تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 گروه حقوق ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان.

چکیده

هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the risks of using LCs for buyers and how to prevent them from happening

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Karimi 1
  • Hossein Mehrpour 2
  • Manochehr Tavassoli Naini 3
1 PhD Student in Private Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Department of Law, Retired Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan.
چکیده [English]

Although LCS, as the most important form of payment in foreign trade, has significantly covered the risk of transactions for buyers or creditors, it has not been able to free the process of payment of goods in international trade contracts without any risk. . The practice of LCs in the light of the legal principles governing LCs, the most important of which is the independence of LCs from the basic transaction and the principle of absolute acceptance of documents, can pose numerous risks to buyers that, if fulfilled, It will significantly affect their interests. Therefore, in this paper, the authors, while analyzing the types of risks involved in LCs for sellers and exploring how they are implemented, have outlined ways to prevent or at least reduce their probability by considering the principles of LCs. The material presented in this article shows that buyers should consider the risks that could seriously affect their trading interests in the process of credit accreditation, and implement various enforcement strategies to safeguard their contractual interests. To consider.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letters of Credit
  • Risk
  • Buyer
  • Credit Bank
1- اشمیتوف، کلایو ام، (1378)، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد2، چاپ اول، ترجمۀ بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت.
2- السان، مصطفی، ( 1393)، حقوق بانکی، ویراست دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت)، تهران.
3- انصاری، مهدی، (1390)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، انتشارات جاودانه، جنگل، تهران.
4- ایزانلو، محسن، هاتفی، علی، (1393)، بررسی و تحلیل حقوقی رویکردها و راه کارهای بی اثرکردن تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی،  اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره1، صفحه 48-31.
5- بابازاده، محمد، فرخ نژاد، فرشید، آقابابایی، محمد ابراهیم، ( 1390)، XML اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر سودآوری ارزی بانک ها در قالب الگوی تصحیح خطای برداری، سال ۴ شماره ۹ صفحات ۲۰۵-۲۲۵.
6- بوکلی، روس پی،  یانگ، گائو ایکس، (1386)، مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی، نیاسری، ماشاءاله بنانیاسری، مجله حقوقی، بهار و تابستان 1386، شماره  36 ،صفحه 322-243.
7-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1383)، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران.
8- رفیعی، محمد تقی، (1386) ، تحلیل حقوقی گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران، اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال پنجم، شمارۀ 12، ص 51 - 96.
9- زمانی فراهانی، مجتبی، (1384)، اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی، چاپ سوم، تهران، نشر ترمه.
10- سلطانی، محمد ، (1395)، حقوق بانکی، چاپ سوم، تهران، میزان.
11-ضیایی، سید یاسر،  تلبا، مهدی، (1394)، تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی، دانشنامه حقوق اقتصادی ، شماره  8، صفحه 145-124.
12- لنگریج، رینهارد، (1387)، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
13- مافی، همایون، عبدالصمدی، راضیه، ( 1394)، بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 20 , شماره 77 ; از صفحه 115 تا صفحه 145.
2- English References
14-Alavi, Hamed, (2016). Documentary Letters of CreditLegal Nature and Sources of Law,  Journal of legal studies Volume 17 Issue 31/2016.
15-Bishop, Eric, 2004, Finance of International Trade, Butterworth-Heinemann.
16-Burnett, Robin, Bath, Vivienne, 2009, Law of International Business in Australasia, Federation Press.
17-Carr, Indira,  Stone, Peter, 2013, International Trade Law, Routledge.
Ghodke, N. B,  (1986), Encyclopaedia Dictionary of Economics (Vol.-4), Mittal Publications. Delhi - 110 035.
18-Grath,Anders, (2011), The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance, Kogan Page Publishers.
19-Hao, Yan,  Xiao, Ling, ( 2013), Risk Analysis of Letter of Credit ------Based on Principles of ‘Independence’ and ‘Strict Compliance, International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 9, PP 1999-209.
20-Hashim, Rosmawani Che, (2013). Principle of strict Compliance in Letter of Credit (LC): Towards a proper standard of compliance. Cli Law: Legal Network Series.
21-J. Mann, Ronald,  Warren, Elizabeth, Lawrence Westbrook, Jay, 2017, Comprehensive Commercial Law: 2017 Statutory Supplement, Wolters Kluwer Law & Business.
22- Meral, Nevin.,(2012), “The Fraud Exception in Documentary Credits: A Global Analysis”, Ankara Bar Review, Vol. 5 Issue 2.
23-Mugasha, Agasha, 2003, The Law of Letters of Credit and Bank Guarantees, Federation Press. 
24-P. Buckley and Xiang GaoDevelopment of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead , 23 U. Pa. J. Int'l L. 663 (2002).
25-Ferretti, Federico, ‏Vandone, Daniela , (2012), Commercial Law: Principles and Policy, Cambridge University Press, USA.
26-Semark, David, (2013), P&I Clubs: Law and Practice, Taylor & Francis.
27-Vaidyanathan, K, (2013), Credit Risk Management for Indian Banks, SAGE Publications India.
28-Wallace, Jonathan,  Wild, Susan Ellis, (2010), Webster's New World Law Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt.
30- Xiang, Gao, P. Buckley, Ross, (2003), A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 13,  No. 2, pages 293-336.
31- Zhang, Yanan, (2011), Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue, Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies.