پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از مسیرهای دست یابی کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا، افزایش در پیچیدگی صادرات غیر نفتی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه تلاش شده اولا میزان پیچیدگی صادرات غیر نفتی و محرک های اصلی آن برای ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.ثانیاً با استفاده از داده های تابلویی و سری زمانی سال های 2013-1997 تعداد 71 کشور درحال توسعه با سطح درآمد متوسط و برای ایران عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نشان میدهد میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران بطور محسوسی نسبت به کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. سهم بالایی از این رشد مبتنی بر توسعه صنایع فرایندی ( با فناوری متوسط ) و وابسته منابع نفتی و گازی بوده است.  همچنین تاثیر متغیرهای سرمایه‌انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه و ایران مورد تایید آماری قرار گرفته‌است. بدین‌ترتیب یکی از سیاستهای پیشنهادی  افزایش پیچیدگی صادرات،انسجام بخشی سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی و ‌سیاست تجاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Non-oil Export Complexities and its Determining Factors

نویسندگان [English]

  • javid bahrami 1
  • yosf hasanpur 2
1
2
چکیده [English]

One of the pathways to reach high economic growth in developing countries is to increase non-oil export sophistication. Due to the subject importance, first, it is tried to measure and evaluate the non-oil export complexities, and second, by applying panel  data and time series during 1997-2013, for 71 medium-income developing countries and Iran's non-oil export complexities by using the Least Square method. Based on the mentioned review, the amount of Iran's non-oil complexities has significantly increased comparing to the reviewing countries which, a large share of this growth depended on process industry development (with medium technology) and oil and gas resources. Also, the impact of human resource variables and import on Iran's and developing countries export complexities has been approved. Therefore, one of the proposed policies to increase export sophistication is to integrate human capital development policies and commercial policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export complexities
  • export quality
  • economic growth
جنتی فرد, م., نیک رفتار, ح., & صفدری, ف. (1389). گزارش رقاب پذیری ایران 2010-2011. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران.
نادر, ه., سالارپور, م., & روشنفر, م. ع. (1391). بررسی بهره وری صادرات و تخصصی شدن تجارت محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو. اقتصاد کشاورزی , 155-178.
 
Anand, R., Saurabh, M., & Spatafora, N. (2012). Structural Transformation and the Sophistication of Production . IMF.
 
Ruben, D. (2014). Middle income trap and export sophistication. GHENT UNIVERSITY.
Hausmann, R. J. (2007). “What You Export Matters,” . .Journal of Economic Growth , pp. 1-25.
Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L., & Hausma, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. harvard .
Fang, Y., Gu, G., & Li, H.(2015), The impact of financial development on the upgrading of China’s export technical sophistication. International Economics and Economic Policy 257–280,.
Jarreau, J., & Poncet, S. (2009). Export Sophistication and Economic Performance: evidence from Chinese provinces. CEPII.
Lall, S. (2001). Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report. World Development,Volume 29, Number , 1501-1525.
Lall, S. J. (2005). “The „Sophistication‟ of Exports: A New Measure of Product Characteristics . Queen Elizabeth House Working Paper No 123.
Michele, D. M., & Federico, T. (2008). The evolution of world export sophistication and the Italian trade anomaly. Rivista di Politica Economica.
Thorbecke, W., & Pai, H.-K(2015), The sophistication of East Asian exports. Journal of the Asia Pacific Economy, 658-678
Weldemicael, E. (2012). Determinants of Export Sophistication. The University of Melbourne.
Zhu, S., & Fu, X. (2003). Drivers of export upgrading . Journal of World Development , 221{233.