طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در راستای تجاری سازی تحقیقات بعنوان یکی از ماموریت های اصلی دانشگاهها، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی انجام پذیرفته است. برای رسیدن به هدف تحقیق؛ ابتدا، با مرور ادبیات، مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر تجاری سازی احصاء و با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر کدام از مولفه ها بر اساس ویژگیهایی در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه و با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری، چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش و مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق، عوامل زمینه ای 4/34 درصد، محتوایی 5/21 درصد و ساختاری 7/34 درصد تغییرات مربوط به متغیر تجاری سازی را بطور مستقیم تبیین می کنند. از سوی دیگر، متغیر زمینه ای بطور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی عوامل ساختاری به میزان 8/14 درصد و از طریق متغیر میانجی عوامل محتوایی به میزان 7/16 درصد بر متغیر وابسته تجاری سازی تاثیر دارد. محاسبه و تحلیل شاخص های برازش با نرم افزار Smart-PLS انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی با واقعیت را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Model for Commercialization of University Research Using Structural Equation Modeling- Partial Least Squares Method (SEM-PLS)

نویسنده [English]

  • hossein abasi
چکیده [English]

As regards the commercialization of research one of the main mission’s universities has been accepted in addition to education and research, present research was performed with the aim of developing a comprehensive model for the commercialization of university research. To answer the research question, the literature of subject reviewed with exploratory and comparative approach and the most important factors were recognized that affecting the commercialization of research. Then, using the Tri-Category theory (3Cs), each of the factors based on the characteristics of the three categories; context, co-structural and content classified and conceptual framework was developed. The conceptual framework is validated by collecting empirical data and structural equation modeling method. Based on the study findings and the values of the path coefficients in the final research model, the context factors 34/4 percent, 21.5 percent and structural 34/7 Percentage change of variable commercialize directly explain. Also, context variable is effective indirectly through mediator structural factors of 14/8 and through the mediating variable on the dependent variable commercialization of content at a rate of 16/7 percent. Calculation and analysis of fitness indicators using Smart-PLS software, confirmed adaptation of conceptual framework and empirical data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • structural
  • Modeling
  • equation
  • PLS
اسلامی، رضا و محمدی، کمال.(1389). «بررسی مکانیسم های انتقال فناوری و تجاری سازی تحقیقات در همکاری های سه جانبه دانشگاه، دولت و صنعت ایران». مجموعه مقالات نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 8 و 9 آذرماه، تهران.
امانی، جواد؛ خضری آذر، هیمن و محمودی، حجت. (1391). معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM)، مجله برخط دانش روان شناختی، سال اول، شماره 1 خرداد، صص 55-41.
پور عزت، علی اصغر؛ قلی پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا. (1389). «شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در تجاری سازی دانش در دانشگاهها». فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرینی، شماره 7، بهار، صص 66-35.
خاکی، خلامرضا. (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ اول، انتشارات بازتاب، تهران.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
دلاور، علی. (1376). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ دوم، انتشارات موسسه نشر ویرایش، تهران.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدنی، حسام الدین.(1388). «تجاری سازی عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد». فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد شماره 20، صص 40-33.
سخدری، جواد.(1392).کارآفرینی دانشگاهی. کارگاه کارآفرینی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، قابل دسترس در سایت www.vcr.um.ac.ir/parameters/vpb2/.../karafarini1
عباسی اسفنجانی، حسین و فروزنده دهکری، لطف اله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. سال ششم، شماره 4، پاییز و زمستان، صص46-33
عباسی اسفنجانی،حسین.(1385).«چارچوبی برای پشتیبانی مدیریت دانش فنی».مجله تدبیر،اسفند، سال هفدهم شماره178 صص79-74 .
علوی، موسی. (1392). مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش های مرتبط با آموزش علوم سلامت: معرفی روش و کاربرد آن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شهریور، 13(6)، صص 530-519.
