تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

2 دانشیار گروه کامپیوتر ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت کارآفرینی در بخش صنایع کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این تحقیق، یک مطالعه موردی است از کارآفرینان بخش صنعت در کشور ایران که در حد فاصل سال های 1390 تا 1393 اقدام به اخذ مجوز اولیه جهت تاسیس کارخانه (جواز تاسیس) نموده و برخی از آنان موفق به بهره برداری از کارخانه (پیشرفت فیزیکی صددرصد) شده و برخی دیگر از این امر ناکام مانده اند. برای این تحقیق داده های خام 4580 مورد از جوازتاسیس سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین الگوهای موجود و تعیین کننده در موفقیت کارآفرینی ، با استفاده از مفاهیم داده کاوی، اطلاعات موجود برای تحلیل های بعدی پیش پردازش شده و با کاهش برخی متغیرهایی که تاثیر کمتری در نتایج داشتند در نهایت طی تحلیل های تخصصی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، درخت تصمیم گیر والگوریتم رافست ،بهترین قوانین ، استخراج شده و دقت نتایج در هریک تحلیل گردید. براساس نتایج بدست آمده عواملی چون داشتن سابقه صنعتی ، تحصیلات مرتبط با صنعت مورد نظر و بومی بودن سرمایه گذار می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع کارآفرینی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Analysis on Identifying Entrepreneurial Success Patterns in Small and Medium Industries Using Data Mining.

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Vafaei Basir 1
  • Mansour esmaeilpour 2
  • Alireza Slambolchi 1
  • Ali Asgharisarem 3
1 Department of Management, College of Humanities , Hamedan Branch ,Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Faculty Member of Computer Engineering, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Bu-Ali Sina
چکیده [English]

Entrepreneurship in small and medium-sized industries has always been of great importance, as it will play a key role in the employment of a country as well as boost economic growth and increase GDP. The purpose of the present study is to examine the factors that can make entrepreneurship successful in small and medium-sized industries and to suggest a way for industrial entrepreneurs to become more aware of this important economic field. This research is a case study of industrial entrepreneurs in Iran who obtained initial permission to establish a factory (establishment permit) between 2011 and 2014 and some of them managed to exploit the factory (%100 physical progress) And some others have failed. The raw data of 4580 cases of investor licenses were examined. In order to determine existing and determinant patterns of entrepreneurship success, using data mining concepts. The information is pre-processed for subsequent analyzes and by reducing some of the variables that had less impact on the results. Finally through specialized analyzes using neural networks, Multilayer perceptron, Rough set algorithm and decision tree, best rules were extracted and the results were analyzed in detail. Based on the results, factors such as Industrial background, education related to the industry, and being native entrepreneur can play an important role in the success of this entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium-Sized Industries
  • Industrial Entrepreneurship
  • Data Mining
  • Artificial Neural Networks
  • Decision Tree
اصغری مقدم ، اصغر ، نورانی ، وحید ، ندیری ، عطاء اله ،(1387) ، "مدل سازی بارش دشت تبریز با استفاده از    شبکه های عصبی مصنوعی" ، مجله دانش کشاورزی ، جلد 18 ، شماره 1 ، 1 تا 15.
امین بیدختی ، علی اکبر ، زرگر،سیدمجتبی ، (1390) ، "بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها" ، فصلنامه کاروجامعه ، شماره 38 ، 24 تا 48.
بهروزی، محمد‌مهدی ، محمدعلی تبار ، مهدی ، (1393). "شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های کوچک و متوسط"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، ش 11، ص‎ 35 تا 50 .
پارساپور، سارا ، براتی ، جواد ،رسول زاده ، مریم، (1396) عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه های کوچک و کارآفرین ، مورد مطالعه: بنگاه های صنعتی شهرستان مشهد، توسعه کارآفرینی ، دوره 10 ، شماره 1 ، 41 تا 60 .
 
Alasadi, A , Abdelrhim,ghasem, (2008) , “Analysis of Small business performance in syria” journal of education business and society cntemporary middle Eastern isues, 1(1), 45-72.
Baron, R. A. (2004). “Psychological perspectives on entrepreneurship: cognitive and social factors in entrepreneurs' success”, Current Directions in Psychological Science, 9(1), 15-18.
Benzing, C., Chu., H. M., and Kara, O. (2009). “Entrepreneurs in Turkey: A factor analysis of motivations, success factors, and problems”, Journal of Small Business Management, 47(1), 58-91.
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D. and Abada, O. (2015); “Establishing the
Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeri”;
American International Journal of Social Science, 4(2):101-115.
Berger, A. N., & Udell, G. F., (2006), “A more complete conceptual framework for SME finance”, Journal of Banking & Finance, No.30,2945–2966.
Bridge, S., O’Neill, K. & Cromie, S.(2003). “Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business”(2nd ed), Basingstoke, Macmillan.
Carter . R , and H.v, Auken, (2006), “Small Firm Bankruptcy”, Journal of Small Business Managemen, No. 44(2). 493-512.
Carter, S. & Jones-Evans, D. (2006). “Enterprise and small business. Principles, practice and policy” (2nd edition). Prentice Hall – Financial Times.
Curran, J. & Blackburn, A. (2001). Researching the Small Enterprise. London: Sage.
Chan, C.C., and R.S. Chen. (2006). “Using data mining technology to solve classification problems: a case study of campus digital library”, The Electronic Library 24 (3) : 307-321.
Conrads, P.A., Roehle, E. A., (1999). “Comparing Physics- Based and Neural Network Mo Simulating Salinity, Temperature and Dissolved in a Complex”, Proceeding of the South Carolina Environmental Conference, pp 1-15.
DZaridis , Apostolos, T. Mousiolis, Dimosthenis, (2014), “Entrepreneurship and SME’s Organizational Structure. Elements of a Successful Business”, Social and Behavioral Sciences 148 , 463 – 467
Demuth, H., Beale, M., (2000). “Neural Network Toolbox User’s Guide”, Copyright 1992-2002, BT The Math Works, Inc, Version 4, 840P.
Edwards, C. C. (2008). “Assessing entrepreneurship and African American women: factors of success”. Unpublished PhD, north central university, United States, arizona.
Fulop, I. A., Jozsa, J., Karamer. T.,(1998), “A neural network application in estimating wind induced shallow lake motion”, Hydro informatics 98, 2, pp 753-757.
Han, J., Kamber, M., (2001), “Data Mining: Concepts and Techniques”, San Diego Academic Press.
Hand, D., Mannila, H., Smyth, P.,(2001) “Principles of Data Mining”, The MIT Press.
Hayton, J ,(2015) ,”Leadership and Management Skills in SMEs”, Warwick Business School: Department of Business, Industry and Skills.
Kieu Trang, Tran , (2016) , “Key Success Factors of SME Entrepreneurs: Empirical Study in Vietnam , International Journal of Business and Management; Vol. 11, No. 1. 45-70.
Marchetta, F. (2012). “Return migration and the survival of entrepreneurial activities in Egypt. World Development”, 40(10), 1999-2013.
Mitchell, T. M., (1997),Machine Learning: McGraw-Hill International.
Obaji, Nkem Okpa,  Aslan Amat Senin, and Dele Olaolu, (2018), “Factors associated with SMEs Success and The Triple Helix of Entrepreneurship”, 10th Global Advances in Business Communication Conference,Malaysia.
Praag, C.M., (2003), “Business Survival and Success of Young Small Business Owners”, Small Business Economics 21, PP. 1-17, Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands.
Ranjithan, J., Eheart, J., Garrett, J. H., (1995). “Application of neural network in groundwater remediation under condition of uncertainty”. New Uncertainty conceptsion Hydrology and Water Resources, pp133-140.
Saquer, J., (2007), A data mining course for computer science and non-computer science students. Journal of Computing Sciences in Colleges,. 22(4): p. 109-114.
Svetlicic, M., & et al. (2007),”Internationalization of Small and Medium – size Enterprises from selected central European economies”, Eastern European Economics, Vol.45, No.4, pp.36-65.
Yang, M., Khan, F. I., Sadiq, R., & Amyotte, P,(2011): “A rough set-based quality function deployment (QFD) approach for environmental performance evaluation: a case of offshore oil and gas operations”. Journal of Cleaner Production, 19(13), 1513-1526.
Zhai, L.-Y., Khoo, L.-P., & Zhong, Z.-W,(2009): “A rough set based QFD approach to the management of imprecise design information in product development. Advanced Engineering Informatics”, 23(2), 222-228.
Ziarko W. (1993). “The Discovery, Analysis and Representation of Data Dependencies in Databases, Knowledge Discovery in Databases”. Cammridge, MA: AAAI MIT Press.