشارات میزان، 1393
 • مافی،همایون،کاویار،حسین،«بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی ،امریکا،اتحادیه اروپا،ایران»، مطالعات حقوق خصوصی،دوره 4، شماره1، 1392
 • Christopher D. Clack, Vikram A. Bakshi , Lee Braine,Smart Contract Templates: foundations, design landscape and research directions,2017
 • Chu Yang , Ream John , Schatsky David,Getting smart about smart contracts, Delloite , CFO Insights, downloaded from www,ssrn.com,2016
 • Finocchiaro Giusella,Electronic Contracts, Computer Law and Security Report, Vol19,Issue1,2003
 • B. J,«Electronic Contracts under Canadian Law-A Practical Guide», Manitoba Law Journal, Vol. 28, No. 1.,2000
 • Gladman Brian, Ellison Carl, Bohm Nicholas,Digital signatures, Certificates and Electronic Commerce, version1. vol1,2000
 • H Sheraton and B Clark, ‘Blockchain and IP: Crystal Ball-gazing or Real Opportunity?’ PLC journal, ,2017
 • Jentzsch Christoph, Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance, Final Draft- Under Review, https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf
 • J Fairfield, "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection" Washington & Lee Law Review Online Edition, vl71,2014
 • KAREN E. C. LEVY, Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law, social science and research network, www.ssrn.com,2017
 • Kehrli, Jerome,Blockchain, 2.0 - From Bitcoin Transactions to Smart Contract applications, social science and research network, www.ssrn.com,2016
 • Mattila, Juri, Seppala, Timo, Holmstrom, Jan,Product centric Information Management – A Case Study of a Shared Platform with Blockchain Technology; Conference Paper; Industry Studies Association Conference 2016
 • Mishra Archana , Abhishek Agrawal, Rajeev Ranjan, Artificial intelligent firewall, Rajpura/Punjab, India — July 21 - 22, 2011
 • Raskin Max,The Law And Legality Of Smart Contracs, CITE AS: 1 GEO. L. TECH. REV,2017
 • ReggieO’Shields,Smart Contracts: Legal Agreemenrs for the Blockchain, NORTH CAROLINA BANKING INSTITUTE,vol21,2017
 • Ruth Neilsen, Sandfeld Jacob, Trzaskowski Jan, EU Electronic Commerce Law, Djof Publishing,2004
 • Saarnilehto, Ari – Hemmo, Mika – Kartio, Leena: Varallisuusoikeus;SanomaProOy,Helsinki,3rdEdition,https://www.booky.fi/tuote/ari_saarnilehto/varallisuusoikeus/9789516700086,2012
 • Savelyev Alexander, Contract Law 2.0: «Smart» Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law, National research university High School Of Economics, WP BRP 71/LAW,2016
 • Savelye, Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, computer law & security review,Vol 34,2018
 • Silverberg Kristen, French Conan, Ferenzy Dennis, Van Den Berg Stephanie, Getting Smart: Contracts on the Blockchain ,Institute Of International Finance,2016
 • SKLAROFF JEREMY, SMART CONTRACTS AND THE COST OF INFLEXIBILITY, University of Pennsylvania Law Review,Vol166,2017
 • Stephen camba ,Sasines registration abrief guide the land registration act 2012,https://www.ros.gov.uk/services/registration/land-register/faqs/essential-guide-to-the-2012-act,2015
 • Stephen E. Blythe,Bulgaria's Electronic Document and Electronic Signature Law: Enhancing E-Commerce with Secure  Cyber-Transactions, BULGARIA'S ELECTRONIC DOCUMENT LAW,2008
 • STEPHEN E. BLYTHE,Hungary's Electronic Signature Act:Enhancing Economic Development with Secure ElectronicCommerceTransactions,School of Management, New York Institute of Technology, USA,2007
 • Tapscot Don, Tapscot Alex, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World ,2016
 • Werbach,Cornell, Contracts EX Machina, Duke Law Journal,67,downloaded from social science research network,2017
 • William A. Tanenbaum, Paperless Contracts Are Here: State Electronic Signatures and Records  Act, Enabling Regulations Have Taken Effect, N.Y. L.J,2000
 • Wright, De Filippi,, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2580664,2015
 • Vitalik Buterin, A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, GITHUB, https://github.com/ethereum/ wiki/wiki/White-Paper, 2018
 • Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hong-Ning Dai, Huaimin Wang, An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, andFutureTrends ,onlineeditionin,https://www.researchgate.net/publication/318131748_An_Overview_of_Blockchain_Technology_Architecture_Consensus_and_Future_Trends, 2017
