بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه با توجه به کثرت و عدم قابلیت پیش‌بینی ریسک های تجاری و غیر تجاری در عرصه ی بازرگانی بین المللی، ایجاد امنیت در قراردادهای تجارت بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. قرارداد های برقرار کننده ی تضمین در حوزه ی بازرگانی بین المللی با در نظر داشتن دو ضرورت یاد شده وظیفه ی ایجاد تضمین و امنیت در انواع قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارند که هریک از آنها با توجه به ویژگی خاص و به اقتضای نیاز تجار، در حوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. گرچه قراردادهای یادشده از حیث انواع،طیف وسیعی را شامل می شوند اما می توان گفت نوعا از ویژگی ها و نظامات واحدی تبعیت می کنند. ویژگی های مذکور عبارت است از: عهدی، تبعی، موقت، قابلیت انتقال، لازم، غیر معین، معاوضی،تشریفاتی، منجز، مشروط، موجل و مغابنه ای. پژوهش پیش رو، با معرفی تعدادی از قراردادهای برقرار کننده ی حق تضمین در حوزه ی تجارت بین الملل، سعی در معرفی ویژگی های یادشده به عنوان ضوابط عام این قراردادها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

General Rules Governing Guarantee Contracts in International Trade

نویسنده [English]

  • mohamadhamed soleymanzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, in accordance with multiplicity and unpredictability of commercial and non-commercial risks in international trde field, providing security in international commercial contracts has gained significant importance. Contracts which provide guarantee in international trade field, by regarding these two necessities , have the responsibility of providing guarantee and security in all types of international commercial contracts with each of them due to specific qualities and merchants's requirements are used in different domains. Although these contracts include a wide range of contracts but it could be said that they generally comply with the same qualities and disciplines. These mentioned disciplines are:promisory, subordinative, temporary, transferability, irrevocable, indefinite, commutative, procedural,not-suspended, conditional, delayed, and based of moghabeneh. This research whith introducting a number of guarantee-contracts in international trade field, tries to investigate the general requirements of these contracts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee / Mortgage /Guarantee Contracts /Mortgaging Contracts / International Trade
اشمیتوف، کلایوام،(1994)،  حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، ترجمه  اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اسبقی، سید محمد، باقری، محمود، طبیبی فرد، امیر حسین، همت دوست، اسماعیل،تهران، انتشارات سمت.2.جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1381)،  ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.3.جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1378)، حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
حدادی، مهدی، (پایز 1379)، "تحقیقی پیرامون تضمین­های مالی برای سرمایه­گذاری­های خارجی در مقابل خطرات غیر­تجاری"، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره ی 16، ص113-149
دهخدا، علی اکبر،(1350)، لغت نامه، جلد5،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران.6.سعیدی، محمدعلی، یزدانی، غلامرضا،(پاییز و زمستان 89)، "بررسی تطبیقی شرط ذخیره­ی مالکیت"، آموزه­های حقوقی، شماره­ی 14،ص55-88.سلطانی، محمد، اخوان هزاوه، حامد،(بهار 1391)،  "ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 5، شماره 17،ص141-1618.سلطانی، محمد، اسفندیاری فرد، خشایار، (زمستان 1392)، "کارکردهای بورس انرژی با تاکید بر تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ی 24، سال ششم،ص139-174
.سماواتی، حشمت الله،(1380)، حقوق معاملات بین المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس.
.سمیعی، سیاوش،(پاییز 1374)،  "نقش بیمه در تضمین سرمایه گذاری­های خارجی در مناطق آزاد"، پژوهشنامه بیمه، پاییز 74، ص151-154
شاکرین، مهدی،(پاییز 73)،  "نقش بیمه در بازار سرمایه و تضمین امنتیت سرمایه­های ملی"، پژوهشنامه بیمه، شماره 35، ص80-91
شهبازی نیا، مرتضی،(1386)، "انتقال و توثیق ضمانت­نامه­ی مستقل بانکی"، مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی، شماره­ی2، ص107-126
.شیروی، عبدالحسین،(پاییز 1392)، "حقوق تجارت بین­الملل"، چاپ پنجم،تهران، انتشارات سمت.
. صادقی مقدم، محمدحسن، قاسم پور،" امین، رهن منفعت"،(زمستان 1393)، مجله ی فقه و حقوق اسلامی، دوره 5، شماره 9،زمستان 93،ص123-159
.طارم سری، مسعود،(1377)، "حقوق بازرگانی بین­المللی"، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
.کاتوزیان، ناصر،(1374)،  قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
.کاتوزیان، ناصر،(1364)،  حقوق مدنی، عقود اذنی وثیقه­های دین، تهران، انتشارات به نشر.
.کاشانی، محمود،( پاییز  و بهار 1375-1374)،"ضمانت نامه ی بانکی"، مجله­ی تحقیقات حقوقی، ، شماره 16 و17، ص137-190
.کریمی، عباس، معین اسلام، محمد،(تابستان 1387)،" رهن اموال فکری"، فصلنامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره­ی 2، ص315-324
.گائو ایکس یانگ، روس پی بوکلی، "ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به­فرد اعتبارت اسنادی"، منشا اعتبارت اسنادی و منابع آن، ترجمه بنانیاسری، ماشالله،(1385)، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 35، ص305-345
.گلریز، حسن،(1366)، واژه ها و اصطلاحات مهم در تجارت بین­المللی، تهران، چاپ آذروش.
. مافی، همایون، فلاح،مهدی، (تابستان 92)،" خصیصه­های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین­الملل"، پژوهش­های حقوق تطبیقی،شماره 10، ص143-166
.ماندگار، مصطفی،(1388)،  انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین­الملل، رساله ی دکتری حقوق خصوصی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
.میر شمسی، محمد هادی،(1387)، قراردادهای انتقال و بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی، رساله ی دکتری حقوق خصوصی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 نیلی، فرهاد،علوی، محمود(1383)، "اثر تضمین قراردادها بر عملکرد اقتصادی"، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست­های پولی و ارزی، ص355-390
.نصیری، مرتضی،(بی تا) حقوق تجارت بین­المللی، تهران، چاپ پیکان.
Carr, Indira, (2005),international trade law, third edition, Dehli, library of congress cataloguing press.
.Chatterjee,C-auttor ,(2006),legal aspects of trade finance,London & New York, Routledge.
.Dolan, John,Pratt and Sons, (2007),"the law of letters of credit", THE LAW OF LETTERS OF CREDIT, 4th edition,2007,p7-36
.Hans Van Houtte ,(1995),the law of international trae,London,Sweet and Maxwellpress..
.oxford university , (2003),A dictionary of businesses, New York ,oxford university press.
.West's Law and commercial dictionary in five languages,(1988),west pub co-st.