ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده پردیس بین الملل، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ، ایران

4 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

بازار گردشگری سلامت به‌عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می‌باشد و یکی از حوزه‌های نوین گردشگری پیشرفته است. در سطح کلان، دولت‌ها علاقمند به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی ناشی از این صنعت هستند و رقابت فزاینده‌ای میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جلب گردشگران سلامت آغاز شده است. گردشگری سلامت در کشورهای درحال توسعه نیز رونق بیشتری یافته است. جهانی شدن و آزادسازی تجارت نیز در حوزه خدمات سلامت بستر رشد سریع این نوع گردشگری را فراهم آورده است. بنابراین در کشورهای در حال توسعه طراحی و ارائه مدلی در این زمینه اجتناب ناپذیر است .هدف اصلی در این پژوهش، طراحی مدل در حوزه گردشگری سلامت در شهر مشهد می‌باشد؛ در ابتدا به توصیف نتایج حاصل از بخش کیفی (دموگرافی پانل دلفی و یافته‌های مراحل مختلف تکنیک دلفی، روش تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری) و سپس بخش کمّی پرداخته شده است. با توجه به نظرات گروه خبرگان برای عوامل حوزه توریسم سلامت، سیزده عامل شناسایی شدند که بیشترین اولویت را دارا می‌باشند. در واقع عوامل با توجه به شاخص شباهت رتبه‌بندی شدند. عاملی که بیشترین شاخص شباهت را دارد، رتبه یک دریافت کرده است. عوامل انتخابی عواملی هستند که شاخص شباهت آنها بیشتر از 80/0 می‌باشد. پس از شناسایی روابط سلسله مراتبی عوامل توسط مدل‌سازی ساختاری تفسیری، رتبه‌بندی فوق تغییر کرده و به مدل کیفی تحقیق رسیدیم و پس از تعیین روابط و سطح عوامل آن‌ها، شکل مدل ترسیم گردید. سپس مدل حوزه توریسم سلامت با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایان شاخص‌های برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید. شاخص‌های برازش در محدوده‌ی مطلوب قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ی حمایت بیشتر و قوی‌ داده‌ها از مدل تدوین شده هستند. نتیجه آنکه مناسبت مدل تحلیل مسیر در برازش به داده‌های جمع‌آوری شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری ارتباط بین سیزده عامل مذکور پیدا و مدل در قالب شش سطح ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Health Tourism Using Interpretative Structural Modeling (ISM) (Case Study of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • vahid sanavigarousiyan 1
  • vahidreza mirabi 2
  • Hamidreza kordlouie 3
  • esmaeil hasanpour 4
1 PhD student of management, international Campus, Qeshm branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Associate Professor of business Management, tehran Central branch, Islamic Azad University, tehran, Iran
3 Associate Professorof Management, islamshahr branch, Islamic Azad University, islamshahr, Iran
4 Assistant Professorof business Management, Qeshm branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The health tourism showcase is considered as a standout amongst the most spurred and aggressive organizations on the planet and is one of the new regions of cutting edge tourism. The main objective of this analysis was to style a model within the field of health tourism in Mashhad. Initially the results of the qualitative section and then the quantitative section were described. Thirteen factors were known with the very best priority, per the skilled group’s opinions for the factors of health tourism. In fact, the factors were ranked according to the CCi similarity index. The issue with the foremost similarity index was hierarchic one. Thirteen elite factors whose index of similarity was over 0.8. Once characterization the hierarchical relationships of the thirteen factors, we tended to modify the ranking by the informative structural modeling, and that we got hold of a qualitative analysis model. After identification of the relationships and levels of their factors, we tend to print the model’s form. Then, the health tourism model was assessed employing a path analysis. At the end, the fitting indices of the trail analysis model were studied. Fitting of the indexes within the best vary, so indicating a lot of and  support of the info from the developed model. Therefore, the appropriateness of the trail analysis model in fitting to the collected information was confirmed. Then, exploitation the informative structural modeling, the link between 13 factors, dependent factors, autonomous factors, connected factors and freelance factors, was found and also the school of thought model was drawn in six levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy TOPSIS / Health Tourism / Interpretative Structural Modeling /
  • Path Analysis Model
امینیان، ناصرو سید نقوی، میرعلی(1397)؛ ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران، فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 13، شماره 42
پاپیزی، جعفر(1391)؛ مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری، (اسمیت، ملانی، مک لئود، نیکلا، هارت رابرتسون، مارگارت)، تهران، انتشارات مه کامه.
پوررضا، صفورا، دانشگاه تبریز، (1391)؛ رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در حوزه توریسم درمانی شواهدی از بیمارستان‌های تبریز
صادقپور، بهرام و مرادی، وهاب، (1390)؛ تحلیل آماری با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS، دانشگاه مازندران
فراهانی، حسین و منوچهری، سوران (1394)؛ شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف کردشگری غرب شهرستان مریوان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی
قاسمی، وحید(1392)، مدل‌سازی معادله‌ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان
مروتی شریف آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه(1393)؛ مجله مدیریت سلامت، شماره55
نیلی پور، تقوایی، نصراصفهانی و کوهی اصفهانی(1394)؛ فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره4
 
Carrera & Bridges (2006); Health and Medical Tourism: what they mean and imply for health care system, Geneva association information Newsletter, vol 15.
Chen CT.(2000); Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems
Cochrane,j(2008); Asian Tourism Growth and change, Lennon. smith. Cockerel &Trew.
BélandD ,Zarzeczny A (2018); Medical tourism and national health care systems: an institutionalist research agenda, globalization and health
ButlerP (2018), Medicine back at home in Greece , hospitality net
Plianbangchang S (2017; A view on medical care globalization and medical tourism (College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), emerald insight
Sharply, R (2003); Tourism, tourists and society, Cambridgeshire; ELM publications.
Singh.P(2008); Medical tourism; Global outlook and Indian scenario; kanishkapublishers.Marketplace, Journal, Library Review, Vol. 47,No 8
SPSS 21.0 software and STATISTICA 11.0 statistical software
Soti A, Goel RK, Shankar R, Kaushal OP. Modeling the enablers of six sigma using interpreting structural modeling. Journal of Modeling In Management. 2010;5(2).
Talib F, Rahman Z. An interpretive structural modelling for sustainable healthcare quality dimensions in hospital services. Int. J. Qualitative Research in Services. 2015;2(1).
Thakkar J, Patel AD, Kanda A, Deshmukh SG. Interpretive Structural modeling of IT-enablers for Indian manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security. 2008; 16(2).
Warfield JN. Societal Systems: Planning, Policy and Complexity. New York: Willy Interscience. 1976