اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

3 دانش‌آموخته دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی ، دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه تغییرات مداوم محیطی و گستردگی رقابت سبب شده است تا پایداری در این محیط پرتلاطم برای مدیران امری حیاتی باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که موفقیت سازمان‌ها در این امر تنها محدود به عوامل ملموس نبوده، بلکه عوامل ناملموسی مانند؛ اخلاق حرفه‌ای تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد پایدار بنگاه‌های تجاری دارند. در همین راستا پژوهش حاضر، در دو مطالعه کیفی و کمی (آمیخته-دوفازی زنجیره‌ای)، به بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد پایدار پرداخته است. بر این اساس ابتدا، با استفاده از طرح پژوهش تحلیل محتوا (بررسی مبانی نظری و نظر 8 خبره حوزه مدیریت و اخلاق)، ابعاد و شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تبیین شده و سپس با توزیع پرسشنامه میان 163 تن از مدیران و سرپرستان شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی مواد غذایی تهران، الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 مورد برازش و آزمون قرار گرفت. بر این اساس ضمن دسته‌بندی شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای در دو بعد؛ فردی و سازمانی، مشخص گردید که تمامی فرضیه‌ها، مبنی بر تأثیر هر یک از ابعاد فردی و سازمانی اخلاق حرفه‌ای بر هر یک از ابعاد عملکرد پایدار (پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی) در سطح معناداری 95 درصد مورد تائید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical ethics and sustainable performance in the food industry: a mixed method research

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Milad Hooshmand Chaijani 2
  • Mohammad Hataminejad 3
1 Faculty member, University of Guilan
2 Strategic Management, Farabi Pardis, University of Tehran, Qom, Iran
3 Management, Literature and humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays, continuous environmental changes and the breadth of competition have made sustainability in this turbulent environment crucial for executives. Research has shown that the success of organizations in this regard is not limited to tangible factors, but intangible factors such as professional ethics have a significant impact on the sustainable performance of business enterprises. In this regard, the present study has studied the effect of professional ethics on sustainable performance in two qualitative and quantitative studies (mixed-dual phase series). Accordingly, using the content analysis research project and the study of theoretical foundations and the view of 8 experts in the field of management and ethics, dimensions and indicators of professional ethics were explained using MAXQDA software, then, by distributing a questionnaire among 163 Managers and supervisors of small and medium-sized enterprises producing food products in Tehran, the conceptual model of research was fitted and tested using structural equation modeling and Smart PLS 2 software. Accordingly, by categorizing professional ethics indicators in two dimensions: individual and organizational, it was determined that all the hypotheses based on the effect of each individual and organizational dimension of professional ethics on each dimension of performance Sustainability (environmental sustainability, economic sustainability and social sustainability) was confirmed at a significant level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical ethics
  • Sustainable performance
  • Professional ethics indicators
  • Qualitative and quantitative analysis
اخوان، پیمان و یزدی مقدم، جعفر. (1392). بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8 (2)، 1-16.
امیری، علی‌نقی؛ همتی، محمد و مبینی، مهدی. (1390). اخلاق حرفه‌ای ضرورتی برای سازمان، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره چهارم.
امین بیدختی، ع، مردانی، ا. (1394). ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه‌ای در کارکنان پرستاری. مجله اخلاق پزشکی، 9(31)،49-73.
انصاری، منوچهر؛ حسینی، احد؛ رحمانی، حسین و سیفی، سارا. (1391). تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک‌ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7 (3)، 1-13.
حسنی، محمد و عباسخانی، افسانه. (1397). مدل یابی ساختاری ارتباط رهبری معنوی و اخلاق حرفه‌ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) شهر ارومیه. اخلاق و تاریخ پزشکی. ۱۱ (۱)، ۳۵-۵۳.
حسینی، نجمه و عباسی، عفت. (1391). راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها از دیدگاه آموزه‌های دینی، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 2 (1)، 129-154.
خیاط مقدم، سعید و طباطبایی نسب، سیده مهدیه. (1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11 (1)، 127-136.
رجمانی، حلیمه و رجب دری، حسین. (1395). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس. فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (1)، 52-75.
شفیع پور، سید فاطمه، زارع زیدی، علیرضا، متانی، مهرداد. (1396). نقش اخلاق حرفه‌ای مدیران در موفقیت سازمان‌ها. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه،2(5)،38-48.
صلواتی، عادل؛ رحمانی، محمود و رزمان، واحد. (1392). رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8 (4)، 1-10.
طالب نیا، قدرت اله، رجب دُری، حسین، خانی ذلان، امیررضا. (1398). پیش‌بینی پاسخگویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه‌ای. اخلاق در علوم و فنّاوری، 14 (۱)، ۱۰۳-۱۰۷.
عزیزی، شهریار. (1395). روش پژوهش در مدیریت با تأکید بر مثال­های کاربردی و آماری. تهران: نشر سازمان سمت.
