دمکراسی اقتصادی در حقوق شرکت‌های تجارتی از منظر مشارکت کارکنان در تصمیمات شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

چکیده

کارکنان سرمایه انسانی شرکت تجارتی تلقی می‌گردند. ازاین‌رو توجه به منافع کارکنان و مشارکت آن‌ها در مدیریت شرکت می‌تواند در بقای شرکت و تداوم فعالیت آن نقش موثری داشته و در بلندمدت منجر به افزایش سود شرکت گردد. این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی انواع رویکردها و نظریه‌های مرتبط در خصوص مشارکت اقتصادی کارکنان در تصمیمات شرکت درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که در نظام حاکم بر شرکت‌های تجارتی ایران کارکنان دارای چه جایگاهی بوده و آیا باید در فرایند تصمیم‌گیری در محیط شرکت مشارکت داشته و منافع آن‌ها مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟ و به این نتیجه رسیده است که در وضعیت کنونی کارکنان فاقد یک جایگاه مهم و مؤثر در تصمیمات شرکت می‌باشند لیکن با توجه به تجربیات سایر حوزه‌های قضایی و همچنین ساختار حاکم بر شرکت‌های تجارتی ایران، امکان ارائه یک سازوکار قاعده‌مند و منسجم جهت حمایت از کارکنان میسر است. امری که می‌تواند واجد آثار مثبت و موثری در موفقیت پایدار شرکت‌‌تجارتی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Democracy In the Companies Law from The Perspective of Workers' Rights

نویسندگان [English]

  • hasan badini 1
  • mostafa kooshki 2
1 university of Tehran
2 Ph.D. Student, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Employees are the human capital of companies. Therefore, considering the interests of the employees and their participation in the management of the company can have a Positive impact on the survival and continuity of the company and in the long-term will increase the profit of the company. This paper, with a descriptive and analytical approach, examines the different approaches and theories related to employees' economic participation in the decision-making process of the company, and trying to answer the question, what is the position of employees in the system of corporate governance in Iran, and should they participate in the decision-making process in the corporate and should their interests be taken into account in corporate decisions? The paper concludes that the current situation of employees lacks an important and effective place in company decisions, but given the experience of other jurisdictions and the structure of Iranian business firms, it is possible to provide a regular and coherent mechanism to support employees. This can have a positive impact on the continued success of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Democracy / Management Intervention / Stakeholders / Company Employees / Board of Directors
اسکینی، ربیعا، (1392) حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ پانزدهم.
برونستین، آرتور، (1393) حقوق بین الملل و تطبیقی کار، ترجمه و تحقیق: سعید رضا ابدی، اصلی عباسی، تهران: انتشارات دراک.
حساس یگانه، یحیی؛ اکبری، مهناز؛ (1391) راهبری شرکتی: رابطه ساختار هیات مدیره و عملکرد شرکت، مجله حسابدار، سال 27.
حساس یگانه، یحیی؛ حسنی، محمد؛ کاشانیان، شیوا؛ (1390) راهبری: حاکمیت شرکتی منافع چه کسانی را باید تأمین کند؟؛ مجله: حسابدار؛ اسفند، شماره 240 ‌ (صص 94 تا 97)
ستوده تهرانی، حسن، (1347) حقوق تجارت، ج 2، انتشارات تهران.
صادقیان ندوشن، مهرداد؛ باقری، محمود، (1395)، تعارض منافع ذینفعان شرکت‌ها و راهکارهای حل آن، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 20، شماره 3.
صقری، محمد، (1393)، حقوق بازرگانی: شرکت‌ها، جلد اول و دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول.
طوسی، عباس، (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی: تهران، چاپ اول.
عراقی، عزت ا...، (1394)، حقوق کار، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ چهارم.
عیسائی تفرشی، محمد و دیگران، (1393)، مفهوم دعوای مشتق و ویژگی استثنایی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایران)، پژوهش‌های حقوق تطبیقی :  زمستان 1393 , دوره  18 ، شماره  4، صص 97-121
پاسبان، محمدرضا، (1397)، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ: چهاردهم.
کاتوزیان، ناصر، (1391)، ح‍ق‍وق م‍دنی: مش‍آرکت‍ه‍ا، ص‍ل‍ح، ع‍طای‍ا؛ انتشارات گنج دانش.
کوشکی، مصطفی، (1396)، تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌های سهامی، مختلط سهامی و تعاونی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 
Attenborough, D. (2007) ‘Recent developments in Australian corporate law and their implications for directors’ duties: lessons to be learned from the UK perspective’ 18 ICCLR 312, at 313.
Bainbridge, S. M. ,(2008), The New Corporate Gonernance In Theory And Practice. Published by Oxford University Press.
Birds, J. (1980) ‘ Making Directors do Their Duties ’ 1 Co Law 67 at 73.
Conyon, M. and Sadler, G. (2010) ‘Shareholder Voting and Directors’ Remuneration Report Legislation: Say on Pay in the UK’, 18 Corporate Governance: An International Review 296.
Davies, P. (2000) ‘Shareholder Value, Company Law and Securities Markets Law. a British View.
Davies, P. (2005) ‘Enlightened Shareholder Value and the New Responsibilities of Directors’, Inaugural W.E. Hearn Lecture, University of Melbourne Law School.
Ferri, F. and Maber, D. (2013) ‘Say on Pay Votes and Executive Compensation: Evidence from the UK’17 Review of Finance.
Foudraine, J. (2015) Practices to involve employees in the strategy process, 5th IBA Bachelor Thesis Conference, July 2nd, Enschede, The Netherlands/
Gordon, J. (2009) “Say on Pay”: Cautionary Notes on the UK Experience and the Case for Shareholder Opt-in’, 46 Harvard Journal on Legislation 323.
Greenfield ,k. (2006), The Failure Of Corporate Law:Fundmental Flaws And Progressive Possibilities, 112. the Uuniversity of Chicago Press Chicago & London.
Hart,Oliver D, Moore, J, (1999) Property Rights and the NATURE of Firm, 98, Journal of Law and Economics.