الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، بخش مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مشکلات گریبانگیر کشورهای در حال توسعه تخصص در صادرات تعداد محدودی از کالاها (که عمدتا خام هستند) و همچنین بازارهای هدف صادراتی می‌باشد. بر همین اساس نوسانی بودن رابطه مبادله (به ضرر این کشورها) و درآمدهای ارزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در این کشورها را متزلزل کرده است. ج.ا ایران یکی از کشورهایی است که با وجود دارا بودن پتانسیل‌های طبیعی و انسانی نتوانسته است سبد صادراتی متنوعی داشته باشد و در بازارهای هدف با قدرت خرید بالا نفوذ کند. یکی از بخش‌های تولیدی که در سالیان اخیر توسعه قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته است، تولید دارو می‌باشد. در این تحقیق در راستای گسترش صادرات محصولات دارویی-انسانی از مدل پشتیبانی تصمیم استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل پشتیبانی تصمیم، 498 ترکیب محصول-بازار هدف برای توسعه صادرات محصولات دارویی-انسانی شناسایی شده‌اند که تنها در سه ترکیب محصول-بازار هدف، شدت حضور ج.ا ایران قویتر از سایر رقبا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the export opportunities of Iran's human pharmaceutical industry using the determinants of decision support model

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Vakil Yazdi 1
  • Rasoul Sanavi Fard 2
  • Ali Asghar Eyvazi Heshmat 3
1 Department of business Management, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, IRAN
2 Department of business Management, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, IRAN
3 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Po Box 19395-3697 Tehran, I.R of IRAN
چکیده [English]

One of the problems facing developing countries specializing in exports is the limited number of goods (which are mostly raw materials) as well as exporting markets. Accordingly, the volatility of the terms of trade and foreign exchange earnings have shaken export-based economic development policies in these countries. Iran is one of the countries that, despite having natural and human resources, has been able to have a variety of export portfolios and penetrate the target markets with high purchasing power. One of the productive sectors that has developed significantly in the Iranian economy in recent years is drug production. In this research, in order to expand the export of pharmaceutical-human products, the decision support model has been used. Based on the results of the decision support model, 498 product-target market combinations have been identified for the development of export of pharmaceutical-human products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Export Diversification
  • Decision Support Models
  • Iran
امیری، حسین و مرجانه، بشخور (1396)؛ سیاست‌های متنوع‌سازی عمودی و افقی صادرات و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی: رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(29)، 127-144.
انصاری، رضا (۱۳۸۷)؛ سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای در حال توسعه: ملاحظات تکنولوژیکی و سیاستی، سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.
حسن پور، یوسف و حسن، ثاقب (1383)؛ بررسی زمینه‌های مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر در تجارت کالایی، پژوهشنامه بازرگانی 8 (30)، 162-143.
ولی بیگی، حسن(1384)؛ شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی صنایع غذایی ایران طی سال‌های 1997-2003، پژوهش نامه بازرگانی، شماره 41.
یکتادوست، علیرضا (1399)؛ ایران، قدرت نوظهور صنعت داروسازی در جهان، سخنرانی در شرکت سرمایه‌گذاری و دارویی تأمین، 1399، https://www.tpicoholding.com/news/-/asset_publisher/rwH9D4ACBzag/content/---455
یعقوبی، پریسا (1391)؛ شناسایی بازارهای هدف صادراتی صنایع با فناوری بالا، طرح تحقیقاتی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
یعقوبی، پریسا (1392)؛ شناسایی بازارهای هدف صادراتی خدمات با فناوری بالا، طرح تحقیقاتی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
یعقوبی، پریسا و رضایی، مهدی (1397)؛ شناسایی بازارهای هدف کالاهای صنعتی با فناوری بالای ایران در کشورهای اسلامی، فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی، 24، 89-110.
 
Alwang, J., & Siegel, P. B. (1994); Portfolio models and planning for export diversification: Malawi, Tanzania and Zimbabwe. The Journal of Development Studies, 30(2), 405-422.
Cameron, M., Viviers, W., & Steenkamp, E. (2017); Breaking the ‘big data’barrier when selecting agricultural export markets: an innovative approach. Agrekon, 56(2), 139-157.
Cuyvers, L., De Pelsmacker, P., Rayp, G., & Roozen, I. T. (1995); A decision support model for the planning and assessment of export promotion activities by government export promotion institutions—the Belgian case. International Journal of Research in Marketing, 12(2), 173-186.
Cuyvers, L., Steenkamp, E., Viviers, W., Rossouw, R., &Cameron, M. (2017); “Identifying Thailand’s high-potential export opportunities in ASEAN+3 countries”, Journal of International Trade Law and Policy, 16(1), 2-33.
De Pineres, S. A. G., & Ferrantino, M. (1997); Export diversification and structural dynamics in the growth process: The case of Chile. Journal of Development Economics, 52(2), 375-391.
Jansen van Rensburg, S. J., Viviers, W., Cameron, M., & Parry, A. (2019); Identifying export opportunities between IORA member states using the TRADE-DSM® methodology: a case study involving South Africa and Thailand. Journal of the Indian Ocean Region, 15(1), 78-96.
Kanellopoulos, N. C., & Skintzi, G. D. (2016); Identifying export opportunities for Greece. International Economics and Economic Policy, 13(3), 369-386.
Konstantakopoulou, I. (2020); Realistic export opportunities for the Greek economy’’. Economics Bulletin, 40(1), 87-95.