عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی بین کشورهای عضو اکو طی دوره زمانی 2012-1993 می‌باشد. بدین منظور، از الگوی جاذبه تجاری تعمیم یافته ای استفاده شده است که علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای جاذبه، اثر شاخص های مهم دیگر مانند تشابه ساختار کشاورزی، تشابه حمایتهای دولتی و آزادسازی تجاری را نیز بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دو جانبه دارند، البته اثر منفی مسافت غیرمعنی دار است. همچنین افزایش عدم تشابه ساختار کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارند. به عبارت دیگر، در تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو، تئوری تجارت هکشر- اوهلین تایید شده است. علاوه بر آن، عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی تاثیر منفی و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاستهای مالی مشترک و مشابه سبب افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of intra-regional Agriculture trade intensity: Case study of ECO

چکیده [English]

This paper investigates the determinants of intra-regional Agriculture trade intensity in ECO during 1993-2012. We use a general gravity model that focus on gravity variables and likewise other important variable including agricultural similarity, fiscal supporting policy similarity and trade openness. The results indicate that bilateral real exchange rate and trade openness increase intra-regional Agriculture trade intensity, while cross GDP per capita, exchange rate volatilities and distance decrease it. Of course, the effect of distance has is not significant. Also, more agricultural dissimilarity between a pair of countries induces the higher agricultural trade intensity. In other words, the Heckscher-Ohlin theory is confirmed for agricultural trade in ECO region. Likewise, more fiscal supporting policy similarity causes to increase agricultural trade intensity among ECO members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilateral Trade Intensity
  • Gravity Model
  • Agricultural Similarity
  • Fiscal Supporting Policy Similarity
  • Trade Openness
رضایی، اعظم وچیذری، امیر حسین و مرتضوی، سید ابوالقاسم و محمد زاده، شهرام. (1391)؛((بررسی عوامل موثر بر جریان های تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی))، اقتصاد کشاورزی و توسعه،سال بیستم، شماره 87، صص25-1.
طوسی، ماندانا و مقدسی، رضا و یزدانی،  سعید. و احمدیان، مجید. (1389)؛ ((آثار منطقه گرایی بر توسعه تجارت محصولات کشاورزی ایران: سازمان همکاری های اقتصادی (اکو))). اقتصاد کشاورزی. جلد 4، شماره  (4).صص 157-131.
ظریف، معصومه و سالارپور، ماشاالله و کرباسی، علیرضا. (1390)؛ ((ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایه کشاورزی))). جلد 25، شماره (2):صص 199-192.
مرتضوی، سید ابوالقاسم و جوادی یانبلاغ، رویا و وکیل پور، محمد حسن (1392)؛ ((عوامل تعیین کننده و پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران در اتحادیه‌ی اروپا. تحقیقات اقتصاد کشاورزی))، جلد سوم، شماره 3، صص 41-21.
نجفی علمدارلو، حامد و مرتضوی، سید ابوالقاسم و شمشادی، کتایون (1391)؛ ((عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو))، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، شماره 3، صص 72-59.
 
