بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ازاد واحد فیروز کوه

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروز کوه

3 کارمند بانک رفاه

چکیده

در این پژوهش،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد گردیده است.به منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول ( درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده‌گذاریها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیتهای بانک) در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می‌باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد.همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهاده هاست.طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying the Influence of Inputs on the Cost Function of Refah Bank and the Possibility of Inputs Substitution

نویسنده [English]

  • soheila Kaghazian 1
چکیده [English]

In current research, it is estimated the cost function of the refah bank along with the production inputs share The purpose of this paper was to estimate the cost function and the inputs share function of the Refah Bank using 1990-2010 data, and to calculate own and cross price elasticities of inputs. The results show that inputs of the Refah Bank are substitutes for each other and the cross elasticity of physical capital and manpower exceeds that of manpower and physical capital. The results also reveal that Refah Bank enjoys increasing return in expanding its activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Function / Refah Bank / Cross Elastin Cities
آجرلو،مریم(1387)؛"بررسی کارایی هزینه ای در نظام بانکی"،مجله پژوهشهای اقتصادی،شماره 173.
 
اخلاقی فیض آثار، هادی،(1377)؛"بررسی تغییرات کارایی نظام بانکی ایران طی سالهای 75-1347"،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
اعظم زاده،مهدی،(1390)؛"بررسی کشش متقاطع و کشش جانشینی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی"، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 80.
 
امامی میبدی، علی،(1379)؛"اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری"، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، تهران.
 
حاجیان،محمدرضا(1391)؛"ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 86-80"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره 1، صفحه20.
 
دولت گر، امیر،(1377)؛"بررسی و برآورد تابع هزینه و کارایی بانکی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.
شهیکی تاش،محمدنبی،علی نوروزی و غلامعلی رحیمی(1392)؛" صرفه های مقیاس،سطح تولید بهینه وکشش جانشینی درصنایع انرژی بر ایران"، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی،سال دوم، شماره6،صفحات 105ـ75.
 
فروتن،فرناز(1389)؛"برآورد کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل موثر بر آن"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 3، صفحات134ـ105.
 
همایونی راد،سعید و کریم زاده،فاطمه(1386)؛" بررسی سهم عامل نیروی کار در تابع هزینه صنایع"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.
 
Carbo, S & E.P.M. Gardner & J. Williams (2000);” Efficiency in Banking”.
 
Ferrier,G.D.,Lovell C.A.K.(1990);“Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence”, J.Economics ,Vol.46,PP.229.
 
Fu, X., & Heffernan, Sh. (2007); “Cost X-efficiency in China's banking sector”, China Economic Review, 18, pp35-53.
 
Iimi, Atsushi (2004);“Banking Sector Reforms in Pakistan: Economics Of  Scale and Scope  and Cost Compelimentarities”.
 
Iimi, Atsushi (2008);“Compitition In Actions And Economics Of Scale In Operation”.
 
Lensink, R., Meesters, A., &Naaborg, I. (2008); “Bank efficiency and foreign ownership: Do good institutions matter?” Journal of Banking & Finance, 32, pp 834-844.
 
Okuda, H. & Hashimoto, H. &Murakaami, M, (2002); “Production Technology of Malaysian Commercial Banks from www.econ.hit-u.ac.jp”.
 
Segal,D,(2000);“A Multi-Product Cost Study of the U.S. Life Insurance Industry”.
 
Srairi, S.A. (2009); “Cost and profit efficiency of conventional and Islamic banksin GCC countries. Springer science and business media”.
 
 
 
Staikouras, Ch., Mamatzakis, E., &Koutsomanoli- Filippaki, A. (2008); “Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region”, Int. Fin.markets, Inst. and money, 18,pp 483- 497.
 
Walker, Greg. (2000); “Economics of Scale in Australian Banks 1978-1990. from www.blackwell-synergy.com”.
 
Yu, Peiyi (2003); “Competetive Issues in the Taiwanese Banking Industry: from www.ide.go.jp”.