تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی قابل فسخ تلقی شده و فوت یا حجر هر یک از شرکای آنها تداوم بقای آنها را منوط به موافقت سایر شرکاء و جانشینان شریک متوفی یا محجور مینماید. در نتیجه این فرض ایجاد میشود که این شرکتها، بعنوان یک عقد، جایز هستند. ولی دلایل زیادی وجود دارند که این فرض را رد میکنند. با این فرض که این شرکتها مبتنی بر یک عقد هستند آن عقد اصولاً لازم فرض میشود پس شرکاء قادر به خروج بمفهوم خاص از شرکت نبوده و شرکت قادر به اخراج بمفهوم خاص آنان نخواهد بود. با اینحال، امکان فسخ عقد شرکت (اعم از تضامنی، نسبی یا مختلط غیرسهامی) همچنین قرارگرفتن آن عقد در معرض انحلال با فوت یا حجر هر یک از شرکاء، سوالات و ابهامات متعددی را در مورد آثار فسخ آن عقد و آثار فوت یا حجر یکی از شرکاء علی‌الخصوص بر حقوق طلبکاران مطرح میکند. این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که علیرغم مقررات خاص مورد تحلیل، این شرکتها همچنان لازم تلقی میشوند. قابل فسخ بودن آن شرکتها را از لازم‌بودن خارج نمیکند. همچنین، فوت یا حجر یکی از شرکاء (شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی) گرچه آنها را در معرض انحلال قرار میدهد ولی لزوماً باعث انحلال آنها نمیشود. با اینحال، در مواردی در صورت تصمیم به انحلال یا تصمیم به تداوم بقای شرکت، طلبکاران ضمانت شریک متوفی برای طلبشان از شرکت را در صورت انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت طلب طلبکاران از دست میدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis to the Binding or Non-binding Nature of General, Proportional and Limited Partnerships

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay
Department of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

The general, proportional, and limited partnerships are deemed as revocable and death or incapacity of their shareholders each would hamper their persistence. So presumption of revocability of these partnerships as a contract emerges, but many reasons suppress this presumption. That contract is principally deemed as binding; so the shareholders’ withdrawal or expulsion from the partnership would not be possible. However, possibility of revoking the partnership’s contract as well situation of the partnership contract at the exposure of dissolution with the death or incapacity of the shareholders each brings about various questions and ambiguities on consequences of these happenings particularly on the creditors’ rights. This analytical research shows that despite analyzed special regulations, these partnerships are still deemed as binding. Revocability does not make them non-binding. Besides, death or incapacity of one of the shareholders (general partners at the limited partnerships) although puts them at the exposure of dissolution but does not inevitably lead to their dissolution. However, in some situations, on decision to dissolve the partnership or to keep it persisting, creditors lose the demised shareholder’s responsibility in respect to what the partnership owes them in case of its dissolution and its insolvency for payment of its debts to creditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General partnership
  • Proportional partnership
  • Limited partnership
  • Revocation of partnership
 
حسنی، حسن (1380)؛  حقوق تجارت. تهران: میزان.
خزاعی، حسین(1385)؛ حقوق تجارت - شرکت‌های تجارتی - کلیات، شرکت‌های اشخاص، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی - تطبیق اجمالی با لایحه قانونی 1384. جلد 1. تهران: نشر قانون.
راستین، منصور (1351)؛ حقوق بازرگانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زنگنه، عبدالحمید اعظمی (1353)؛ حقوق بازرگانی. تهران: بی‌نا.
ستوده، حسن (1349)؛ حقوق تجارت. جلد 1. تهران: انتشارات دهخدا.
ستوده، حسن (1347)؛ حقوق تجارت. جلد 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ستوده، حسن (1350)؛ حقوق تجارت. جلد 4. تهران: انتشارات دهخدا.
صفی‌نیا، نورالدین (1381)؛ درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. تهران: دانشگاه تهران.
فروحی، حمید (1372)؛ حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه‌ای - شخصی و مختلط. تهران: انتشارات روزبهان.
قلی‌زاده، احد (1393)؛ “تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت.” فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 44، شماره 3، 441-460.
 
Bagley, Constance E, (2016); Managers and the Legal Environment - Strategies for the 21st Century. Boston: Cengage Learning.
Boston Institute of Finance (2005); Stockbroker Course. New Jersey: Wiley.
Brittain, Carol A., and W. Rod Stern (2016); “Evaluating Entity Choices.” In Selecting and Forming Business Entities, by Jean Magistrale, 2-1 - 2-113. California: CEB.
H.P. Kravitt, Jason, and Mayer Brown LLP (2013); Securitization of Financial Assets. Vol. 1. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
IBP, International Business Publication (2013); Kosovo Business Law Handbook - Strategic Information and Basic Laws. Vol. 1. Washington DC: Global Investment Center.
Miller, Roger LeRoy, and Gaylord A. Jentz (2010); Fundamentals of Business Law - Excerpted Cases. Ohio: Cengage Learning.
Petrauskas, Lideika (2005); “Forms of Business Organizations.” In Doing Business with Lithuania, by Marat Terterov and Jonathan Reuvid, 54-62. London: GMB Publishing Ltd. and contributors.
Schneeman, Angela (2013); The Law of Corporations and Other Business Organizations. Australia: Delmar Cengage Learning.