 Abu Hatab, A. , Romstad, E. and Huo, X (2010); “Determinants of Egyptian Agricultural Exports: A Gravity Model Approach”, Modern Economy,1: 134-143
Akin, C. (2007). “Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization”, George Washington University, Department of Economics, pp:2-44
Anderson, J. (1979); “A Theoretical Foundation for the Gravity Equation”,American Economic Review, no. 69(1), pp. 106-116.
Arellano, M, & Bond.S., (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, 58(2).
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data, New York:
John Wiley and Sons press.
Bergstrand, J. H. (1985),” the gravity equation in international trade: some microeconomic foundation and empirical evidence”, Review of Economic and Statistics, 67 (3): 81-474.
Breitung, J.(1994). “Testing for Unit Roots in Panel Data: Are wages on different bargaining levels cointegrated? ”, Applied Economics,Vol. 26, pp.353-361.
Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.
Deardorff, A. (1995); “Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassical World?”, NBER Working Paper, no. 5377, Cambridge, Mass.
Deardorff, A., (1998). “Determinants of bilateral trade: does gravity work in a neoclassical world”. In: Frankel, J. (Ed.), The Regionalization of the World Economy. The University of Chicago Press, Chicago, pp:7-32.
Eichengreen, B., & Irwin, D. A. (1996) “The Role of History in Bilateral Trade Flows”; NBER Working Paper Series (#5565), May
Feenstra, R. Markusen, C., James A., and Andrew K. Rose, (1999) “Using the Gravity Equation to Differentiate Among Alternative Theories Of Trade”, ttp://www.econ.ucdavis.edu/~feenstra, and http:// haas.Berkeley.edu /~arose
Frankel, J., E. Stein, and S. Wei (1995) “Trading Blocs and Americans: The Natural, Unnatural and the Super Natural”; Journal of Development Economics, 47, 61-95.
Frankel, J., and A. Rose (1998); “The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria”, The Economic Journal, no. 108:1009-1025.
Grant , H.J. and Lambert, D. M.( 2005). “Regionalism in world agricultural trade : lessons from gravity model estimation”. American Agricultural Economics Association 28- Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24–27.
Gurler, O., (2000); “Role and Function of Regional Blocs & Arrangement in The Formation of The Islamic Common Market”, Preliminary Proceedings of The International Seminar on Ways & Means to Stablish Islamic Common Market, Tehran, The Institute for Trade & Research.1-16.
Helpman E, Krugman P.R; 1985, “Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns”, Imperfect Competiton and The International Economy, Cambridge,Mass: MIT Press.
Hilbun B., Kennedy P.L. and Dufour E.A. (2006). A determination of the trade creation and diversion effects of regional trade agreements in the western hemisphere. The American Agricultural Economics Association Annual Meeting, California, July 23–26. 1-20.
Hsio, C., (1986),” Analysis of panel data, Cambridge.MA”: Cambridge University Press.
Hummels, D., and J. Levinshon (1995); “Monopolisitc Competition and International Trade: Reconsidering the Evidence”, Quarterly Journal of Economics, no.110 (3):736-799.
Im, K. S., M. H. Pesaran, and Y. Shin (2003); “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels,” Journal of Econometrics, 115, 53–74.
Kabir Hassan, M., (2001); “Is SARC a Viable Economic Block? Evidence from Gravity Model”. Journal of Asian Economics, 12(2): 90-263.
Khan, s., ul Haq, I., Khan, D. (2013); “An Empirical Analysis of Pakistan’s Bilateral Trade: A Gravity Model Approach”, The Romanian Economic Journal, 48: 103-120.
Korinek, J., Melatos, J. (2009). Trade impacts of selected regional trade agreements in agriculture. OECD Trade Policy Working paper 87, OECD publishing.
Krugman, P. (1993). Lessons of Massachusetts for EMU. In F. Giavazzi & F. Torres (Eds.), The transition to economic and monetary union in Europe (pp. 241–261). New York: Cambridge University Press
Levin, A., C. F. Lin, and C. Chu (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties,” Journal of Econometrics, 108, 1–24.
Lucas, R. Jr. (1988); “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, no. 22 (1):3-42.
McCallum, J., )1995(: “National Borders Matter: Canada - U.S. Regional Trade Patterns”, American Economic Review, 85: 615-623.
Matyas, L. and Sevestre, P. (eds.) (1992): The Econometrics of Panel Data, Kluwer Academic Publishers, 550 pp.
Marimoutou V., Peguin D. and Feissolle A.P. (2009), The Distance-Varying Gravity Model in International Economics: is the distance an obstacle to trade?. Economics Bulletin, 29 (2):1139-1155
Nguyen, T. (2007). “Determinants of Business Cycle Synchronization in East Asia: An Extreme Bound Analysis”. Working Paper of Engineering Building No. 4 Yoshida Honmachi Sakyo-ku, Kyoto Japan.
Pagoulatos, E., and R. Sorense (1975); “Two-Way International Trade: An Econometric Analysis”, Weltwirtschaftliches Archiv (3):454-465.
Phillips, P.C.B. and P. Perron (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression,” Biometrika, 75, 335–346.
Poyhonen, P. (1963); “A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries”; Weltwirtschaftliches Archiv, 90: 93-99.
Quah, D., (1992), “International Patterns of Growth: I, Persistency in Cross-Country Disparities”, Unpublished manuscript, London School of Economics.
Quah, D., (1994), “Exploiting Cross-Section Variations for Unit Root Inference in Dynamic Data”, Economics Letters, 44, 9-19.
Rahman, M. M. (2004); “A Panel Data Analysis of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model Approach”, The Indian Journal of Economics, issue. 357, pp. 773-787.
Romer, D. (1986); “A Simple General Equilibrium Version of the Baumol- Tobin Model”, The Quarterly Journal of Economics, no.101 (4):663-685.
 
Stone, J. and H. Lee (1995); “Determinants of Intra-Industry Trade: An Longitudinal Cross-Country Analysis”, Weltwirtschaftliches Archiv, no.67-85.
Tesfaye, E. (2014); “Determinants of Agricultural Export in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel Study”, American Journal of Trade and Policy, 1(3): 13-22
Tinbergen, J. (1962) Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy; New York.
Toh, K. (1982); “A Cross- Section Analysis of Intra- Industry Trade in U.S Manufacturing Industries”, Weltwirtschaftliches Archiv, no.118, pp.281-301.
World Bank (2010). World Development Indicators, Washington, DC.