پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه نمی‌توان در مورد موفقیت کسب و کارها ساده انگاری کرد. به همین دلیل، پیش بینی رفتار مصرف‌کننده کلید موفقیت در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط در حال دگرگونی است. تمرکز این پژوهش بر شناخت رفتار خرید آینده مصرف‌کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا می‌باشد. در واقع، این پژوهش به شناسایی عوامل، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر رفتار خرید آینده مصرف‌کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا پرداخته و به ارائه مدلی ساختاری میپردازد. در مطالعه اول، از روش دلفی در چهار راند جهت بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت و اخذ نظرات آنها و از منطق دلفی فازی برای تحلیل این نظرات استفاده شد و در مطالعه دوم با استفاده از یک نمونه 417 نفره و نرم افزارهای AMOS و SPSS، مولفه‌ها و شاخص‌ها در قالب دو مدل اندازه‌گیری و ساختاری تحلیل شدند. در مطالعه اول، دو عامل، چهار بعد، هجده مولفه و شصت و پنج شاخص مرتبط با مفهوم اصلی شناسایی شدند و در مطالعه دوم مولفه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تحلیل و در نهایت مولفه‌های تایید شده در مدل نهایی برازش گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص‌های بازخورد از سوی فروشندگان و توجه به تغییرات محصولات از مولفه اثرات اجتماعی با بالاترین مقدار دی فازی شده پر اهمیت‌‌ترین و شاخص گروه‌های محیطی از مولفه هنجارهای ذهنی با کمترین مقدار دی فازی شده کم اهمیت‌ترین شاخص پژوهش به حساب می‌آیند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Future Consumer Behavior: Future Research Model of Next Buying Behavior with Mixed Method Research

نویسندگان [English]

  • iliya Amini Nezhad 1
  • hosein vazifehdost 2
  • Afsaneh Zamani Moghaddam 3
1 Ph.D. student of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the success of businesses cannot be simplified. For this reason, consumer behavior prediction is key to success in planning and managing the environment. The focus of this research is to recognize the behavior of consumer futures in goods with high mental conflict. In fact, this study identifies factors, dimensions, components and indicators effective for future consumer shopping behavior in goods with high mental conflict and presents a structural model. In the first study, delphi method was used in four rounds to study theoretical literature and interview with 17 experts from academic and industry experts to obtain their views and fuzzy delphi logic to analyze these opinions, and in second study using a 417 - man sample and AMOS softwares and spss components were analyzed in two measurement and structural models. In the first study, two factors, four dimensions, eighteen components and sixty five indicators related to the main concept were identified and in the second study the elements of the research were analyzed using confirmatory factor analysis and finally fit the confirmed elements in the final model. The results of this study showed that feedback indices were calculated by vendors and attention to changes of products from the social impacts component with the highest amount of fuzzy norms and the least amount of fuzzy norms is the least important indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior / Future Consumer Behavior / Mental Involvement / Mixed Method Research / Model
حیدرزاده، کامبیز؛ تقی پوریان، محمد جواد (1391)؛ نوع شناسی درگیری ذهنی مصرف‌کننده و مدل‌های اندازه‌گیری آن، مجله پژوهش‌های بازرگانی، شماره 53، ص 18.
 
Ajzen, I. (1991); The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
Blackwell, R., Minirad, P. and Engel, J. (2001), Consumer Behavior, 9th ed., Harcourt, Orlando, FL.10.
Baumeister, R. F. (2002); Reflections and reviews impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28(3), 670-677.
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., DE Wall, C. N., & Zhang, L. (2007); How emotion shapes behavior: Feedback, anticipation, and reflection, rather than direct causation. Personality and Social Psychology Review, 11(2), 167-203.
Besancon, V., & Bliley, S. (2011); Segmenting the market through the determinants of involvement: The case of fair trade. Psychology & Marketing, 28, 682-708.
Ciao-Chen., Yang-Shieh Chin. (2010); The Impact of Recommendation Sources on Online Purchase Intentions: The Moderating Effects of Gender and Perceived Risk. International Journal of Economics and Management Engineering, vol. 4, No. 6, p. 25-31.
Cleveland, M., Kalama’s, M., & Larose, M. (2012); “It’s not easy being green”: Exploring green creeds, green deeds, and internal environmental locus. Psychology & Marketing, 29, 293-305.
Collins, C. M., Stag, L., & Coning, M. S. (2007); Customers’ values, beliefs on sustainable corporate performance, and buying behavior. Psychology & Marketing, 24, 555-577.
De Pelsmacker, P. and Janssens, W. (2007);The Effect of Norms, Attitudes and Habits on Speeding Behavior: Scale Development and Model Building and Estimation. Accident Analysis & Prevention, 39, 6-15.
Doran, T. M., Auger, P., & Eckhart, G. M. (2009); The Myth of the Ethical Consumer. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Fournier, S. M. (2010); “Consumer and their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research”, Journal of Consumer Research, Vol. 24, No. 4, PP. 343-373.
Griskevicius, V., Tibur, J., & Van den Bergh, B. (2010); Going green to be seen: Status, reputation, and conspicuous conservation. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 392-404.
Hwang, J., Yoon, Y.-S. Park, N.-H. (2011); “Structural effects of cognitive and affective responses to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: the case of casual-dining restaurants”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, pp. 897-907.
Jackson, T. (2006); Readings in Sustainable Consumption. In T. Jackson (Ed.), The Earth Scan Reader in Sustainable Consumption (pp. 1-23). London: Earth scan.
Jones, M.A., Mothers Baugh, D.L. and Beatty, S.E. (2000); “Switching barriers and repurchase intentions in services”, Journal of Retailing, Vol. 76 No. 2, pp. 259-274.
Kalat, J.W. and Shiota, M.N. (2007); Emotion, Thomson Wadsworth, Belmont, CA.
Kim, J., & Johnson, K. (2013); The impact of moral emotions on cause-related marketing campaigns: A cross-cultural examination. Journal of Business Ethics, 112(1), 79-90.
Kuo, Y.F. and Wu, C.M. (2012); “Satisfaction and post-purchase intentions with service recovery of online shopping websites: perspectives on perceived justice and emotions”, International Journal of Information and Management, Vol. 32, pp. 127-138.
Kuo, Y.F., Wu, C.M. and Deng, W.J. (2009); “The relationships among service quality, perceived value, customer satisfaction, and post-purchase intention in mobile value-added services”, Computers in Human Behavior, Vol. 25, pp. 887-896.
Lowenstein G, Weber EU, Hsee CK, Welch N.(2001); Risk as feelings. Psychological Bulletin.  127:267-286.
Leenheer, J., Van Heerde, H.J., Bijmolt, T.H.A. and Smidts, A. (2007); “Do loyalty programs really enhance behavioral loyalty? An empirical analysis accounting for self-selecting members”, Inter