 • Age of majority law and definition, https://definitions.uslegal.com/a/age-of-majority/, ,(Updated 16 May,2016)
 • Alexandr Nellson, How to store bitcoin and other cryptocurrencies properly, https://medium.com/@nellsonx/how-to-properly-store-bitcoins-and-other-cryptocurrencies-14e0db1910d, (LastVisited 21Mar2019)
 • Blockchain-MostTrustedCryptoCompany, /,https://www.blockchain.com, ( lastvisited23Mar2019)
 • ButerinVitalik,,ABeginner’sGuidetoSmartContractshttps://blockgeeks.com/guides/smart-contracts,2017
 • Cassano,J,“WhatareSmartContracts?Cryptocurrency’sKillerApp.”FastCompany,17..http://www.fastcolabs.com/3035723/appeconomy/smart-contracts-could-be-cryptocurrencys-killer-app,2014
 • Contract,Apmassociationforprojectmanagement,https://www.apm.org.uk/body-of-knowledge/delivery/resource-management/contract/,2016
 • Devoe Robert, Virtual Currency Licenses Protect Public Says Washington DFI, https://blockonomi.com/interview-wa-dfi/, (July 24, 2018)
 • Don & Alex Tapscott ,What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners, , https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/( Last Updated: 13 Sep 2018)
 • Don & Alex Tapscott , What Is Hashing? Under The Hood Of Blockchain, https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/, (Las Visied 24Sep2018)
 • Functions and Characteristics of Money: A Lesson to Accompany The Federal Reserve and You ©2013 Federal Reserve Bank of Philadelphi, related:https://www.philadelphiafed.org/education/teachers/resources/fed-today/Functions_and_Characteristics_of_Money_Lesson.pdf
 • HingleyTom,,Asmartnewworld:blockchainandsmartcontracts,https://www.freshfields.com/en-gb/our-thinking/campaigns/digital/fintech/blockchain-and-smart-contracts,2017
 • Hong Kong Special Autonomous Region, Electronic Transactions Ordinance, Ord.No.1of2000un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010238.df,2000
 • JorisBontje, Whatisablockhash?https://ethereum.stackexchange.com/questions/2100/what-is-a-block-hash (Updated 17March2016)
 • JP Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace https://www.eff.org/cyber space-independence (Accessed 23 Mar 2019)
 • LukasK,WhatisBlockchainandSmartContracts?https://medium.com/startup-grind/gentle-intro-to-blockchain-and-smart-contracts-part-1-3328afca62ab,2017
 • Noelle Acheson, How to Make a Paper Bitcoin Wallet, https://www.coindesk.com/information/paper-wallet-tutorial,( Last updated: 26th February 2019)
 • PramodhRai, UnderstandingtheBlockchain,https://hackernoon.com/understanding-the-blockchain-64891686738e, (Oct 16, 2017)
 • RouseMargaret,SmartContracts,http://searchcompliance.techtarget.com/definition/smart-contract,2017
 • Sean, If you understand Hash Functions, you’ll understand Blockchains, https://decentralize.today/if-you-understand-hash-functions-youll-understand-blockchains-9088307b745d, (Nov 29, 2016)
 • Shaan Ray, Blockchains: The Technology of Transactions, https://towardsdatascience.com/blockchains-the-technology-of-transactions-9d40e8e41216(Accessed 23 Mar 2019)
 • Steve Keen, What Is Money And How Is It Created? https://www.forbes.com/sites/stevekeen/2015/02/28/what-is-money-and-how-is-it-created/#5bac633e7df4(Last Visited 21/Mar2019)
 • ThomsonReuters,https://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/contracts-law.html,(Updated2018)
 • USLegal-Legal Definitions-Uniform Money Services Act, https://definitions.uslegal.com/u/uniform-money-services-act/ , (last visited 24 Mar2019)
 • Whstiscontracthttps://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/contracts-law.html( Last Visited 14June2018)

 

 • DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATION TO AUTOMATE GOVERNANCE, FINAL DRAFT,2019
 • Uniform Regulation Virtual Currency Business Act,July2017 (URVCBA),2017
 • United Nations Commission On International Trade Law, Working Group III (Online Dispute Resolution), Thirty-second session, 'Annotated Provisional Agenda', available at https://documents-ddsn.unor/doc/UNDOC/LTD/V 15/066/23/PDF/V 1506623.VdfOenElement,2015,revised 2017