"حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق‌ خصوصی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی ، دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی پردیس تهران، ایران، کیش

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران، تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران ایران

چکیده

حقوق تجارت به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است و در این میان شرکت‌ها برای اهدافی نظیر کسب سود و یا دستیابی به بازاری وسیع‌تر دست به اقداماتی نظیر ادغام می‌زنند که در دهه‌های گذشته به خوبی جایگاه خود را تثبیت نموده و در پویایی اقتصاد، شگفتی آفریده است. در هر شرکت، سهام‌داران را می‌توان قلب تپنده و نبض شرکت دانست. حمایت از سهام‌داران شرکت‌ها، تضمین سرمایه‌گذاری مجدد آنها در این قبیل امور تجاری است. شرکت‌ها ممکن است دست به تغییرات ساختاری مانند ادغام در شخصیت حقوقی زنند و در این بین سهام‌داران متضرر شوند و یا تمایلی به ادامه همکاری با شرکت در اثر ادغام نداشته باشند. حال به جهت حمایت از سهام‌داران که حمایت از سرمایه‌گذاری است باید در فکر راهکاری در جهت جداشدن سهامدار از شرکت بود. در آخِر می‌بایست بهای عادلانه و به روز آن با توجه به راهکارهایی که به عدالت نیز نزدیک باشد تقویم گشته و پرداخت گردد تا عدم پرداخت مانع از تضییع حقوق و دلسردی سهام‌دار اقلیت نگردد. در حقوق ایران ساز و کار قانونی برای جدا شدن این دسته از سهام‌داران پیش‌بینی نشده است؛ لذا این نوشتار در پی بررسی حقوق کشور آمریکا به‌عنوان کشور پیشتاز بوده و دنبال الگو‌برداری و بومی‌سازی راه حل‌های موجود بوده و سعی در تطبیق با حقوق موضوعه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rights of Minority Shareholders as a Result of Integration

نویسندگان [English]

  • milad soltani 1
  • mohammademad .abedi 2
  • javad shamsi 3
  • hossain boroojerdi 4
1 kharazmi university
2 Faculty of Law and Political Science,Tehran University, kish
3 phd student
4 azad university, tehran, iran
چکیده [English]

Business law is moving and improving very fast and in the meantime, companies, pursuing aims such as gaining profit or accessing a wider market, do things such as merge which in previous decades stabilized its position perfectly and in the dynamics of the economy, became wonderment. In each company, shareholders are the beating heart of the company and protecting shareholders means guarantee their further investments in other similar business activities. Companies performing some structural changes such as merger may bring losses for shareholders. These shareholders may as well not be interested in continuing their corporation with the merged company. In order to provide some protections which in fact are protecting the investment matter itself, we should find a solution to separate shareholders from the company, in a way that his share’s price counted and merged completely and fairly. In Iran’s law, there is no set up anticipated for such separation of these shareholders. So in the present paper, we look for a pattern and also a solution is U.S’s law which was a pioneer in this matter. Also we attempted to adapt the subject  with Iran’s subjective law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger / Rights of Minority Group of Shareholders / Abuse of Rights / Registration  /
  • the “No Damage” Theorem
دهخدا، علی‌اکبر (1372)؛ لغت نامه دهخدا، جلد اول، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
ره‌پیک، سیامک (1382)؛ «منع سوء‌استفاده از حق در نظریه‌های حقوقی و مفاهیم قرآنی»، مطالعات اسلامی، زمستان، شماره 62.
کاتوزیان، ناصر (1385)؛ سوء‌استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 21.
حبیب آبادی، احمد بیگی، مطالعه تطبیقی ادغام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، 1380
 نبوی زاده، آیت‌اله (1390). سوء‌استفاده از حق در حقوق قراردادی، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران.
 
A.Chirelstein, Marvin (1974), Fair Share in Corporate Merger and Takeovers; Yale Law School.
 A.Garner; Bryan (2009), Black`s law Dictionary; WEST publish; Ninth Edition.
A.Gaughan; Patrick, (2002), Merger, Acquisition, and Corporate Restructurings; New York; John Wiley & Sons, Inc .
 Davila, Edwin (1983), Alternative Relief Available To Dissenting Shareholders Of A Cash Out Merger; Akron Law Tax Journal; Volume 23.
 DePamphilis; Donald (2011), Merger and Acquisition Basics; United States; Elsevier.
Fisch, Jill (2015), Confronting the Peppercorn Settlement in Merger Litigation: An Empirical Analysis and a Proposal for Reform, Vol 93, Texas Law Review.
 Gaylord A.Jentz (2003), Business Law Today; United States; Thomson publish.
Joshi, Nisarg (2012), A Study of Mergers & Acquisitions in Aviation Industry in India and Their Impact on the Operating Performance and Shareholder Wealth, Finance Journal, Vol 4 , Issue 39.
 L.Brown; Robert, (2007), The Concise Guide Merger, Acquisition and Divestitures; New York; Palgrave Macmillan publish.
 L.Curran; Catherine (1981), Shareholder`s Rights in Short-form Merger; New York; Marquette Law Review.
 Manning; Bayless (1962), The Shareholders`s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Coker; Yale Law School; Volume 72.
 Masulis,Rolnald (2012) Shareholder Litigation in Mergers and Acquisitions, Journal of Corporate Finance 1248, United states.
 P. Twomey; David; Moody; Jennings ;Marianne (2011), Business Law and the Legal Environment; United State; Cengage Learning publish.
 Polomarkakis; Konstantinos Alexandris (2014) Appraisal Rights: A Unites States of America and European Union Study; Catolica Global School of Law; June.
 Reinhart Investor Lawyers (2014), Shareholder Appraisal Process In Delaware; volume10.
 V.Letsou; Peter (1998), the Role of Appraisal in Corporate Law; Boston College Law Review ; Volume39.