برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بخش صنعت در استان قزوین از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه سهم نسبتا بالایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است. لذا توسعه این بخش یکی از اهداف اقتصادی منطقه می‌باشد. گسترش بخش صنعت مستلزم مصرف بیشتر عوامل تولید خواهد بود. یکی از مهمترین نهاده‌های مورد استفاده در این بخش، نهاده آب است. با توجه به محدودیت منابع آبی استان، مدیریت تقاضای آب در این بخش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. یکی از ابزارهای کارا در جهت کاهش مصرف آب، استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب است. از این‌رو ابتدا تابع تقاضای آب در بخش صنعت، با استفاده از اطلاعات صنایع کدهای دو رقمی ISIC و بازه زمانی (1394- 1389) برآورد گردید، سپس رابطه متقابل تکنولوژی و سایر نهاده‌ها با آب بررسی شد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که آب کالایی کم کشش می‌باشد، از این جهت که میزان کشش آن 0.069- محاسبه شد. همچنین ضریب اثر متقابل قیمت این نهاده با متغیر تکنولوژی 0.002 -برآورد گردید که بیان می‌کند که مصرف آب در طول زمان تا حدودی کاهش پیدا کرده است و تکنولوژی مورد استفاده از نوع نهاده اندوز بوده است. همچنین ضریب مربوط به تکنولوژی در تابع هزینه 0.033 محاسبه شد که دلالت بر افزایش هزینه‌ها در طول زمان داشت. نتایج حاصل از محاسبه کشش جانشینی موریشیما حاکی از رابطه جانشینی میان آب با سایر نهاده‌های مورد استفاده در بخش صنعت استان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Water Demand, its Relationship with Other Inputs and the Impact of Technology on Water Consumption in Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • somayeh Avazdahandeh 1
  • sadegh khaliliyan 2
  • hamed najafialamdarlo 2
  • mohamadhossein vakilpoor 3
1 Tarbiat Modares University
2 proffesor
3 professor
چکیده [English]

The industrial sector in Qazvin province has a great importance, which has a relatively high share in value added and employment. Therefore, development of this sector is one of the economic goals. The development of the industrial sector requires the consumption of more factors of production. One of the most important inputs used in this section is water. Due to the limited water resources of the province, water demand management in this sector is especially important. One of the most effective tools to reduce water consumption is the use of new methods and technologies for saving water consumption. Therefore, the water demand function in the industrial sector was estimated using the data of ISIC codes and time series (2010-2014) firstly, then the interaction between technology and other inputs was investigated with water. In order to achieve the research objectives, a seemingly unrelated regression method was  used. The results showed that water is a low-elasticity product, since its elasticity was calculated 0.069. The coefficient of interaction of the price of this input with the technology of 0.002-show that the water consumption has decreased somewhat over time. The technology coefficient was calculated 0.033, which implies an increase in costs over time. The results of calculating of Morishima elasticity indicate the substitution of water with other inputs used in the industry sector in Qazvin province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Demand Function / Translog Cost Function / Seemingly Unrelated
  • Regressions / Technology
احمدیه و. (1388)؛ برآورد تابع تقاضای آب برای مصارف صنعتی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت. مدیریت کل آمارهای اقتصادی، سال‌های(1389-1395).
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین. (1393)؛ معاونت آمار و اطلاعات.
سازمان آب منطقه‌ای استان قزوین. (1391)؛ دفتر پژوهش‌های کاربردی.
زراء نژاد م و قنادی ب. (1384)؛ تخمین تابع بهره‌وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان. پژوهش‌های اقتصادی ایران: 24 (7): 52- 33.
فرجی دیزجی س . (1390)؛ تئوری اقتصاد خرد. انتشارات علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
محمدزاده م . (1389)؛ تخمین تابع تقاضای آب صنعتی در استان اصفهان. دانشگاه علوم اقتصادی اصفهان: پایان نامه کارشناسی ارشد.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قزوین. (1395- 1386).
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت،(1391)؛ دفتر آمار و پردازش داده‌ها، گزارش استفاده از آب در صنعت.
مهاجری م . (1394)؛ برآورد تابع تقاضای آب در بخش صنایع غذایی شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم اقتصادی.
مهرگان ن و اشرف‌زاده س.ح. ر . (1390)؛ برآورد پانل دیتا. جلد اول. موسسه تحقیقات دانشگاه تهران.
 
Avazdahandeh S, Khalilian S, Vakilpoor M.H, Najafi Alamdarlo H (2019). Estimation of Irrigated Water Demand Function, Analyzing its Cross and Symmetrical Relations with other Inputs (Qazvin plain). Journal of Agricultural Science and Technology, In Press
Babin, F.G, Willis, C.E. & Allan, P.G. (1982); “Estimation of Substitution Possibilities between Water and Other Production Inputs”. American Journal of Agricultural Economics, 64: 148-151.
Baqer Kalantari, A & Arabmazar, A (1992), Estimated Capital Stock of The Country in (1957 - 1987), Shahid Beheshti University of Economics, 1: 32 - 41.
Baltaji, B (2011); Econometrics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Edition Number 5th.
Berndt,E.R. (1991); The Practice of Economics, Classic and Contemporary, New York ,Addison Weseley.
Blackorby,C., D. Primont & R.R. Russell (1977); On Testing Separability Restriction with Flexible Functional Forms; Journal of Econometrics,5(2: 195-209.
Gerbenstion,C., & Feild, B. (1982); Substituting for Water Inputs in U.S Manufacturing. Water Resource Research , 2(6): 228-232.
Henderson, J & Quandt, R (1961); Microeconomic theory : a mathematical approach.
http://unstats.un.org.
Mc Geehan (1992); Railway Costs and Productivity Growth: The Case of The Republic of Ireland 1973-1983, Journal of transport economics, 28(2): 121.
Onghena,E. Meersman, H. Van de Voorde,E.(2014). A Translog Cost Function of The Integrated Air Freight Business:The case of Fedex and UPS,Transportation Research Part A. 62: 81-97.
Rees, A (1969);Industrial Demand for Water a Study of South East England, WEIDENFELD & NICOLSON; First Edition edition.
Reynaud,A. (2003); An Econometric Estimation of Industrial Water Demand in France. Enivirnonmental and Resource Economics , 25 (2): 213-232.
Segal,D,(2003); An Multiproduct Cost Study of the U.S.Life Insurance Industry. Rewiew of Quantitarive Finance and Accourding ,Kluwer Academic Publishers, (2) :169-186.
Sorrell, S (2008); Energy-Capital Substitution and the Rebound Effect, St. John’s College, Oxford.
Worthington (2010); Commercial and Industrial Water Demand Estimation: Theoretical and Methodological Guidelines for Applied Economics Research, Applied Economics Research, 28(2) :237-258.
Zellner, A (1962); An efficient method of estimating Seemingly Unrelated Regression and test for aggregation bais, Journal of the American Statistical Assocation, 57(298): 348- 368.
Zhou Y and Tol R. (2005); Water Use in China’s Domestic, Industrial and Agricultural Sectors: An Empirical Analysis. Research Unit Sustainability and Global Chang, 5: 1-21.