تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشکده بوعلی سینا،‌همدان.

2 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند. زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1391-1348می‌پردازد. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(VAR) برآورد می‌شود. نتایج تخمین نشان می‌دهد نرخ ارز واقعی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Inequality on Demand Function of Imports of Consumption Goods in Iran

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • mohammadikazem naziri 2
چکیده [English]

Income distribution describes how people share of national income and degree of inequality between people in society. Increasing income inequality leads to change in the composition of domestic and imported consumption goods. Because inequality increases will be increase the purchasing power of the rich and to increase the demand for consumption goods with high elasticity that is mainly imported luxury. Therefore this study investigated the effects of income inequality on Iranian imports of consumption goods during the period of 1969-2012. In this regard using by vector auto regressive (VAR) approach was examined relationship between imports of consumption goods and GDP, real exchange rate and income inequality. Estimation results show that imports of consumption goods with interruptions has had the most effect on the import of consumption goods. Also the real exchange rate is expected to have reverse relationship with imports of consumption goods. GDP also has a positive and significant effect on imports of consumption goods and variable of income inequality also has a positive effect on imports of consumption goods. In fact, by reducing income inequality and improving the income distribution will be increase tendency of use of consumption goods of domestic product, and will be reduced the amount of imports of consumption goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Demand for Imported Consumption Goods
  • Real Exchange Rate
  • Iran's Economy
ابریشمی، حمید(1380). تقاضای واردات در اقتصاد ایران با رویکرد نوین. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره[s1]  20، صص 30 - 1.
بانک اطلاعات سری­های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایت[s2] :.http://tsd.cbi.ir
برانسون، ویلیام (1376). تئوری و سیاست­های اقتصاد[s3]  کلان. ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی.
پورمقیم، سیدجواد (1379). برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره[s4]  56، صص 129- 113.
پهلوانی، مصیب و دهمرده، نظر و حسینی، سیدمهدی (1386). تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی ARDL. فصلنامه بررسی­های اقتصادی، شماره[s5]  3، صص 120-101.
تشکینی، احمد (1384). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. تهران: موسسه فرهنگی- هنری دیباگران[s6] .
تشکینی، احمد و باستانی، علیرضا (1385). تخمین تابع تقاضای واردات برای اقتصاد ایران (1382-1338). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره[s7]  40، صص 205-226.
تودارو، مایکل. (1368). توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلام­علی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، جلد اول[s8] .
توفیقی، حمید و محرابیان، آزاده (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه­ای و واسطه­ای. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره[s9]  13، صص 74 - 57.
جلال­آبادی، اسدالله و عزیزنژاد، صمد و مستقیمی، محمودرضا (1386). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای واسطه­ای-سرمایه­ای صنعت ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 7، شماره 1، صص 101-77.
روزبهان، محمود (1383). مبانی توسعه اقتصادی. چاپ نهم، تهران، انتشارات تابان.
شاه­آبادی، ابوالفضل (1383). بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری. دو فصلنامه نامه مفید، شماره 45، صص 175-139.
شاه­آبادی، ابوالفضل و نظیری، محمدکاظم و نعمتی، مرتضی (1392). تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره[s10]  12، صص 72-51.
شیرین­بخش، شمس­الله و حسن خونساری،زهرا (1386). کاربرد Eviews 5 در اقتصاد سنجی. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
فرحبخش، ندا و محرابیان، آزاده (1380). تحلیل های پویای تابع تقاضای واردات، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره[s11]  2، صص 41 - 29.
فضلی­نژاد، سیف­الله و احمدیان، مرتضی (1389). اقتصاد رانتی در ایران و راه­های برون رفت از آن. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­های[s12]  11 و 12، صص 158-129.
گجراتی، دامودار (1377)، مبانی اقتصاد سنجی[s13] ، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
نصراللهی، محمد (1383). تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با رویکرد کرانه­ها. مجله تحقیقات اقتصادی[s14] ، شماره 66، صص 112- 91.
Adam, A., Katsimi, M., & Moutos, T. (2008). Inequality and the Import demand function. CESIFO Working Paper, 2196,
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2008/wp-cesifo-2008-01/cesifo1_wp2196.pdf
Ariz, A. C., & Nippani, S. (2010). Import demand behavior in Africa: Some new evidence. The quaterly review of economics and finance, 50, 254-263.
Bahmani-Oskooee, M., & Goswawi, G. G. (2004). Exchange rate sensitivity of Japanese bilateral flows. Journal of Japan and the World Economy, 16, 25-38.
Dilip, D., & Nasirulddin, A. (2004). An aggregate import demand function for India: A cointegration analysis. Applied economices letter, 11(10), 607-613.
Galor, O. (2000). Income distribution and the process ofdevelopment. European Economic Review., Vol. 44, pp. 706 -712.
Hye, Q. M. A., & Mashkoor, M. (2010). Import demand function for bangladesh: A rolling window analysis. African Journal of Business Management, 4(10), 21-56.
Katsimi, M., & Moutos, T. (2006). Inequality and the US import demand function. CESIFO Working Paper 1827,
Katsimi, M., & Moutos, T. (2011). Inequality and the US import demand function. Journal of International Money and Finance, 30, 492-506.
Tang, T. C. (2003). An empirical analysis of China’s aggregate import demand function. China economic review, 14, 142-163.