علی احمدی، علیرضا؛ فروزنده دهکردی، لطف اله و عباسی اسفنجانی، حسین. (1389). شناسایی ابزارهای حمایتی دولت ها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی.فصلنامه رهیافت، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، شماره47، پائیز و زمستان، صص56-45.
فکور، بهمن.(1383). تجاری سازی نتایج تحقیقات، فصلنامه رهیافت، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، شماره 34 صص58-53.
فیروزمنش، محمدرضا. (1389). «تجاری سازی تحقیقات در شرکت های بافناوری برتر». نهمین کنفرانس سالانه انجمن تخصصی تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن ایران، تهران.
کلانتری، خلیل. (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. چاپ اول، انتشارات فرهنگ صبا، تهران.
محمدنژاد، نعمت؛ دل انگیزان، سهراب. (1384). ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران. نهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه.
مقیمی، سیدمحمد؛ صدیق زاده، اصغر؛ جعفرزاده کوچکی، احمد. (1389). «تأثیر عوامل محیطی بر تجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات». فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2 تابستان، 126-113.
مهدوی، محمدنقی.(1387).تجاری کردن تکنولوژی. چاپ چهارم، انتشارات انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران.
نیکنام، منوچهر؛بهبودی، مهدی؛ جلیلی، نازنین.(1389).«شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و ارائه الگوی ملی»: مورد مطالعاتی سازمان تبلیغات اسلامی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، بهمن ماه، شیراز.
Allen Consulting Group.(2004). “Building Effective Systems for the Commercialization of University Research”. Prepared for Business Council of Australia and Australian Vice- Chancellors` committee.
Andrew O. Martyniuk, Ravi K. Jain, Harry J. Stone,(2003). “Critical success factors and barriers to technology transfer: case studies and implications”, International Journal of  Technology Transfer and Commercialisation,  Vol. 2, No.3 pp. 306-327.
Baldini, N., Grimaldi, R., Sobrero, M., (2006), “Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities’ patenting activities between 1965 and 2002”, Research Policy Vol.35: 518–32.
Bandarian, R. (2008). “Measuring Commercial Potential of Technology with Fuzzy logic”, Journal of Science & Technology Policy, 1(1), pp. 15-32.
Bandarian, R. (2005). “Enablers of Commercialization in Research Organizations”. Proceeding of International Management Conference, Sharif University of Technology, Iran.
Braun, M., Brown, D., Graf,G., Leroyer, J., Sabisch, H., Meissner, D., Rouach D., Santi, P. (2000). “Getting More Innovation from Public Research”,European Commission, Enterprise Directorate General, P.4-6, http://www.cordis.lu/innovationpolicy/studies/published.htm
Chen, C.J., Chang, C.C., & Hung, S.W. (2011). Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization. Journal of Business Ethics, 104(4), 525-535.
Diane, A.I.(2004).”S&T Commercialization of Federal Research Laborites and University Research”, Carleton University Eric Sport, School of Business, Canada.
Ferasatkheh, M. (2010). A survey of interactions between higher education and other systems of production and services. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16 (3), 45-64 (in Persian).
Forouzandeh, D. L, Sarlak, M. M.,Pourezzat, A. A. and Ghorbani, A. (2012). “A Comprehensive Conceptual Framework for the E-Government Realization”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8): 50-64.
Industry Canada (2006). “People and Excellence: the Heart of Successful Commercialization”, Volume II, Supporting Material. Ottawa, Industry Canada.
Jalili, N. Mousakhani, M., Behboudi, M.(2011).  “Nationalized Model For Commercialization”, Field Study In Iran.  Interdisciplinary Journal of Research in Business Vol. 1, Issue. 4, April (pp.118-129).
Krabel, S & Schacht, A (2012). the influence of leadership on academic scientists' propensity to commercialize research findings, Jena Economic Research Papers, No. 2012,027. PP 1-22.
Masudian, P; Farhadpoor, M.R, and Ghashgayizadeh, N., (2013). “Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University”, Library Philosophy and Practice (e-journal). PP. 1-19.
MirzaeiAhranjani, H., & Amiri, M. (2002). “Developing a Three Dimensional Model for Analysis of Philosophical Bases and Fundamental Sub Structures of Management Theories”, Iran. Journal of Management Knowledge, 3-21.
Spilling, O.R., 2004, “Commercialization of knowledge–conceptual framework”, 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research, University of Adelaide, South Australia.
Swedish Institute for Growth Policy Studies, ITPS,(2004) "Commercialization of Research Results in the united states. An overview of federal and academic technology transfer.
young T. A. (2007). “Establishing a Technology Transfer Office”. A handbook of best practices available in: www.snitts.se/document/ipHandbook-YoungEstablishingTTOs.pdf.