علمی، محمد. (1387). اخلاق در تجارت؛ رهنمودهای اخلاقی برای موفقیت در کسب‌وکار، سازمان توسعه تجارت، تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
نخعی، غلامرضا، سبحانی، عبدالرضا. (1398). اخلاق حرفه‌ای شاخصی اثرگذار بر الگوی کارآفرینی سازمانی. اخلاق در علوم و فنّاوری. ۱۴ (۲)، ۱۶-۲۲.
Bourlakis, M., Maglaras, G., Aktas, E., Gallear, D., & Fotopoulos, C. (2014). Firm size and sustainable performance in food supply chains: Insights from Greek SMEs. International Journal of Production Economics152, 112-130.‏
Chen, Y., Okudan, G. E., & Riley, D. R. (2010). Sustainable performance criteria for construction method selection in concrete buildings. Automation in construction19(2), 235-244.‏
Chun, J. S., Shin, Y., Choi, J. N., & Kim, M. S. (2013). How does corporate ethics contribute to firm financial performance? The mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior. Journal of Management39(4), 853-877.‏
Creswell, J. W. (2003). A framework for design. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 9-11.‏
Epelbaum, F. M. B., & Martinez, M. G. (2014). The technological evolution of food traceability systems and their impact on firm sustainable performance: A RBV approach. International Journal of Production Economics150, 215-224.‏
Gimenez, C., Sierra, V., Rodon, J. (2012), Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. International Journal of Production Economics, 140(1), 149-159.
Habidin, N. F., Fuzi, N. M., Zamri, F. I. M., Hibadullah, S. N., & Desa, A. F. N. C. (2014). ISO 26000 efforts and corporate social responsibility performance in Malaysian automotive industry. International Journal of Business Excellence7(4), 515-529.‏
Habidin, N. F., Zubir, A. F. M., Conding, J., Jaya, N. A. S. L., & Hashim, S. (2013). Sustainable manufacturing practices, sustaining lean improvements and sustainable performance in Malaysian automotive industry. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development9(4), 444-459.‏
Hartog M. (2007). Ethics and human resource management: professional, journal of Bsiness and professional Ethics, 21(2):1560-1572.
Hoppe, T., & Coenen, F. (2011). Creating an analytical framework for local sustainability performance: a Dutch case study. Local Environment, 16(3), 229-250.
Hutchins, M. J., & Sutherland, J. W. (2008). An exploration of measures of social sustainability and their application to supply chain decisions. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1688-1698.
Ibrahim, Y. M., Hami, N., & Othman, S. N. (2019). Integrating Sustainable Maintenance into Sustainable Manufacturing Practices and its Relationship with Sustainability Performance: A Conceptual Framework. International Journal of Energy Economics and Policy9(4), 30-39.‏
Jin, K. & Drozdenko, R. G. (2010). Relationships among perceived organizational core values, corporate social responsibility, ethics, and organizational performance outcome: an empirical study of information technology professionals. Journal of business ethics, 92 (3): 341-359.
Kumar, R. (2014). Professional Ethics in Teacher Education: Need and Importance. Darpan International Research Analysis, 1(8), 1.
Moldan, B., Janouskova, S., and Hak, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Ecological Indicators, 17, 4-13.
Notta, O., Vlachvei, A., & Samathrakis, V. (2010). Competitiveness – the case of Greek food manufacturing firms. International journal Arts Science. 3(7): 211–225.
Ofori, G., Briffett, C., Gang, G. and Ranasinghe, M. (2000) Impact of ISO 14000 on construction enterprises in Singapore. Construction Management and Economics, 18, 935–947.
Roman, s and Ruiz, S. (2005) «Relationship Outcomes of Perceived Ethical Sales Behavior: The Customer’s Perspective». Journal of Business Research, 58 (4), 439–445.‏
Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. informal CSR strategies: evidence from Italian micro, small, medium-sized, and large Firms. Journal Bussiness Ethics, 85: 339–353.
Singh, S., Olugu, E.U., Musa, S.N., Mahat, A.B. (2015), Fuzzy-based sustainability evaluation method for manufacturing SMEs using balanced scorecard framework. Journal of Intelligent Manufacturing, 29(1), 1-18.
Štreimikienė, D., Girdzijauskas, S., Stoškus, L. (2009), Sustainability assessment methods and their application to harmonization of policies and sustainability monitoring. Environmental Research, Engineering and Management, 2(48), 51-62.
Svensson, G., & Wood, G. (2011). A conceptual framework of corporate and business ethics across organizations: Structures, processes and performance. The Learning Organization, 18(1), 21-35.
Wark, G., & Krebs, D. L. (1997). Sources of variation in real-life moral judgment: Toward a new model of morality. Manuscript submitted for publication, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada.
Yuan, C., Zhai, Q., and Domfeld, D. (2012). A three dimensional system approach for environmentally sustainable manufacturing. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 61: 39–42.
Zhang, X., Liu, C., Li, W., Evans, S., Yin, Y. (2017), Effects of key enabling technologies for seru production on sustainable performance. Omega, 66, 290-307.
Zubir, A. F. M., Habidin, N. F., Conding, J., Jaya, N. A. S. L., & Hashim, S. (2012). The development of sustainable manufacturing practices and sustainable performance in Malaysian automotive industry. Journal of Economics and Sustainable Development, 3(7), 130-138.